Chamorro mp3 List/Collection

Pues okay, this is what I have in my collection of the music library for Chamorro mp3’s. Ronnie thanks for asking… over and over and over… 🙂

Chamorro
|– 1st Issue
| |– Cruise Control
| | |– 01.Chamorro Pride.mp3
| | |– 02.Gotte Mafnut.mp3
| | |– 03.Move Your Body.mp3
| | |– 04.What Should I Do.mp3
| | |– 05.Lady.mp3
| | |– 06.To Be.mp3
| | |– 07.Cruise Control.mp3
| | |– 08.Nana.mp3
| | |– 09.When I Know You’re Lying.mp3
| | |– 10.Da Dirty.mp3
| `– Jonzin 4 Island Music
| |– Chamorrita Girl.mp3
| `– Take It Off Slow.mp3
|– Acfalle, Eddie Boy
| |– Basta Di Un Na Tanges Si Nana.mp3
| |– Bira Hao Magi.mp3
| |– Danderun I Familia.mp3
| |– Este Na Patgon.mp3
| |– Hagu Yu Mu Na Taiguini Pago.mp3
| |– Ingrato.mp3
| |– Sa U Guaiya Hamyu.mp3
| |– There Will Be A Day.mp3
| |– Todu Na Direksion.mp3
| `– Tristin Pulan.mp3
|– Acfalle, John
| |– Ai Anghet.mp3
| |– Bai Hanao Tate.mp3
| |– Bai Hu Hanao.mp3
| |– Batkon Gera.mp3
| |– Civilian Again.mp3
| |– Guam.mp3
| |– Huchom I Bintana.mp3
| |– I Minagofmu.mp3
| |– Munga Yu Ma Fa Estrangheru.mp3
| |– Remix.mp3
| `– Si Nana Hu Yan Si Tata Hu.mp3
|– Afetnas
| |– Guamgurl
| | |– Afetnas-01.mp3
| | |– Afetnas-02.mp3
| | |– Afetnas-03.mp3
| | |– Afetnas-04.mp3
| | |– Afetnas-05.mp3
| | |– Afetnas-06.mp3
| | |– Afetnas-07.mp3
| | |– Afetnas-08.mp3
| | |– Afetnas-09.mp3
| | `– Afetnas-10.mp3
| `– Reverb
| |– Track 1 Afetnas 2.mp3
| |– Track 10 Afetnas 2.mp3
| |– Track 2 Afetnas 2.mp3
| |– Track 3 Afetnas 2.mp3
| |– Track 4 Afetnas 2.mp3
| |– Track 5 Afetnas 2.mp3
| |– Track 6 Afetnas 2.mp3
| |– Track 7 Afetnas 2.mp3
| |– Track 8 Afetnas 2.mp3
| `– Track 9 Afetnas 2.mp3
|– Aguon, Genevieve
| `– Second Chance
| |– Aimon Ya Guahu Finena.mp3
| |– Anai Kumanta Hao.mp3
| |– Hagu Mismo, Hu Gof Guaiya.mp3
| |– I Hinenggen Mu Gi Linala Mu.mp3
| |– Let Love Be.mp3
| |– Lucky Star.mp3
| |– Ooh Why.mp3
| |– Para Hafa Diun Sangan.mp3
| |– Second Chance.mp3
| `– You’re My Friend.mp3
|– Aldan, Joseph Hocog
| |– Adios Tang.mp3
| |– Checho’ Lahi.mp3
| |– Checho’ Pulisia.mp3
| |– Cruisin’.mp3
| |– Fotten Kona.mp3
| |– Hoyan Kagman.mp3
| |– Hu Hahasu Tatte.mp3
| |– Kelaguen Chacha.mp3
| |– Kuattro Na Manumelu.mp3
| |– Laderan Isang.mp3
| |– Ni Ngai’en U Parehu.mp3
| |– Para Siempre Todu I Tiempo.mp3
| |– Peskadot.mp3
| `– Remembering Days.mp3
|– Atalig, Kevin
| |– Chochu Maigu.mp3
| |– Chule I Yamu.mp3
| |– Dui.mp3
| |– Fani’hi.mp3
| |– Freedom Is Nature.mp3
| |– Guahu Yan I Yoku Cadillac.mp3
| |– Ha’asu Yu.mp3
| |– Hagu Kirida.mp3
| |– Hinanao Minalangu.mp3
| |– I Do.mp3
| |– I Momentota, I Tiempota.mp3
| |– Mumesklao I Haga.mp3
| |– Mungga Yu Ma Dagi.mp3
| |– Mungga Yu Ma Sangani.mp3
| |– Munnga.mp3
| |– Na’ Para Naya.mp3
| |– One O’clock, Two O’clock, Three O’clock.mp3
| |– Saina Ayuda Yu.mp3
| |– Siniente.mp3
| |– Sufa Sufa.mp3
| |– Suha Gi Fion Hu.mp3
| |– Taya Guaha.mp3
| |– Ti Man Guiaya.mp3
| |– Tiemporario.mp3
| `– Tiyamu.mp3
|– Ayuyu, David
| |– Buenas Hamyo Todus.mp3
| |– Bunita Na Suttera.mp3
| |– Freskan Matu-mu.mp3
| |– Man Brabo Na Hoben.mp3
| |– Solemi Na Ha’ane.mp3
| `– Tumentu I Hu-Padesi.mp3
|– Ayuyu, Emilio
| `– Hagu Yan Guahu
| |– Ai Ayuda Yu Lamona.mp3
| |– Hagu Mas Paire.mp3
| |– Hagu Yan Guahu.mp3
| |– Hulo Gi Hilu Isa.mp3
| |– Mangge Yu Katta.mp3
| |– Nana.mp3
| |– Ome Kirida.mp3
| |– Puru Ha Guinifi.mp3
| |– Udeseseha.mp3
| `– Ya Dalai Nene.mp3
|– Bais, Jesse
| `– Language of Love
| |– 01.Language Of Love.mp3
| |– 02.Island Life.mp3
| |– 03.Camalin.mp3
| |– 04.Famaguon.mp3
| |– 05.Liberasion.mp3
| |– 06.Tumon Bay.mp3
| |– 07.Korason.mp3
| |– 08.Star Gazer.mp3
| |– 09.Tattiyi.mp3
| `– 10.Language Of Love (Instrumental).mp3
|– Bais, Jesse and Ruby Santos
| `– Take Me Back
| |– Cha-reggae.mp3
| |– I Need You.mp3
| |– It’s Not So Wrong.mp3
| |– Jesse Dont Dream Your Life Away (The Graduate).mp3
| |– Mom & Dad.mp3
| |– Ocean Song.mp3
| |– Our Love.mp3
| |– Pugua.mp3
| |– Someone From Within.mp3
| |– Southern End of Guam.mp3
| `– Take Me Back.mp3
|– Baleto, Vince
| `– Pugua Fields
| |– Amanu.mp3
| |– An Matu Yu Hulu.mp3
| |– Hills Of Kabiyun.mp3
| |– I Guinifihu Nu Hagu.mp3
| |– Kao Mahalang Hao.mp3
| |– Lililuk, Palaksi, Guili, Yan Tataga.mp3
| |– O Guahan Tanohu.mp3
| |– Peskadot Gi Sumay.mp3
| |– Pugua Fields.mp3
| `– Ti Magof Yu.mp3
|– Bautista, Kin
| |– Ayo Na-pulan Nene.mp3
| |– Esta Guiya Un Estoria.mp3
| |– Kuma-kati I Korason-hu Pot Hagu.mp3
| |– Milalak Na Chi-op.mp3
| |– Prometi I Pro-himo.mp3
| |– Res’kon’pensa I Fino’mu.mp3
| |– Sa Taya Hao Sina Chu’manda.mp3
| |– Sen’gof-fli’i’on Mauleg Sa’ngan Korason.mp3
| |– Seven Years With The Wrong Woman.mp3
| |– Solo Put Hagu.mp3
| |– Sumentristi I Korason-hu.mp3
| `– Taya Tuhu’lagu Na Puengi.mp3
|– Baza, Flora
| |– Dispensa I Chelu.mp3
| |– Hago.mp3
| |– I Pution.mp3
| |– Lao Yanggen Ti Yamu Yu.mp3
| |– Puti Tai Nobiu.mp3
| `– Todu I Tiempo
| |– 01.I Chamorro.mp3
| |– 02.Sirena.mp3
| |– 03.Manu Hit Mohon Sin Guinaiya.mp3
| |– 04.Hafa Taimanu Un Sodda Lina La Mu.mp3
| |– 05.Na I Guinaiya-mu.mp3
| |– 06.Todu I Tiempo.mp3
| |– 07.Kao Ta Ali E Talo.mp3
| |– 08.Ga Nakko Didide Nu Hagu.mp3
| |– 09.Magof Yu.mp3
| `– 10.Ai Guahan, Nuebu Nasion-ta.mp3
|– Baza, Ray
| |– Grandpa’s Ranch.mp3
| `– Man Guife Yu.mp3
|– Biggest Chamorro Stars Vol 1
| `– Greatest Chamorro Hits Vol 1
| |– 01.Langhet-hu I Asagua-hu (Jd Crutch).mp3
| |– 02.Triste Yu (Frank Bokonggo Pangelinan).mp3
| |– 03.American Pao Asu (Candy Taman).mp3
| |– 04.Neni Hu, Kirida Hu (Jimmy Dee).mp3
| |– 05.Fan Baila – Estrangheru (Boya Quichocho).mp3
| |– 06.Nanan Mami (Jd Crutch).mp3
| |– 07.Siete Guihi Na Anghet (Ray Perez).mp3
| |– 08.Nihi Ta Fan Fiesta (Jr).mp3
| |– 09.Triste I Korason-hu (Frances White).mp3
| |– 10.Anai Dikiki Yo Na Patgon (Hu Bende I Babui) (Mike Laguana).mp3
| |– 11.Ti Sina Humita Na Puengi (Jimmy Dee).mp3
| |– 12.Bente Unu Yu Gi Presu (Jd Crutch).mp3
| |– 13.Galaide Sin Layak (Candy Taman).mp3
| |– 14.Kasamiento (Frank Bokonggo Pangelinan).mp3
| |– 15.Esta Matto I Ora (Joey & Cindy).mp3
| |– 16.Ti Sina Yo Sin Hagu (Jimmy Dee).mp3
| |– 17.Be My Lady (Jimmy Dee).mp3
| `– 18.Everything I Do, I Do It For You (Jimmy Dee).mp3
|– Borja, Perry
| |– Basta Yu Ma Estoba.mp3
| |– Hoben Na Sutera.mp3
| |– I Guinaiya Ta.mp3
| |– I Kantaku.mp3
| |– I Tu Onta.mp3
| |– Katta Mu.mp3
| |– Minaolek Tano.mp3
| |– Palao’an.mp3
| |– Protehi I Kuturamu.mp3
| `– Yengyung Hao.mp3
|– Camacho, Bobbie G
| `– Hagu I Guinaiyaku
| |– 01.Ai Cheluhu.mp3
| |– 02.Duranten I Linalahu.mp3
| |– 03.Hagu I Guinaiyaku.mp3
| |– 04.Complianos Chelun Mami.mp3
| |– 05.Mahalang Yu.mp3
| |– 06.Hanao Pago Tata.mp3
| |– 07.Adios Nai Nanahu.mp3
| |– 08.Pues Adios I Cheluhu.mp3
| |– 09.Put Hagu Nai Nene.mp3
| |– 10.Adios Nai Nanahu (Karaoke).mp3
| |– 11.Hanao Pago Tata (Karaoke).mp3
| `– 12.Pues Adios I Cheluhu (Karaoke).mp3
|– Camacho, Joseph J
| `– Un Lahi Manguaiya
| |– 01.Para Todu I Tiempo.mp3
| |– 02.Trankilu I Hinasoku.mp3
| |– 03.Un Lahi Manguaiya.mp3
| |– 04.Man Guaiya Yu.mp3
| |– 05.Gaigui Yu Gi Fion-mu.mp3
| |– 06.Spanish Eyes.mp3
| |– 07.Everybody Loves Somebody.mp3
| |– 08.Always On My Mind.mp3
| |– 09.Feels So Right.mp3
| `– 10.Garden Party.mp3
|– Camacho, Sebastian Cabrera
| `– Karinosa Yan Banidosa
| |– Ai Si Paula.mp3
| |– Cha Cha Remix.mp3
| |– Coconut Beat.mp3
| |– Guaha Un Marianne.mp3
| |– Hafa Mamalao Mu.mp3
| |– Hanao Fan Magi.mp3
| |– Hugan Bai Hu Sangan Has Todos.mp3
| |– Karinosa Yan Banidosa.mp3
| |– Matan Yu’us.mp3
| |– Ot’timo Na Kattan Mu.mp3
| `– Ume’eyak Yu Pumeska.mp3
|– Candy & Bokonggo
| `– Chamolinian Paire
| |– American Pau Asu.mp3
| |– Baihu Bira Yo.mp3
| |– Chamolinian Medley.mp3
| |– Dies Anos Kasamiento.mp3
| |– Galide Sin Layak.mp3
| |– Honggi Yo.mp3
| |– I Estorian Taga.mp3
| |– Jokipanko.mp3
| |– Kasamiento.mp3
| |– Kutturan Chamolinian.mp3
| |– Pago Na Tiempo.mp3
| |– Patti Parehu.mp3
| |– Sinientin Korason.mp3
| `– Triste Yo.mp3
|– Castro Boyz
| |– Chata’an Gi Marianas
| | |– 01.Munga Ma Conshiente.mp3
| | |– 02.Puede Ti Un Padesi.mp3
| | |– 03.Bring It On Home To Me.mp3
| | |– 04.Un Dia Ha Hu Gagagao.mp3
| | |– 05.Taiman Baihu Tugi.mp3
| | |– 06.Why Do You Treat Me This Way.mp3
| | |– 07.Chata’an Gi Marianas.mp3
| | |– 08.When Will We See Each Other Again.mp3
| | |– 09.Without You.mp3
| | |– 10.Your Last Goodbye.mp3
| | `– 11.The Little Boy.mp3
| |– Dies Pasu Guatu.mp3
| `– Fundamentun Lina’la’ Hu
| |– 01.Hu Rikokohi.mp3
| |– 02.I’m Leaving It All Up To You.mp3
| |– 03.Fundamentun Lina’la Hu.mp3
| |– 04.I Won’t Beg.mp3
| |– 05.Kunsidera.mp3
| |– 06.In My World.mp3
| |– 07.Till I Can Make It On My Own.mp3
| |– 08.Cha Cha Mix (Ta Fan Peska & Dinamita).mp3
| |– 09.She’s My Baby.mp3
| `– 10.Boom Shh-boom.mp3
|– Castro, Frank
| |– 01.Polu Sa Este Malago Hu.mp3
| |– 02.Guigi Hao Gi Halom Hinasoku.mp3
| |– 03.Nai Yu Un Rason.mp3
| |– 04.Nene Bira Hao.mp3
| |– 05.Polu Ha Taiguini.mp3
| |– 06.Jealous Kind.mp3
| |– 07.Funny How Time Slips Away.mp3
| |– 08.Kana U Agan E Naamnu.mp3
| |– 09.He’ll Have To Go.mp3
| `– 10.Heaven Sent Me You.mp3
|– Castro, Jess
| |– Ai Jesus.mp3
| |– Ai Na Nina’piniti.mp3
| |– Ai Na Piniligro.mp3
| |– Ai Ti Bai Malefa.mp3
| |– Anita.mp3
| |– Asagua-hu.mp3
| |– Chada Fresko.mp3
| |– Conchita.mp3
| |– Getmon Production.mp3
| |– Gueru I Chada’ Fresko.mp3
| |– Hagu I Guinaiya-ku.mp3
| |– Hey Yo.mp3
| |– Hu Guaiya Hao (Saranghe).mp3
| |– Hu Tulaika I Amotsa-ku.mp3
| |– Islan Luta.mp3
| |– Kantan Chamorro.mp3
| |– Komaileko.mp3
| |– Melinda.mp3
| |– Nama’se’ Hao Na Palao’an.mp3
| `– Piloton 803.mp3
|– Certeza, Galo C
| `– Para Hagu Neni
| |– Asagua Hu.mp3
| |– Asi I Yu.mp3
| |– Basta Domagi Yo.mp3
| |– Este Korason Hu.mp3
| |– Estoria.mp3
| |– Guinaiya Ko.mp3
| |– Lani Girl.mp3
| |– Nana Yan Tata.mp3
| |– Padedesi.mp3
| `– Sangani Yo.mp3
|– Cha Cha Relief
| `– Party Mix
| |– 01.Na Fitmi Hao (Chamorro).mp3
| |– 02.Cha Cha Relief Medley.mp3
| |– 03.Nemin (Chuukese).mp3
| |– 04.Stuck On Youunder The Boardwalk.mp3
| |– 05.It’s Ok Soke.mp3
| |– 06.Telingolem (Palauan).mp3
| |– 07.Savage Cha Cha.mp3
| |– 08.Ska Cha Cha.mp3
| |– 09.Minoi Minoipaper Rosesi (Samoan).mp3
| |– 10.What A Wonderful World.mp3
| |– 11.Island Kemistry.mp3
| `– 12.30 Kegs.mp3
|– Chamolinian
| |– Chamolinian II
| | |– Ai Sa Un Diroga.mp3
| | |– Basta Umableta.mp3
| | |– Ga’ Asi Nu Guahu.mp3
| | |– Hagu I Gatbu Na Flores.mp3
| | |– Hu Guifi Hao.mp3
| | |– Kumprendi Mohon Kirida.mp3
| | |– Ti Kombeni.mp3
| | `– cover.jpg
| |– Ingrato
| | |– 01.Ingrato.mp3
| | |– 02.Presunero.mp3
| | |– 03.Inutit Yu.mp3
| | |– 04.Memorias.mp3
| | |– 05.Micro Beach.mp3
| | |– 06.Mount Pagan.mp3
| | |– 07.Chamolinian.mp3
| | |– 08.Patgon Neni Part 2.mp3
| | `– 09.Ti Bai La La Talo.mp3
| `– Studiante
| |– 01.Fagaga Un Na Lahe.mp3
| |– 02.I Lago Hu.mp3
| |– 03.Kuronan Flores.mp3
| |– 04.Papit Siento.mp3
| |– 05.Studiante.mp3
| |– 06.Nenni Inochi.mp3
| |– 07.Mulestia.mp3
| |– 08.Beri Beri.mp3
| `– album.jpg
|– Champaco, Peter & Florence Fejeran
| |– 01.Putfabot Nanahu.mp3
| |– 02.Hago Na Paluma.mp3
| |– 03.Y Korasonhu.mp3
| |– 04.Asaguahu Gi Onbanda.mp3
| |– 05.Selencio Na Kuattu.mp3
| |– 06.Makat Na Guinife.mp3
| |– 07.Hu Guaiguaiyoa Ha.mp3
| |– 08.Hunanangoa Ha.mp3
| |– 09.Bi Saluda I Chamorro.mp3
| `– 10.Kina Hulohu.mp3
|– Compadres
| |– Apman Unmasaguata.mp3
| |– Ataktak Na Taotao.mp3
| |– Bonitu Paraiso.mp3
| |– Galaidi.mp3
| |– Hafa Adai Ginen Compadres.mp3
| |– Nana Yan Tata.mp3
| |– Pues Adios.mp3
| `– Swete’ Na.mp3
|– Concepcion, J.J.
| |– Bira Hao Magi
| | |– Ai Mohon Mene.mp3
| | |– Bira Hao Magi.mp3
| | |– Esta Tiyamu Yu.mp3
| | |– Gupot Fiesta.mp3
| | |– Islas Marianas.mp3
| | |– Nana Yan Tata.mp3
| | |– Saipan Ai Saipan.mp3
| | |– Suette Yu.mp3
| | `– Un Taftaf Chatagmag.mp3
| |– mames nana
| | |– Guela Yan Guelo.mp3
| | |– I Haleta.mp3
| | |– Kantan Isa.mp3
| | |– Linalan Antigo.mp3
| | |– Mames Flores.mp3
| | |– Mames Nana.mp3
| | |– Para Isla.mp3
| | |– Ta Fan Magof.mp3
| | `– Un Na Magof Yo.mp3
| `– si yu’us hu confotmi
| |– Ai Mohon Ya Gaigi Yo.mp3
| |– Ai Nene.mp3
| |– Ai Palauan.mp3
| |– Atan Yo Pago.mp3
| |– Buenti Guaha Nene.mp3
| |– Hagu Linala Hu.mp3
| |– Protehi I Tanota.mp3
| |– Si Yu’us Confotmi – Inst..mp3
| |– Si Yu’us Hu Confotmi.mp3
| |– Ti Parehu I Tiempo.mp3
| `– Un Metgot Pakyo.mp3
|– Crutch, JD
| |– Apo Magi
| | |– Ai Nene Ai.mp3
| | |– Apo Magi.mp3
| | |– Binenu.mp3
| | |– Kao Guahu Yamu.mp3
| | |– Lamo Na.mp3
| | |– Magacha Ham.mp3
| | |– Maila Ya Un Komprende.mp3
| | |– Pumara Yo.mp3
| | |– Somebody Else.mp3
| | |– Ti Yahu I Yoku Stone.mp3
| | `– Ya Ni Hayi U Kuentos.mp3
| |– Entre Hagu Yan Guahu
| | |– Atman Pa’un Fatto.mp3
| | |– Baihu Chiku Un Palaoan.mp3
| | |– Cha Gu Hao.mp3
| | |– Entre Hagu Yan Guahu.mp3
| | |– Kao Sina Un Taitai.mp3
| | |– Munga Mamahlao.mp3
| | |– Sen Taya Minagof Hu.mp3
| | |– Ta Atungo An Dos.mp3
| | |– Uttimo Li’e Mu.mp3
| | `– Ya Baihu Bira Hu Tatte.mp3
| |– Guinaifen Manglo
| | |– 01.Guinaifen Manglo.mp3
| | |– 02.Langethu I Asaguahu.mp3
| | |– 03.I Prisoneru.mp3
| | |– 04.Ayuda Un Keyao Taotao.mp3
| | |– 05.Estorian Guinaiya-ku.mp3
| | |– 06.Maseha Haf’ Taimanu.mp3
| | |– 07.I Asaguahu Na Palaoan.mp3
| | |– 08.Ti Para Asagua-mu.mp3
| | |– 09.Madandan I Kampana.mp3
| | |– 10.Ti’u Ta’lo Dumingu.mp3
| | |– 11.Benti Uno Yu Gi Presu.mp3
| | |– 12.Apo Magi.mp3
| | |– jd_crutch_guinaifen_manglo-frontonly.jpg
| | `– jd_crutch_guinaifen_manglo.jpg
| |– Mapus Linalahu
| | |– Antes Yan Pagu.mp3
| | |– Baihu Saga Un Ratu.mp3
| | |– Juesus Kristo.mp3
| | |– Lumachi.mp3
| | |– Mapus Linalahu.mp3
| | |– Neni.mp3
| | |– Sina Mas Un Hasu.mp3
| | |– Talo Un Biahi.mp3
| | |– Ti Isao Bidadata.mp3
| | |– Un Tentagu.mp3
| | `– Yahu.mp3
| |– Nanan Mami
| | |– Bente Uno Yo Gi Presu.mp3
| | |– Guaiya Yo Parehu.mp3
| | |– Hu Mami Yan Palaoan.mp3
| | |– Hu Sesiente.mp3
| | |– Munga Ma Sangani Yo.mp3
| | |– Munga Neni.mp3
| | |– Nanan Mami.mp3
| | |– Neni.mp3
| | |– Primu Mu.mp3
| | |– Rota Buds.mp3
| | `– Sa Hagu.mp3
| |– Payon Manayu’os
| | |– An Pumara I Ichan.mp3
| | |– Ekungok.mp3
| | |– Esgaihon Yu.mp3
| | |– Maolek Grasia.mp3
| | |– Palabras Hu.mp3
| | |– Payon Manayu’os.mp3
| | |– Popble.mp3
| | |– Sa Esta O’son Hu.mp3
| | |– Sa Hu Kontra I Lai.mp3
| | |– Ti Lachi Hoa Ni Guahu.mp3
| | |– Ti Un Tungo Nai Manguaiya.mp3
| | `– Yanggen Mapacha Hit.mp3
| |– Talo Un Biahi
| | |– Adios Esta I Langhet.mp3
| | |– Antes Na Tiempo.mp3
| | |– Baihu Saga Un Ratu.mp3
| | |– Hagu Yahu.mp3
| | |– Jesus Kristo.mp3
| | |– Kosa Ki Sina Mas Un Hasu.mp3
| | |– Mapos Lina Lahu.mp3
| | |– Talo Un Biahi.mp3
| | |– Ti Isao Bidadata.mp3
| | `– Un Tentago.mp3
| |– The Last Sessions Pt I
| | |– A Friend A Lover A Woman A Wife.mp3
| | |– Ai Neni Asaguahu.mp3
| | |– Ai Ya Sina Mon.mp3
| | |– An O’son Hao Mugando.mp3
| | |– Drift Away.mp3
| | |– Hagu Atungohu Hagu Nobiahu Hagu Asaguahu.mp3
| | |– Hu Risibi I Katta.mp3
| | |– Jai Malago Ha Yo Magahet Kumetu.mp3
| | |– Mangge Hao Nai Na Puengi.mp3
| | |– You’re Too Good To Be You.mp3
| | `– jd_crutch_last_sessions_1.jpg
| |– The Last Sessions Pt II
| | |– Adios Esta I Langhet.mp3
| | |– Better Run For The Border.mp3
| | |– Jesus Kristo.mp3
| | |– Man Dakdak Yu Gi Petta Mu.mp3
| | |– Midnight Special.mp3
| | |– Pudi Hoben Nobia Hu.mp3
| | |– Pula I Kadena Gi Korason Hu.mp3
| | |– Tomorrow Is Forever.mp3
| | |– Tumekkon Hao.mp3
| | `– Un Na Puti Neni Korason Hu.mp3
| `– Toktok Magi
| |– Ai Ya Sina Mohon.mp3
| |– Ayuda Un Puengi.mp3
| |– Esta Alas Dosse.mp3
| |– Freskun Manglo.mp3
| |– Hanao Ha.mp3
| |– Mamokat.mp3
| |– Tai Guenao Mohon.mp3
| |– Tatan Miyu.mp3
| |– Toktok Magi.mp3
| `– Yu’os Un Dia Siempre.mp3
|– Cruz Family
| |– 01.Boka, Video, Maigo.mp3
| |– 02.Where Ever You Go.mp3
| |– 03.Noticia.mp3
| |– 04.I I-tihu.mp3
| |– 05.High On A Hilltop.mp3
| |– 06.An Un Tulaika.mp3
| |– 07.Inalahan Gi Kanton Tasi.mp3
| |– 08.Lifetime With You.mp3
| |– 09.Siette Na Sendalu.mp3
| |– 10.Ai Kao Chagu.mp3
| `– 11.Happy Birthday.mp3
|– Cruz, George
| |– Adios Todus.mp3
| |– Bai Dispensa Hao.mp3
| |– Banderan Americano.mp3
| |– Etgo Korason.mp3
| |– Fatachong Gi Finoho.mp3
| |– Guato Gi Cheloho.mp3
| |– Huguiguife.mp3
| |– Na Magof Hao.mp3
| |– Sotta Y Coransonho.mp3
| `– Y Katta Na Haane.mp3
|– D.U.B.
| |– D.U.B
| | |– 01.Intro.mp3
| | |– 02.Mr. Popular.mp3
| | |– 03.Everyday.mp3
| | |– 04.Give.mp3
| | |– 05.Marianas.mp3
| | |– 06.Try Again.mp3
| | |– 07.Move A Lil Close.mp3
| | |– 08.You And I.mp3
| | |– 09.Forever In My Dreams.mp3
| | |– 10.Palau.mp3
| | `– 11.Down Under.mp3
| `– Dubbafied
| |– 01.Never Gonna Give You Up.mp3
| |– 02.Crazy.mp3
| |– 03.Girl If You Only Knew.mp3
| |– 04.Blue Light.mp3
| |– 05.I Wanna Be Her Man.mp3
| |– 06.Main Squeeze.mp3
| |– 07.Island Girls.mp3
| |– 08.Inner Voices.mp3
| |– 09.Triste Yu.mp3
| |– 10.Jamaica Farewell.mp3
| |– 11.Margaritaville.mp3
| |– 12.Escape (The Pina Colada Song).mp3
| |– 13.Sun Doesn’t Shine.mp3
| `– 14.Danny’s Song.mp3
|– De Leon Guerrero, Daniel
| |– Chinatsaga
| | |– 01.Bira Hao.mp3
| | |– 02.Chinina.mp3
| | |– 03.Oran Chamorro.mp3
| | |– 04.Peskaderu.mp3
| | |– 05.Ritirao.mp3
| | |– 06.An Hu Huchom Mata-hu.mp3
| | |– 07.Man Guaiguaiya Yu.mp3
| | |– 08.Despensa Ham Ni Famaguon.mp3
| | |– 09.Ga Naku Na Bai Matai.mp3
| | `– 10.Buniton Memoriasta.mp3
| |– Fanohgue
| | |– 01.Fanohgue.mp3
| | |– 02.Sekretu.mp3
| | |– 03.Ti Bai Choma’ Hao.mp3
| | |– 04.Gurupon Manga’chong.mp3
| | |– 05.Kone’ Yu’ Tatte.mp3
| | |– 06.Atende Bisnis-miyu.mp3
| | |– 07.Tatkilo’ Saga-mu.mp3
| | |– 08.Tronkon Niyok.mp3
| | |– 09.Balutan.mp3
| | `– 10.Hagas Nobia.mp3
| |– Gayego
| | |– 01.Estorian Sindalu.mp3
| | |– 02.Duru I Man Anghet Manganta.mp3
| | |– 03.Cola.mp3
| | |– 04.Gayego.mp3
| | |– 05.Hagu Guenao Guahu Guini.mp3
| | |– 06.Atkahot.mp3
| | |– 07.Kantaye Yu.mp3
| | |– 08.Kili’os Hu.mp3
| | |– 09.Bai Dagi Hao.mp3
| | `– 10.Famagu’on Marianas.mp3
| |– Gayera
| | |– 01.Man Mangge.mp3
| | |– 02.Gayera 2.mp3
| | |– 03.Munga Kumone’.mp3
| | |– 04.I Minaolek-mu.mp3
| | |– 05.Hayi Po’tinaigue.mp3
| | |– 06.Hagu Yo’ Muna’ Taiguini.mp3
| | |– 07.Dos Guinaya-ku.mp3
| | |– 08.Ti Hu Gagaogao.mp3
| | |– 09.An Man Na Gaigi.mp3
| | `– 10.Ai Asagua-hu.mp3
| |– Nanasu
| | |– 01.Nanasu.mp3
| | |– 02.Na’i Ham Chansa.mp3
| | |– 03.Yengyong.mp3
| | |– 04.Basta Gumimen.mp3
| | |– 05.Punta Yan Fu’una.mp3
| | |– 06.Ayuda Yu Neni.mp3
| | |– 07.Sotta Kadenan Korason-hu.mp3
| | |– 08.Si Yu’us Tumungo’.mp3
| | |– 09.Digeran Korason-hu.mp3
| | `– 10.Taya Mas Ki Hagu.mp3
| |– Pakyo
| | |– 01.Pongsona.mp3
| | |– 02.Ti Bai Malefa.mp3
| | |– 03.Asinan.mp3
| | |– 04.Abundansia.mp3
| | |– 05.Na Madandan Kampana.mp3
| | |– 06.Puru Ha Dinagi.mp3
| | |– 07.Na’ Mase Un Saina.mp3
| | |– 08.Atmunida.mp3
| | |– 09.Cha Cha Medley.mp3
| | |– 10.I Bida Mu.mp3
| | `– 11.An Mo’na Ki Guahu.mp3
| |– Piniti
| | |– 01.Isao.mp3
| | |– 02.Tenderu.mp3
| | |– 03.Ai Lahi-hu.mp3
| | |– 04.Nehi Ya Ta Baila.mp3
| | |– 05.Un Chansa.mp3
| | |– 06.Esta I Naftan-mu.mp3
| | |– 07.Guinaiya-mu.mp3
| | |– 08.Debotu.mp3
| | |– 09.Man Guaiya Yu.mp3
| | `– 10.Fanadespensa.mp3
| |– Plasan Bola
| | |– 01.Ai Ya Sina.mp3
| | |– 02.Truck Hu 4×4.mp3
| | |– 03.Fan Esphia Otro Muchacha-mu.mp3
| | |– 04.Juleanna.mp3
| | |– 05.Ai Ko Sina.mp3
| | |– 06.Ti Sina Hu Maigo.mp3
| | |– 07.Gout.mp3
| | |– 08.Tablero.mp3
| | |– 09.Binaba (Foolish Heart).mp3
| | `– 10.Plasan Bola.mp3
| |– Rasa
| | |– 01.Prumeti Yu.mp3
| | |– 02.Para Fan Man Mumu.mp3
| | |– 03.Chamorrita.mp3
| | |– 04.Rasa.mp3
| | |– 05.Basta Lalalo.mp3
| | |– 06.Buen Echu.mp3
| | |– 07.Hayi Na’an-mu.mp3
| | |– 08.Matka.mp3
| | |– 09.Sentadan Chamorro.mp3
| | `– 10.Sungon-ha’.mp3
| |– Sinseru
| | |– 01.Tres Na Kilo’us.mp3
| | |– 02.It Takes Another Man.mp3
| | |– 03.Northwest Field.mp3
| | |– 04.Sinseru.mp3
| | |– 05.Machina.mp3
| | |– 06.Despasioyi.mp3
| | |– 07.Paire.mp3
| | |– 08.Fanohgue Chamorro.mp3
| | |– 09.Oson Yo’.mp3
| | `– 10.In Rememberance.mp3
| |– Ti Un Siente
| | |– 01.Ti Un Siente.mp3
| | |– 02.Kao Huaha Nu Bisita.mp3
| | |– 03.Manu Na Estaba Hao.mp3
| | |– 04.Ta Asuda’.mp3
| | |– 05.Manginen Manu.mp3
| | |– 06.Lancheru.mp3
| | |– 07.Un Chamoru Un Chamorrita.mp3
| | |– 08.Some Beach.mp3
| | |– 09.Paper Boy.mp3
| | `– 10.Kadon Pika.mp3
| `– Tumaimamanu I Tano
| |– 01.Fahani Hit Flores.mp3
| |– 02.Kantan Nana.mp3
| |– 03.Un Puengi.mp3
| |– 04.Esta Hao Bihu.mp3
| |– 05.Uma Nangga.mp3
| |– 06.Linala Triniste.mp3
| |– 07.Baila Yan Si Tata-hu.mp3
| |– 08.Tumaimamanu I Tano.mp3
| |– 09.Ai I Lumu.mp3
| `– 10.Kerida Neni.mp3
|– De Leon Guerrero, Gerard
| |– Gi Paingi.mp3
| |– Hagas Mon Hutungu.mp3
| |– Kuentos Dinagi.mp3
| |– Magahet Na Guinaiya.mp3
| |– Mama, I Thank You.mp3
| |– Nehi Ya Ta Cha’cha.mp3
| |– Nihi Ya Ta Cha Cha.mp3
| |– Selena.mp3
| `– Sotta Ya Hu Gupu.mp3
|– De Leon Guerrero, KC (Kacy)
| |– Annas Song
| | |– Anna’s Song.mp3
| | |– Don’t Go Away.mp3
| | |– Forever I’ll Be Loving You.mp3
| | |– Friends And Lovers.mp3
| | |– I Don’t Wanna Loose Your Love.mp3
| | |– Life Comes And Goes.mp3
| | |– Love Me Once More.mp3
| | |– She’s Leaving.mp3
| | |– Something You Can’t Hide.mp3
| | `– Whenever I Miss My Wife.mp3
| |– Bonito Na Haane
| | |– 01.I Gimen Hu.mp3
| | |– 02.Guam Usa.mp3
| | |– 03.Ai Na Pinadesi.mp3
| | |– 04.Melianna.mp3
| | |– 05.Depensa Esti Na Isao.mp3
| | |– 06.Bonito Na Ha’ane.mp3
| | |– 07.Hu Tutufung Ha Pinitihu.mp3
| | |– 08.Kostumbren Chamorro.mp3
| | |– 09.Adios, Nanahu Antonia.mp3
| | `– 10.Neni I Bonitamu.mp3
| |– Chamorro Descent Guamanian
| | |– All My Love.mp3
| | |– Ani Yon Oru.mp3
| | |– Apu Magi.mp3
| | |– Chamorro Descent Guamanian.mp3
| | |– Fan Natchu.mp3
| | |– For You.mp3
| | |– Saipan My Tropical Island.mp3
| | |– Should I.mp3
| | |– Tonight.mp3
| | `– Un Biahi Ha Gi Diba.mp3
| |– Estorian Dandero
| | |– Adios Adios Asaguahu.mp3
| | |– Baihu Hanao Para Saipan.mp3
| | |– Esta Gef Paingi.mp3
| | |– Estorian Un Dandero.mp3
| | |– Gof Man Guaiya Yu Nu Hagu.mp3
| | |– Mahalang Yu Esta Neni.mp3
| | |– Munga.mp3
| | |– Oh Love Oh Love Careless Love.mp3
| | |– Put Fabot Mungan Piniti.mp3
| | `– Yangin Esta Yu Ti Yamu.mp3
| |– Guam USA
| | |– Adios Nanahu Antonia.mp3
| | |– Ai Na Pinadesi.mp3
| | |– Bonito Na Ha’ane.mp3
| | |– Dispensa Esti Na Isao.mp3
| | |– Guam USA.mp3
| | |– Hu Tutufung Ha Pinitihu.mp3
| | |– I Gimen Hu.mp3
| | |– Kustumbren Chamorro.mp3
| | |– Meliana.mp3
| | `– Neni I Bonitamu.mp3
| |– Haanen Kasamiento
| | |– 01.Matulaika I Sinienti.mp3
| | |– 02.Neni, Neni.mp3
| | |– 03.Amanu Yu Guatu.mp3
| | |– 04.Kuantu Na Lagu.mp3
| | |– 05.I Prublema222 Mu.mp3
| | |– 06.Ha222 Anen Kasamiento.mp3
| | |– 07.Hagu I Linala222 Hu.mp3
| | |– 08.Un Flores Rosa, Kerida.mp3
| | |– 09.Estorian Sindalu.mp3
| | `– 10.Puedi Ha Ti Un O222sun.mp3
| |– Hagu I Langhet Hu
| | |– Chiku Buenas Dias Si Nobia.mp3
| | |– Ha’ane Kontodu Puengi.mp3
| | |– Hagu I Langhet Tu Asagua Hu.mp3
| | |– Hagu I Rason.mp3
| | |– I Panu Hu.mp3
| | |– Kao Guiya Pat Guahu.mp3
| | |– Palaon Hu Guaiya Hao.mp3
| | |– Papa Hagatna.mp3
| | |– Para Si Nanan Mami.mp3
| | `– Ti Yahu I Bishomu.mp3
| |– If Only
| | |– All Night Long.mp3
| | |– Another Woman’s Man.mp3
| | |– Cocaine Woman.mp3
| | |– I Can’t Take It No More.mp3
| | |– If Only.mp3
| | |– Make A Right At The Light.mp3
| | |– Paper Boy.mp3
| | |– Without You.mp3
| | `– You And You Alone.mp3
| |– Kerida Nangga Yu
| | |– 01.Hinasoku Na Guahu Yamu.mp3
| | |– 02.Kerida Nangga Yu.mp3
| | |– 03.Guam Bum.mp3
| | |– 04.I Neni.mp3
| | |– 05.Munga Madingo Yu.mp3
| | |– 06.Guaha Atungo Yu.mp3
| | |– 07.Suetti Yu Na Tao Tao.mp3
| | |– 08.Lalahen Chamorro.mp3
| | |– 09.Gai-asi Nu Guahu.mp3
| | |– 10.Baba Siniente Ku.mp3
| | `– kacy_kerida_nangga_yu.jpg
| |– Kumu Ti Hagu
| | |– Hagu I Rason I Linalahu.mp3
| | |– Kumu Ti Hagu.mp3
| | |– Lahi Fan’ngunprende.mp3
| | |– Luis Sang.mp3
| | |– Matgarita.mp3
| | |– Memorias Hu Nu Hagu.mp3
| | |– Na Homlu Si Nanan Mami.mp3
| | |– Sagun Lahi I Piniti Mu.mp3
| | |– Tafan Magof.mp3
| | `– Tinagu Nana.mp3
| |– Memories
| | |– Chamorrita Girl.mp3
| | |– Come Back Home.mp3
| | |– Friendly Smile.mp3
| | |– Girl I Wonder.mp3
| | |– I Can’t Believe.mp3
| | |– I Love You I Do.mp3
| | |– Memories.mp3
| | |– My Mary.mp3
| | |– Pretty Baby.mp3
| | `– Sitting Home Alone.mp3
| |– Munga Hi Nalang
| | |– Esta I Finaitai Hu 2.mp3
| | |– Esta I Finaitai Hu.mp3
| | |– Estorian Un Sindalu.mp3
| | |– Hu Ag’gradesi.mp3
| | |– I Linala Mami.mp3
| | |– I Muchacha.mp3
| | |– Kai Ha Neni Pare Hu.mp3
| | |– Kao Esta Yu Ti Yamu.mp3
| | |– Man Guaya Yu Nu Hagu.mp3
| | |– Munga Hi Nalang.mp3
| | `– Sang And The Gang.mp3
| |– Nana
| | |– Gof Man Guaiya Yu.mp3
| | |– Hagu.mp3
| | |– I Man Hoben.mp3
| | |– Islan Guahan.mp3
| | |– Kantan Suspechu.mp3
| | |– Kao Guaha Otro.mp3
| | |– Nana.mp3
| | |– Siempre Humita Talo.mp3
| | |– Ti Isao Mu Na Isao Hu.mp3
| | `– Tristi Yan Piniti.mp3
| |– Nana Hu
| | |– Bai Hu Gaigi.mp3
| | |– Hafa Rason Mu.mp3
| | |– Hagu I.mp3
| | |– Islas Marianas.mp3
| | |– Kantan Nang.mp3
| | |– Kumu Gua Hu.mp3
| | |– Nana Hu.mp3
| | |– Sin Hagu.mp3
| | |– Tristi Yan Piniti.mp3
| | `– Yangin.mp3
| |– Pot Fabot Fan Hasu
| | |– Adios Remy Adios J.D..mp3
| | |– Bira Hao Magi.mp3
| | |– Fiesta.mp3
| | |– I Guinifi Hu.mp3
| | |– Kao Un Mahalalagi Yu.mp3
| | |– Malak Pulan.mp3
| | |– Nana Yan Tata.mp3
| | |– Pot Fabot Fan Hasu.mp3
| | |– Sotta Yu.mp3
| | `– Ti Bai Piniti Talu.mp3
| `– Saipan
| |– 01.Saipan.mp3
| |– 02.Hu Chagi Ha.mp3
| |– 03.Na Tristi Na Sinienti.mp3
| |– 04.Tutuhu I Lago-hu.mp3
| |– 05.Geran I Pasifiku.mp3
| |– 06.Palasyon Riko.mp3
| |– 07.Tihu Gagagao.mp3
| |– 08.I Chamorrita.mp3
| |– 09.Adahi I Famaguon-ta.mp3
| `– 10.Manienti I Korason Hu.mp3
|– DeSha
| |– Till I Found You
| | |– 01.Ko Guinaiya.mp3
| | |– 02.You Are.mp3
| | |– 03.Why.mp3
| | |– 04.Munga Ma Sangan.mp3
| | |– 05.Desha’s Disco Party.mp3
| | |– 06.Waiting For You.mp3
| | |– 07.Till I Found You.mp3
| | |– 08.Dance With Yu.mp3
| | |– 09.You’re My Everything.mp3
| | |– 10.Nothing But A Fool.mp3
| | |– 11.Till I Found You (Remix).mp3
| | `– 12.Nothing But A Fool (Remix).mp3
| `– Un Tungo Na Kumatti Yu
| |– 01.Un Tungo Na Kumatti Yu.mp3
| |– 02.Kiss And Say Goodbye.mp3
| |– 03.Goodbye (Graduation Song).mp3
| |– 04.Make It Real.mp3
| |– 05.Good Thing Going.mp3
| |– 06.If You Leave Me Nowreasons Medley.mp3
| |– 07.Kasamiento.mp3
| `– 08.Cha-cha Mix.mp3
|– Dee, Jimmy
| |– Baby Let’s Go Back
| | |– 01.Baby Let’s Go Back.mp3
| | |– 02.Storybook Children.mp3
| | |– 03.Sugar, Sugar.mp3
| | |– 04.Baby I’m For Real.mp3
| | |– 05.Lost.mp3
| | |– 06.Damned If I Love You.mp3
| | |– 07.Sometimes When We Touch.mp3
| | |– 08.Cinnamon.mp3
| | |– 09.With You.mp3
| | |– 10.At This Moment.mp3
| | |– 11.Just The Way You Are.mp3
| | |– 12.Till The End.mp3
| | |– 13.Can She Do It Like She Dances.mp3
| | |– 14.Neni Honggi Yo’.mp3
| | |– 15.An Humihot Hit Na Dos.mp3
| | |– 16.Pago Na Momento.mp3
| | |– 17.Tai Guenao Hao Ha’.mp3
| | `– 18.Esta I Uttimo.mp3
| `– Chada Fresko Chorisos Pakpak Yan E-pan
| |– 01.That’s Chamorro.mp3
| |– 02.E Pan-mu #1.mp3
| |– 03.Long Tall Chamorro.mp3
| |– 04.Finadeni.mp3
| |– 05.Tribute To Tamuning.mp3
| |– 06.Oba Skoba Sinexy Hao.mp3
| |– 07.Pok Pok Gi Sanmena.mp3
| |– 08.Si Dolly Parton.mp3
| |– 09.Does Your Chewing Gum.mp3
| |– 10.Mafatinas Pa’u Mugando.mp3
| |– 11.I Was Chamorro When Chamorro Wasn’t Cool.mp3
| |– 12.Saipan (Beautiful Island).mp3
| `– 13.Chamorro – You’re Only A Hafa Adai!.mp3
|– Dela Cruz, Eddie
| |– Ai Ya Sina Mohon Humita Talo U.mp3
| |– Dandero.mp3
| |– Gi Inasoku.mp3
| |– I Inepin Finasenhu.mp3
| |– I Ottro Potti Giya Guahu.mp3
| |– Munghao Umanao.mp3
| |– Nang Yan Tang.mp3
| |– Pupuegin Chamorro.mp3
| `– Tafan Agoiffi, Tayan Aguaiya.mp3
|– Delgado Brothers
| `– Para Si Juan
| |– 01.Juan, Nanga Unrato.mp3
| |– 02.Hago Y Mames.mp3
| |– 03.Ai Yu’us.mp3
| |– 04.Y Ninan Pulan.mp3
| |– 05.Flores.mp3
| |– 06.Palalang Pang.mp3
| |– 08.Ana Maria Hungi.mp3
| |– 09.Taotaomona.mp3
| |– 10.Ramon San.mp3
| `– 11.Este Pago Na Momento.mp3
|– Diaz, Joseph
| |– Casa De Roma.mp3
| |– Chamorro Alphabet.mp3
| |– Dinana I Familian Camacho.mp3
| |– Esta Hao Munana Bubu.mp3
| |– Hagu Asaguahu.mp3
| |– Komplianos Mafanagumo.mp3
| |– Maila Ta Fan Agoflie’.mp3
| |– Munga Hit Sumangan.mp3
| |– Taimano Bai Hu Kombensi Hao.mp3
| `– Tatahu Munggi Hao Pa’go.mp3
|– Diaz, Joseph M
| `– Man Malingo Na Peskadot
| |– 01.Nengkano Chamorro.mp3
| |– 02.Man Malingo Na Peskadot.mp3
| |– 03.Bira Had Fan Magi.mp3
| |– 04.Man Ina I Ma’lak Mata-mu.mp3
| |– 05.Ai Na Boninita Hao.mp3
| |– 07.Dos Marino.mp3
| |– 08.Man Rekto Manaina-mu.mp3
| |– 09.Puru Ha Guinifi.mp3
| |– 10.Sadok Talofofo.mp3
| `– 11.Maila Ya Ta Cho’gue.mp3
|– Duenas, Mike
| `– Y Zori
| |– Adios Tatan Mami.mp3
| |– Disi Ocho Hidat Hu.mp3
| |– Firme Guinaiyaku.mp3
| |– Grupon Minagof.mp3
| |– Guahu Lahin Francisco Duenas.mp3
| |– Mapos Esta Si Tata.mp3
| |– Prefecto Chamorro.mp3
| |– Respeta Yu Parehu.mp3
| |– Un Tiempo.mp3
| `– Y Zori.mp3
|– Duenas, Kelvin
| |– Anatahan.mp3
| |– Bai Hanao Umasagua.mp3
| |– Bira Hao Magi.mp3
| |– Gi Lancho.mp3
| |– Maila Magi.mp3
| |– Man Aplika Yu Chicho-hu.mp3
| |– Para Iso.mp3
| |– Reagan Hagan Mami.mp3
| |– Ti Libianu.mp3
| |– Ti Sahu Dumanderu.mp3
| |– Track 1.mp3
| |– Track 10.mp3
| |– Track 2.mp3
| |– Track 3.mp3
| |– Track 4.mp3
| |– Track 5.mp3
| |– Track 6.mp3
| |– Track 7.mp3
| |– Track 8.mp3
| `– Track 9.mp3
|– Excel 2000
| `– The Music
| |– Churisos Pakpak.mp3
| |– Do That To Me One More Time.mp3
| |– Espiriton Inafa Maolek.mp3
| |– Fondon Ritirao.mp3
| |– Honesty.mp3
| |– I Believe In You And Me.mp3
| |– Mack The Knife.mp3
| |– Neni.mp3
| |– No One Else Comes Close.mp3
| |– On This Island.mp3
| |– Saving All My Love For You.mp3
| |– Say No To Drugs.mp3
| |– Setbicion Puetto.mp3
| |– Sorry Seems To Be The Hardest Words.mp3
| |– Tinituhon I Puag-gwa.mp3
| |– To Get Me To You.mp3
| `– Truly.mp3
|– Fegurgur, Tony
| |– Gotte Yu Magi
| | |– Aguaguat Yo Na Patgon.mp3
| | |– Asagua Hu.mp3
| | |– Bunitun Papa Abot.mp3
| | |– Este I Bailan Batsu.mp3
| | |– Gof Mangge.mp3
| | |– Gotte Yo Magi.mp3
| | |– Hagu Ha Na Palaoan.mp3
| | |– I Dia Ocho Gi Disembre.mp3
| | |– Sigi Tumanges I Patgon.mp3
| | `– Yengyong Tataotao Mu.mp3
| |– Guahu Sin Hagu
| | |– 01.Guahu Sin Hagu.mp3
| | |– 02.Ai Malingu Yo.mp3
| | |– 03.Tok Tok Magi I Sintura-hu.mp3
| | |– 04.Mangge Na Baila.mp3
| | |– 05.Tano-ta.mp3
| | |– 06.Maila Yaun Chiku Yo.mp3
| | |– 07.Bai Prometi Hao.mp3
| | |– 08.I Kareta Siha.mp3
| | |– 09.Shake A Little Booty.mp3
| | `– 10.Memorias.mp3
| `– Hagu Para Guahu
| |– Bira Hao Magi.mp3
| |– Chada.mp3
| |– Ding Ding Dong – Umasagua Ham.mp3
| |– Famaguon Na Tiempo.mp3
| |– Guifi.mp3
| |– Hagu Para Guahu.mp3
| |– I Neni Hu.mp3
| |– Komplianos Para Hagu.mp3
| |– Tasi.mp3
| `– Yeng Yong Enao.mp3
|– Frank & Franie
| |– Adios.mp3
| |– Always.mp3
| |– Guinaiya Gi Guinife.mp3
| |– Hafa I Prublema.mp3
| |– Hu Guaiya Hao Mampus.mp3
| |– Hurry Up-lachadik.mp3
| |– I Tata Yan I Hagania.mp3
| |– Mames Nana.mp3
| |– Si Kiko Tang.mp3
| `– Take Me Back To Guam.mp3
|– Guam Sirenas
| |– Ai Familiaku II
| | |– Ai Familiaku Ii.mp3
| | |– Birthday Mo.mp3
| | |– Flores Asusena.mp3
| | |– I Man Aguaguat.mp3
| | |– Kulan I Paharu.mp3
| | |– Melva.mp3
| | |– Munga Fumayi.mp3
| | |– Si Manang.mp3
| | |– Ti Pasado Paomu.mp3
| | `– Tihu Talo.mp3
| |– Bonito Guam
| | |– Bonito Guam.mp3
| | |– Fannohge.mp3
| | |– Hafa Adai.mp3
| | |– Ina Goflie.mp3
| | |– Pinikatmu (Your Life).mp3
| | |– Pot Dios.mp3
| | |– Primera.mp3
| | |– Suette Hao.mp3
| | |– Ti Atrasasao.mp3
| | `– Un Acho Alutong.mp3
| |– Dankulu i Patgon Neni
| | |– Baila Ha.mp3
| | |– Calypso Disco Show.mp3
| | |– Dankulu I Patgon Neni.mp3
| | |– Limbo Rock Medley.mp3
| | |– Mames Korason.mp3
| | |– Nana Nana.mp3
| | |– Papa- Tronkun Piao.mp3
| | |– Sirena.mp3
| | `– dangkulu i patgon neni.jpg
| |– Kumanta Si Sirena
| | |– 01.Manoppi Si Lucille.mp3
| | |– 02.Tuhu I Lagohu.mp3
| | |– 03.Sen Goflion.mp3
| | |– 04.Gui Hi Gu Un Ogaan.mp3
| | |– 05.Neni Cha Cha Medley.mp3
| | |– 06.Guam Hymm (Guam Anthem).mp3
| | |– 07.Kumanta Si Sirena (Part Ii).mp3
| | |– 08.Tumon Bay.mp3
| | |– 09.Tao Tao Guam (Live At Greenhills, Pi).mp3
| | |– 10.Disco Medley.mp3
| | `– 11.Rock & Roll Medley.mp3
| `– Sen Triste I Puenge
| |– Adios California.mp3
| |– Hungan Hu Guaiya Hao.mp3
| |– I Lago Hu.mp3
| |– Man Guifi Yu.mp3
| |– Munga Yu Mafa’amiga.mp3
| |– Na Chiku Yu.mp3
| |– Piligro Manguaiya.mp3
| |– Sen Triste I Puenge.mp3
| |– Tuhu Hongge.mp3
| |– Unfa Baba Yu.mp3
| `– sen tristi i puenge.jpg
|– Guerrero, Frank
| |– 01.01 Frank Guerrero – Manguaiya.Mp3
| |– 02.02 Frank Guerrero – Bonita.Mp3
| |– 03.03 Frank Guerrero – Loling.Mp3
| |– 04.04 Frank Guerrero – Despensa-yu.Mp3
| |– 05.05 Frank Guerrero – Ai Kirida.Mp3
| |– 06.06 Frank Guerrero – Masentan Flores.Mp3
| |– 07.07 Frank Guerrero – Sesu-yu Un Naputi.Mp3
| |– 08.08 Frank Guerrero – Baila Chacha.Mp3
| |– 09.09 Frank Guerrero – Pagamentu.Mp3
| `– 10.10 Frank Guerrero – Para Isu.Mp3
|– Gupot Chamorro
| |– Calypso Medley (Radiants).mp3
| |– Chamorrita (Marianas Homegrown).mp3
| |– G.U.A.M. (Southern Breeze).mp3
| |– Gupot Chamorro (D.U.B.).mp3
| |– Inarajan (Kalapana).mp3
| |– Inner Voices (Marianas Homegrown).mp3
| |– Livin’ It Up On Guam (Southern Breeze).mp3
| |– Marianas Way (Jj Concepcion).mp3
| |– Maseha Hafa Taimanu (Joe Mccarrel).mp3
| |– Na Hi Yo (Jj Concepcion).mp3
| |– Natural Mystic (Soul Vibrations).mp3
| |– Rosa (I,d,k,).mp3
| |– Sutte Hao (Joe Mccarrel).mp3
| `– Sweet Sweet Love (Nokea).mp3
|– Gurupun I Manelu
| |– Ai Kao Chagu-how Far Is H.mp3
| |– Bendision.mp3
| |– Boka Video Maigo.mp3
| |– Chacha Medley.mp3
| |– Fireman.mp3
| |– Happy Birthday.mp3
| |– Hoben Na Guinaiya.mp3
| |– Inalahan Gi Kanton Tasi.mp3
| |– Mahalang.mp3
| `– Sierre Na Sendalu.mp3
|– Gus and Doll
| |– Bonitan Paluma
| | |– 01.Bonitan Paluma.mp3
| | |– 02.Hagu Langet Hu.mp3
| | |– 03.Trinisten Pulan.mp3
| | |– 04.Ko Pon Guaiyao.mp3
| | |– 05.Hafa Dai Todu Maoleck.mp3
| | |– 06.Guinifi Hu.mp3
| | |– 07.Tio Ma Diroga.mp3
| | |– 08.Dai Non Malefa.mp3
| | |– 09.Tata.mp3
| | `– 10.Taya Pomadedesi.mp3
| |– Fan Haso Corason
| | |– 01.Fanhasso Korason.mp3
| | |– 02.Antes Di U Tuthon I Lagomo.mp3
| | |– 03.Paraon Dingu Yo.mp3
| | |– 04.Basta Fan Di Mandagi.mp3
| | |– 05.Dispensa Yo.mp3
| | |– 06.Gof Triste Yo.mp3
| | |– 07.Munga Ma Usa Yo.mp3
| | |– 08.Ola Mohon Magahet Guinifihu.mp3
| | |– 09.Hunngan Manguaiya Yo.mp3
| | |– 10.Kao Hunngan Hao.mp3
| | |– 11.Bendesi E Chalan Juhame.mp3
| | `– 12.Maila Fan Ta Baila.mp3
| |– Guam Hu Guaiya Hao
| | |– 01.Guam Hu Guaiya Hao.mp3
| | |– 02.Umasagua Hit.mp3
| | |– 03.Un Na Puti Yo.mp3
| | |– 04.Siniente-ku.mp3
| | |– 05.Lahi-hu Lahi-hu.mp3
| | |– 06.Esta Yo Ti U Mamahlao.mp3
| | |– 07.Un Yammak I Mames Korazon-hu.mp3
| | |– 08.Guinaiya-ku.mp3
| | |– 09.Taya Otro Mas Ki Hago.mp3
| | |– 10.Ti Un Hongge Yo.mp3
| | |– 11.Kantan Chamorro.mp3
| | `– 12.Estaki Umalie Hit Talo.mp3
| |– Gus
| | |– 01.Kuanto Gi Hinalom Hu.mp3
| | |– 03.Hafa Na Lago Tio Chuda Pot Hagu.mp3
| | |– 04.Hafa Na Esta Para Un Dingu Yo.mp3
| | |– 05.Siempre Un Dia Un Guaiya Yo Talo.mp3
| | |– 06.Ay Na Minapot Chalan Hu.mp3
| | |– 07.E Linalahu.mp3
| | |– 07.Hu Setbe Hao.mp3
| | |– 08.Hagu Bonitan Anghet.mp3
| | |– 09.Este Minahalang.mp3
| | `– 10.Sedi Yo Nene.mp3
| |– Islan Guinaiya
| | |– 01.Islan Guinaiya.mp3
| | |– 02.Buenti Gaige Hao Gi Salon.mp3
| | |– 03.Linala E Tano.mp3
| | |– 04.Bai Hu Kantayi Hao Nene.mp3
| | |– 05.Hafa E Dos Muna Taiguehe.mp3
| | |– 06.Cha Cha Na Baila.mp3
| | |– 07.Hu Nanangao.mp3
| | |– 08.Matulaika E Kustumbre E Tao Tao.mp3
| | |– 09.I Hagi Mon.mp3
| | `– 10.Bai Nai Libre Korason Mu.mp3
| |– Ko Pon Guaiyao Agupa
| | |– 01.Ko Pon Guaiyao Agupa.mp3
| | |– 02.Hu Guaiya Hao Man Guaiya.mp3
| | |– 03.Bira Hao Magi.mp3
| | |– 04.Maleffa Nu Guiya.mp3
| | |– 05.Memorias Nene.mp3
| | |– 06.Cocos Island.mp3
| | |– 07.Ti U Para Man Guaiya.mp3
| | |– 08.Frihon Na Taotao.mp3
| | |– 09.Ta Aguaiya Todu Gi Tiempo.mp3
| | `– 10.Adios.mp3
| |– Siniente Ta
| | |– 01.Tio Abman Domania Hit Talo.mp3
| | |– 02.Un Dia On Pinite.mp3
| | |– 03.Bendision Ta.mp3
| | |– 04.Ay Nene.mp3
| | |– 05.Taigue Hao Gi Fion Hu.mp3
| | |– 06.Finenena Na Guitalao.mp3
| | |– 07.Puti Maguaiya.mp3
| | |– 08.America Na Lugat.mp3
| | |– 09.Maase Fan Nu Gua Hu.mp3
| | `– 10.Boniton Puenge.mp3
| |– Ta Usa Guinaiya Ta
| | |– 01.Ta Usa Guinaiya Ta.mp3
| | |– 02.Quirida Gaige Hao Gi Korason Hu.mp3
| | |– 03.Hafa Mas Nene Malago Hu.mp3
| | |– 04.Hu Guaiya Hao Lo Estranu Hit An Malehit.mp3
| | |– 05.Ta Hita Man Guife An Puenge.mp3
| | |– 06.Hita Na Dos Mas Umaguaiya.mp3
| | |– 07.Hao Ha Nene E Guinaiya Ko.mp3
| | |– 08.Cada Hasso Hao.mp3
| | `– 09.Ta Ayuda E Namase Tao Tao Gi Otro Tano.mp3
| `– Taya Diferensia Ta
| |– 01.Taya Diferensia Ta.mp3
| |– 02.Na Para Fan.mp3
| |– 03.Lugat Man Guiya.mp3
| |– 04.Hafa Para Ta Chogue.mp3
| |– 05.Hokkok Minalago Mu.mp3
| |– 06.Konne Yo Fan Asagua.mp3
| |– 07.Enao Ilek-na.mp3
| |– 08.Manpos Sungon-hu Nu Hagu.mp3
| |– 09.Kia Hit Parehu Na Palaoan.mp3
| `– 10.Sindalu.mp3
|– Guzman, Stacia
| |– Ayuda I Famaguon Ta
| | |– Ayuda I Famaguon Ta.mp3
| | |– Ginen I Saina Ta.mp3
| | |– Hagu Et Mas Yahu.mp3
| | |– Hagu Islan Guahan.mp3
| | |– Hami Guini.mp3
| | |– Hope To Shine On.mp3
| | |– I Fino Chamoru.mp3
| | |– It’s Love.mp3
| | |– Kabales Lina La Hu.mp3
| | |– Mas Takhilo Na Hinengge.mp3
| | `– Na’i Animu.mp3
| `– Ta Fandanna
| |– Always Giving.mp3
| |– Gupot Chamoru.mp3
| |– Ha Na’i Hao Patgon.mp3
| |– Hita.mp3
| |– Kompleanos Mu.mp3
| |– Kostumbre Ta.mp3
| |– Marianas.mp3
| |– Ta Fandanna.mp3
| |– Ti Mafakpo.mp3
| `– Un Konne Yu Huyong.mp3
|– Hale
| |– Atfabetun Chamoru.mp3
| |– Basuleru.mp3
| |– Hagu Ha Emily Guinaiyaku.mp3
| |– Hustisia.mp3
| |– I Lancho Ku.mp3
| |– Kuturata.mp3
| |– Munga Ma Yamak.mp3
| |– Neni Manu Hao Na Gaige.mp3
| |– San Roque Fiesta.mp3
| `– San Roque Rap.mp3
|– Hofschneider, Julian
| |– Chloe’s Theme.mp3
| |– Cnmi Anthem.mp3
| |– Hu’sen Guaiya Hao.mp3
| |– I Ma’lak Puti’on-hu.mp3
| |– Longing To Be With You.mp3
| |– My Shining Star.mp3
| |– Oh Ajie.mp3
| |– Politika.mp3
| |– Sainan Mami.mp3
| `– Tinian.mp3
|– Hot 98 Homegrown Sampler
| |– Alu’u (Seven).mp3
| |– Bolachero (Welebwu).mp3
| |– Foolish Pride (2 Kaduku’s).mp3
| |– Ibwe Lo (Welebwu).mp3
| |– Infinite Soul (Boonie Dogz).mp3
| |– Loneliness (Forbidden Boyz).mp3
| |– Nobody (Skatonic).mp3
| |– Now I Know (Skatonic).mp3
| |– Orolele (The Paredo Band).mp3
| |– Saipan ‘d’ Rock (Fel Sasamoto Project).mp3
| |– Sumen Puti (Davina Manibusan).mp3
| |– The Slower Song (Boonie Dogz).mp3
| |– This Is How We Livin’ (Island Style Rhydahz).mp3
| |– Tiempon Minagof (Fel Sasamoto Project).mp3
| `– Will It Be Alright (Forbidden Boyz).mp3
|– Inayek Gi Manera
| |– Ai Ya Sinia Nai Humita (Ben).mp3
| |– Gi Tano Mame (Therese).mp3
| |– Guinaiyan Luaton Mu (Therese).mp3
| |– Hu Guaiya Hao (Joe).mp3
| |– Inayek Gi Manera (Joe).mp3
| |– Maila Ta Baila Yi (Ben).mp3
| |– Ngai’an Na Bai Hu Maguaiya (Therese).mp3
| |– Plinata Na Papa (Joe).mp3
| |– Sagan Minagof (Ben).mp3
| `– Siete Na Anghet (Joe & Ben).mp3
|– Inetnon Gef Pago
| `– Tulos Mo’na (Songs of Our Journey)
| |– 01.Sirena.mp3
| |– 02.Puntan Dos Umaguaiya.mp3
| |– 03.Tulos Mona.mp3
| |– 04.Spanish Medley.mp3
| |– 05.Pidasu.mp3
| |– 06.I Lancho.mp3
| |– 07.Santos Yu’os.mp3
| |– 08.Para I Mangatchong.mp3
| |– 09.Takhilo Na Saina.mp3
| |– 10.Tuleti.mp3
| |– 11.Hafa Adai.mp3
| `– 12.Blind Eye.mp3
|– Island Breeze
| |– Candy.mp3
| |– For Your Love.mp3
| |– Gi Islas Marianas.mp3
| |– Guaiya Yu Neni.mp3
| |– I’m Falling In Love With You.mp3
| |– Kahulu Ya Ta Baila.mp3
| |– Make Me Dream.mp3
| |– Quite Like You.mp3
| |– Sa Maniente Yu Nu Hagu.mp3
| `– You.mp3
|– Island Chamorrais, The
| `– Volume 2
| |– 01.Sweetheart (Its You).mp3
| |– 02.Edyu Mohon Guahu.mp3
| |– 03.Hagas Yu Manguaiya.mp3
| |– 04.An Mona Ki Guahu.mp3
| |– 05.Nahe Yu Un Batu.mp3
| |– 06.Bai Hosgi Hao.mp3
| |– 07.Kumakati Yu Pot Hagu.mp3
| |– 08.Sotta Neni Piniti-mu.mp3
| |– 09.Oson Yu.mp3
| |– 10.Gi Painge.mp3
| |– 11.Munga Yu Ma Barotta.mp3
| |– 12.Kumu Ti Hagu.mp3
| `– 13.Victory.mp3
|– Island Kaiz
| |– Thumbs.db
| |– audio
| | |– Cha Cha Mix.mp3
| | |– Cha Cha Reggae Mix.mp3
| | `– Reggae Mix.mp3
| `– video
| |– island kaiz – cha cha mix.wmv
| |– island kaiz – cha cha reggae mix.wmv
| `– island kaiz – reggae mix.wmv
|– Island Ladd
| `– Hafa Adai From Island Ladd
| |– Cha Cha Chamaoli.mp3
| |– Gregory.mp3
| |– Guam.mp3
| |– One More Roll.mp3
| |– The Guam Bomb Song.mp3
| |– The Honeymoon Island.mp3
| |– Those Lovely Chamorrita’s.mp3
| `– Typical Tropical Island.mp3
|– Island Remedy
| |– 01.Never Gonna Loose My Love.mp3
| |– 02.Friends.mp3
| |– 03.Sangani Yo.mp3
| |– 04.Joanna.mp3
| |– 05.Promise Me You’ll Never Leave.mp3
| |– 06.Island Remedy.mp3
| |– 07.Hagu Ha’.mp3
| |– 08.Chamorita Girl.mp3
| |– 09.Ragga Muffin.mp3
| `– 10.Hafa I Bida Hu.mp3
|– Island Style Rhydahz
| `– This Is How We Livin’.mp3
|– Island Tribe
| `– Island Tribe – Come To My Island.mp3
|– Johnny Island
| `– Island Sensation
| |– A Beautiful Island.mp3
| |– Always Will Love You.mp3
| |– Bai Hanao Para Guam.mp3
| |– E Tanota Guam.mp3
| |– Going Back To Guam.mp3
| |– I’m Still In Love.mp3
| |– Palaoan.mp3
| |– Para Hagu.mp3
| |– That Girl.mp3
| `– U Guaiya Hao Neni.mp3
|– Kaipat, Arnold
| |– Dinalyn
| | |– Ai Palauan.mp3
| | |– Baihu Karera.mp3
| | |– Dinalyn.mp3
| | |– Eseyoor Lo Motal.mp3
| | |– Lahi.mp3
| | |– Masela.mp3
| | |– Sasalaguan Street.mp3
| | |– Tano Hu.mp3
| | |– Triste Na Kanta.mp3
| | `– Umamal.mp3
| |– Jun Jun Boy
| | |– Albughiyaay Medley.mp3
| | |– Ayu Huyong Gi Mama Ti.mp3
| | |– Buenas Korason Hu.mp3
| | |– Elaresang.mp3
| | |– Gaige Yu Otro Tano.mp3
| | |– Gi Un O’gan.mp3
| | |– Jun Jun Boy.mp3
| | |– Marihista Yu.mp3
| | |– Sais Anos.mp3
| | `– Tafan Magof Na Puenge.mp3
| `– Minachom I Atdao
| |– Ai Neni.mp3
| |– Lesaokes.mp3
| |– Minachom I Atdao.mp3
| |– Minoy Minoy Minoy.mp3
| |– Nana Nana.mp3
| |– Peligro Gi Tanota.mp3
| |– Sanike San.mp3
| |– Stevedoring.mp3
| |– Taxi No. 4.mp3
| `– U.S.E.D. Medley.mp3
|– Kaipat, Chris
| |– Adios Kirida.mp3
| |– Carmelita.mp3
| |– I Towoow.mp3
| |– I Wanna Wake Up With U.mp3
| |– Kantan Minagof – Remix.mp3
| |– Kumati Yu.mp3
| |– Lonesome Island Boy.mp3
| |– Mattu Yu Ginen I Chechu.mp3
| |– Puengi Sen Pulan.mp3
| |– Sylvia’s Mother.mp3
| `– Triste Na Movie.mp3
|– Kasuals, The
| |– 01.Makin Up Instead Of Breakin Up.mp3
| |– 02.The Other Side Of Me.mp3
| |– 03.Ebony Eyes.mp3
| |– 04.Songs About Love.mp3
| |– 05.Young Girls.mp3
| |– 06.You’re My Favorite.mp3
| |– 07.The Morning Side Of Midnight.mp3
| |– 08.Sing This Song.mp3
| |– 09.You Put It All Together.mp3
| `– 10.Love Me Like A Stranger.mp3
|– Laguana, Mike
| |– Maulekna Na Bai Mamatai.mp3
| `– Stera Si Rai.mp3
|– Laniyo, Dan
| |– Angeli Yeey.mp3
| |– Kekalus Rita.mp3
| |– Magahit Neni.mp3
| |– Neni Esta Pagu.mp3
| |– Neni.mp3
| `– Uleelo Adios.mp3
|– Larimer, Jack W
| `– Come With Me
| |– 01.A Bird’s Song.mp3
| |– 02.Thoughts Of You.mp3
| |– 03.Tumon Bay.mp3
| |– 04.In My Life.mp3
| |– 05.Inafa Maolek.mp3
| |– 06.Please Stay.mp3
| |– 07.Good Times.mp3
| |– 08.Dance With Me.mp3
| |– 09.Lifetime Friend.mp3
| |– 10.These Words.mp3
| `– 11.Come With Me.mp3
|– Limauco, Ro
| `– Our Love Is Alive
| |– A Flame Within.mp3
| |– He Ain’t Heavy.mp3
| |– I Had A Dream.mp3
| |– If Only You Would Fall In Love.mp3
| |– Mama’s Turn.mp3
| |– Our Love Is Alive.mp3
| |– Time.mp3
| |– Two Of A Kind.mp3
| |– You Are My Love.mp3
| `– You Make It Like A Real Good T.mp3
|– Lizama, Ben ‘Maga Lahi’
| |– Chamoru Yu
| | |– 01.Che’lu Hu.mp3
| | |– 02.Hagu Yan Guahu.mp3
| | |– 03.Chamoru Yu.mp3
| | |– 04.I Tano’ Mame.mp3
| | |– 05.Siempre Man Hita Ta’lo.mp3
| | |– 06.Hu Tangsi Uttimo Na Lago’.mp3
| | |– 07.Fanogue Chamorro.mp3
| | |– 08.Makaka.mp3
| | |– 09.Mames Kirida.mp3
| | |– 10.Man Hita Ta’lo (Sax Solo).mp3
| | `– cover.png
| `– Hunggan Magahet
| |– 01.Hunggan Magahet.mp3
| |– 02.Mames Kirida.mp3
| |– 03.Sa Esta Taigui Hao.mp3
| |– 04.Zazaza Chamoru.mp3
| `– 05.Make You Feel Ahh-ite.mp3
|– Malafunkshun
| |– 3rd Strike
| | |– Brown Power.mp3
| | |– Candy Chokin’.mp3
| | |– Chagi Again Test.mp3
| | |– Chicken Curry.mp3
| | |– Cockfighting.mp3
| | |– Double0 Taya – The Pugua Protector.mp3
| | |– Everybody In The Village.mp3
| | |– Fighting On The Team.mp3
| | |– Gambling Man.mp3
| | |– Game Over.mp3
| | |– Gas Blues.mp3
| | |– Guam Vineyard.mp3
| | |– Ha!!!.mp3
| | |– Here On Guam.mp3
| | |– Hey Doug!.mp3
| | |– Hip Hop Hoe Down.mp3
| | |– I Already Know.mp3
| | |– I Cry.mp3
| | |– I Like Your Bbq.mp3
| | |– I Love My Chick.mp3
| | |– In The Tub.mp3
| | |– Jaff Jaff (2005 Remix).mp3
| | |– Kadu.mp3
| | |– Lifestyles.mp3
| | |– Loser Girlfriend.mp3
| | |– Maipe Guam Is Hot.mp3
| | |– Many Meanings Of The Word Shoot.mp3
| | |– Moldy.mp3
| | |– My Babe.mp3
| | |– Pugua Force Ones.mp3
| | |– Repossession.mp3
| | |– Rice Rice Nene.mp3
| | |– Rocket Lanucher!!!.mp3
| | |– She Look Good.mp3
| | |– Taya Tax.mp3
| | |– There Is Hope.mp3
| | |– Triple Threat.mp3
| | |– Turn Off The Light.mp3
| | |– Typhoon Song.mp3
| | `– United Rap.mp3
| |– 5
| | |– Achakmactivity.mp3
| | |– Baby Session.mp3
| | |– Blame It On The Flu.mp3
| | |– Buy Me Drinky.mp3
| | |– Candy Chokin Prank.mp3
| | |– Chilgren First.mp3
| | |– Chuukese Rental Prank.mp3
| | |– Dog Complaint Prank.mp3
| | |– Edumakashun.mp3
| | |– Fly In The Finadene.mp3
| | |– Hershis Name Stickers.mp3
| | |– Jaff Jaff.mp3
| | |– Joe And Jess.mp3
| | |– Kotex Prank.mp3
| | |– Legu Your Egu.mp3
| | |– Manthafunkshun.mp3
| | |– Nod Your Head.mp3
| | |– Numbers.mp3
| | |– Port Police Prank.mp3
| | |– Pubic Hair Prank.mp3
| | |– Smells Of Guam Bodysprays.mp3
| | |– Tai Mugunol.mp3
| | `– The Quest.mp3
| |– Malafunkshun
| | |– Agent 00 Taya.mp3
| | |– Baba Gambling.mp3
| | |– Bingo.mp3
| | |– Bulutan Cafe.mp3
| | |– Chamorro Psychic Hotline.mp3
| | |– Dinner With The Coconut Family.mp3
| | |– Do I Get A Shirt.mp3
| | |– Girl I Been Loving You.mp3
| | |– Grandpa & Grandma, Guam.mp3
| | |– Guardians Of The Gay.mp3
| | |– I’m Her Ex.mp3
| | |– It Wasn’t Me.mp3
| | |– Jaff Jaff Song.mp3
| | |– Looser Boyfriend.mp3
| | |– Mala Abc’s.mp3
| | |– Mr. Governor.mp3
| | |– Pofafalovepotionperfume.mp3
| | |– Power Offers.mp3
| | |– Prank – Head Lice.mp3
| | |– Prank Call.mp3
| | |– Prank- Pit Bull.mp3
| | |– Prank-d Collection Agency.mp3
| | |– Prank-g.W.A..mp3
| | |– Rosary With The Coconut Family.mp3
| | |– So You Think Your Smart Ah Part 2.mp3
| | |– So You Think Your Smart.mp3
| | |– Techa’s To Go.mp3
| | `– What If Guam Had It’s Own Military.mp3
| `– Solo
| |– Ai Adai.mp3
| |– Air Water Prank Call.mp3
| |– Amen When You Come.mp3
| |– Back Pack.mp3
| |– Cola.mp3
| |– Dental Office Prank Call.mp3
| |– Fried Chicken And Finadene.mp3
| |– Gas My Truck.mp3
| |– Guydol.mp3
| |– Hawaiian Chamorus.mp3
| |– How To Survive Guam Volume 1.mp3
| |– I Got Gout.mp3
| |– I’m Broke Man.mp3
| |– I’m Egu.mp3
| |– Mow Mow Mow.mp3
| |– Mr. Governor 2008.mp3
| |– My Fata Mary Sir.mp3
| |– Over 30.mp3
| |– Retirement.mp3
| |– Rosary Beads Prank Call.mp3
| |– Vandals.mp3
| `– Violations Prank Call.mp3
|– Manglona, Walter
| |– Podang Japanese
| | |– A Players Tale.mp3
| | |– Get Up.mp3
| | |– I Don’t Want To Be Alone.mp3
| | |– Ko Para Taiguini.mp3
| | |– Let’s Get It On.mp3
| | |– Munga Yo.mp3
| | |– Nihi Fan Chelu.mp3
| | |– Podang Japanese.mp3
| | |– Snoopy Ii.mp3
| | |– Walter’s Remix.mp3
| | `– When You Say Nothing At All.mp3
| `– Walter Manglona
| |– Dizzy.mp3
| |– Girl Like You.mp3
| |– Local Boy From Rota.mp3
| |– Right Here.mp3
| |– Track 10.mp3
| |– Track 11.mp3
| |– Track 3.mp3
| |– Track 6.mp3
| |– Track 8.mp3
| `– Track 9.mp3
|– Manglona, Richie
| |– An Matto Hao Luta.mp3
| |– Asaina.mp3
| |– Bai Onra Hao.mp3
| |– Hafa Yu Bai Cho’gue.mp3
| |– I Tano Mami.mp3
| |– Kao Para Un Saga Ta’lo.mp3
| |– Man Mangge I Chamoru.mp3
| |– Manguiguifi Yu.mp3
| |– Ritirao Yu.mp3
| `– Sunidon Natibu.mp3
|– Manibusan, Davina
| `– Sumen Puti.mp3
|– Marianas Cha Cha Vol I
| |– Bailan Cha Cha (James & Arlene Kaipat).mp3
| |– Chamorro Village (Bokonggo).mp3
| |– Chuli I Aniyu Hu (Bokonggo).mp3
| |– Chuli Katta Maria (Ankie Boy Quitugua).mp3
| |– Guefan Na Lancho (Glenn Poochie Paulino).mp3
| |– Hu Ma Guaiya Hit Na Dos (J.R. Reyes).mp3
| |– Kada Hu Upos Ayu Na Trongko (Arnold Kaipat).mp3
| |– Lahi (Arnold Kaipat).mp3
| |– Maseha Hafa Taimano (Joe Mccarrel).mp3
| |– Minoy Minoy Minoy (Arnold Kaipat).mp3
| |– Ti Isao Mu (Ankie Boy Quitugua).mp3
| |– Triste Na Kanta (Arnold Kaipat).mp3
| `– Unfa Chalek Mu Yu (Lief Bokonggo 2).mp3
|– Marianas Despidida
| |– Track 10.mp3
| |– Track 11.mp3
| |– Track 12.mp3
| |– Track 13.mp3
| |– Track 2.mp3
| |– Track 3.mp3
| |– Track 4.mp3
| |– Track 5.mp3
| |– Track 6.mp3
| |– Track 7.mp3
| |– Track 8.mp3
| `– Track 9.mp3
|– Marianas Homegrown
| |– 01.Southern Comfort.mp3
| |– 02.Chamorrita.mp3
| |– 03.Bente Uno Yo’ Gi Preso.mp3
| |– 04.Road Hog.mp3
| |– 05.Kanton Langet.mp3
| |– 06.Lady Of Beauty.mp3
| |– 07.Apo Magi.mp3
| |– 08.Dirty Ol’ Dudes.mp3
| |– 09.Inner Voices.mp3
| |– 10.Island Snowman.mp3
| `– marianashomegrown.jpg
|– Martinez, Rose
| |– Estorian Mami Sen Parehu
| | |– All I Ever Need Is You.mp3
| | |– Changes.mp3
| | |– Esta Yu Maniente.mp3
| | |– Estorian Mami Sen Parehu.mp3
| | |– Hold Me Hold Me.mp3
| | |– I Give You All I Got-guinaiya Ti Bali.mp3
| | |– It’s Time To Let Go.mp3
| | |– Nana Nana.mp3
| | |– Oh Oh Baby.mp3
| | |– Puti Yu Ni Man Guaiya.mp3
| | `– Sungun Ya Un Padesi.mp3
| `– Rose Martinez
| |– Adios Kerido.mp3
| |– Ai Nanahu Na Chinagu.mp3
| |– Baihu Chogue.mp3
| |– Estorian Kasamiento.mp3
| |– Guahu Guinaiyamu.mp3
| |– Guinaiyaku.mp3
| |– Hagu Ha Hu Hahasu.mp3
| |– Hu Dingu.mp3
| |– I Kanton Tasi.mp3
| |– I Korason Hu.mp3
| |– I Lahi Hu.mp3
| |– Islan Paraiso.mp3
| |– Kerido.mp3
| |– Palauan Finanagu.mp3
| |– Paluma Gi Kanaimu.mp3
| |– Sangani Yu.mp3
| |– Sinangan Nana.mp3
| |– Sinienten Minagof.mp3
| `– Sotta Yu Guini.mp3
|– McCarrel, Joe
| `– J.D. Crutch’s Legacy
| |– 01.Suette Hao.mp3
| |– 02.Niu Hayi Hu Kuentos.mp3
| |– 03.Apu Magi.mp3
| |– 04.Hagu Yahu.mp3
| |– 05.Guinaifen Manglo.mp3
| |– 06.Maseha Haf’ Taimanu.mp3
| |– 07.Loosing End.mp3
| |– 08.Lachi Hao Na Guahu Na Lahi.mp3
| |– 09.Midnight Special.mp3
| `– 10.Love The One You’re With.mp3
|– Meno, Jerry Poki
| `– Hagu Lahi-hu
| |– 01.Tatan Mame.mp3
| |– 02.How Far Is Heaven.mp3
| |– 03.Ai Asaguahu.mp3
| |– 04.No One Knows Better Than Me.mp3
| |– 05.Nene Hu Guaiya Hao.mp3
| |– 06.Guaha Otru.mp3
| |– 07.Hagu Lahi-hu.mp3
| |– 08.Taya Tumungo Maske Guahu.mp3
| |– 09.Nanan Mame.mp3
| `– 10.Inalahan.mp3
|– Mesa, Bobbie D
| |– Adios Chelun Mame
| | |– Adios Chelun Mame.mp3
| | |– Esta Hihut Y Christmas.mp3
| | |– Este Y Siniente Ku.mp3
| | |– Hafa Yo Bai Chogue.mp3
| | |– Hu Li’e Hao Nene.mp3
| | |– Matu Y Ora Para Ta Adingu.mp3
| | |– Tiempon Fiesta.mp3
| | `– Umasuda Ham Talo.mp3
| |– Bobbie D. Mesa
| | |– Chamorron California.mp3
| | |– Hagu I Guinaiyaku.mp3
| | |– Mapos I Guinifihu.mp3
| | |– Na Fatu I Alunan.mp3
| | |– Palaoan Chalan.mp3
| | |– Rikuetdon Nanan Mami.mp3
| | |– Tihu Talo Mamadesi.mp3
| | `– Un Na Puti I Korason-hu.mp3
| |– Debudsia
| | |– Asi’i Yu Yu’os.mp3
| | |– Debudsia.mp3
| | |– Guaha Hao Tumatane.mp3
| | |– Hu Dingu I Familia.mp3
| | |– I Telephone.mp3
| | |– Kana Yu Hatiempta.mp3
| | |– Nana Munga Kumate.mp3
| | |– Oran Kati.mp3
| | |– Ta Saluda Si Manuel Yan Jesus.mp3
| | `– Taigue Hao Neni.mp3
| |– Greatest Hits
| | |– Adios Chelun Mame.mp3
| | |– Atrasao.mp3
| | |– Biba Komplianos.mp3
| | |– Esta Hihut I Christmas.mp3
| | |– Este I Siniente Ku.mp3
| | |– From Here To There To You.mp3
| | |– Guaha Hao Tumatane.mp3
| | |– Hu Li’e Hao Neni.mp3
| | |– I Na Pinite.mp3
| | |– Mapus I Linala Hu.mp3
| | |– Mato I Ora Para Ta’adingu.mp3
| | |– Na Fatto I Alunan.mp3
| | |– Nana Munga Kumate.mp3
| | |– Oran Kate.mp3
| | |– Palaoan Chalan.mp3
| | |– Sin Hagu.mp3
| | |– Tiempon Fiesta.mp3
| | |– Umasoda Ham Talo.mp3
| | `– Un Upos Yu Nene Gi Chalan.mp3
| |– Litrato
| | |– Debudsia.mp3
| | |– E Telefon.mp3
| | |– Isgaihun Yo.mp3
| | |– Kahulu Nene Ya Ta Baila (Cha C.mp3
| | |– Litrato.mp3
| | |– Na Fatto E Alunan.mp3
| | |– Noticia.mp3
| | |– Ti Isao Bidadata.mp3
| | |– Ti Sina Pumara Man Hasu.mp3
| | `– Undia Si Jesukristo.mp3
| `– Taya Mas Ki Hagu
| |– Atan Hit.mp3
| |– Gi Kantit Na Gaige Oro.mp3
| |– Hu Agang Naania Taya Man Ope.mp3
| |– Kumati Yu Kada U Hasu.mp3
| |– Pues Hanao Pago.mp3
| |– Sabalu An Man Akoni Ham.mp3
| |– Si Tatan Mame.mp3
| |– Siette Anos Anai Hahagua.mp3
| |– Ta Dana Na Dos.mp3
| `– Taya Mas Ki Hagu.mp3
|– Meskla Dos
| |– Ane (Jesse Rivera).mp3
| |– Asunton Estoriahu (Linda Quitugua).mp3
| |– Buenas Gi Tano Hu (Primos).mp3
| |– Hu Guaiya Hao (Mary & John).mp3
| |– Nene (Reyes Bros.).mp3
| |– Pot Fabot Sanganne Yo (Linda Quitugua).mp3
| |– Putin Chetnot (Ann Susuico).mp3
| |– San Haya Dandan (Reyes Bros.).mp3
| |– Si Balentino (Ann Susuico).mp3
| `– Ti Hu Malefa (Jesse Rivera).mp3
|– Meskla Uno
| |– Hagu Yan Guahu (Jesse Muna).mp3
| |– Hinasoko Na Hu Danche (Reyes Bros.).mp3
| |– Manggi Si Tata (Reyes Bros.).mp3
| |– Maulekna Na Bai Mamatai (Mike Laguana).mp3
| |– Memorias (Terry Rojas).mp3
| |– Munga Neni Mamahlo (Jesse Muna).mp3
| |– Puti Halom Korason Hu (Terry & Mike).mp3
| |– Sa Hana Puti Yo (Terry & Mike).mp3
| |– Sabedios (Terry Rojas).mp3
| `– Stera Si Rai (Mike Laguana).mp3
|– Miscellaneous
| `– Sotta Neni Piniti- Hu (Tony Quichocho).mp3
|– Muna, Jess
| |– Hu Guaiya Hao Kirida
| | |– 01.Hu Guaiya Hao Kirida.mp3
| | |– 02.Ada-hi I Famaguon-hu.mp3
| | |– 03.Munga Neni Mamahlao.mp3
| | |– 04.Tatan Mami.mp3
| | |– 05.Peng.mp3
| | |– 06.Fiestan San Isidro.mp3
| | |– 07.Dofe Na Bihu.mp3
| | |– 08.Haanen Umakamo-mo.mp3
| | |– 09.Umagang Hao Gi Telefon.mp3
| | `– 10.Mahal – Ko (Trieste Yu).mp3
| `– Sangan
| |– Basta Enao.mp3
| |– Guaha Gumaiya Hao.mp3
| |– I Dos Patgonhu.mp3
| |– I Litrato.mp3
| |– Krusa Hulo Sinapalo.mp3
| |– Sangan.mp3
| |– Taya Yo Gumaiya.mp3
| `– Yangen Kapenteru Yo.mp3
|– Natibu
| `– Musikanta
| |– Adios Esta Ki Man Ali’e Hit Talo.mp3
| |– Fanoghe Chamorro.mp3
| |– Fu’una Yan Puntan.mp3
| |– Hafa Adai.mp3
| |– Lalain I Famaguon.mp3
| |– Natibu Musikanta.mp3
| |– National Anthem.mp3
| |– Si Yu’os Ha Gigiha Galaide.mp3
| |– Singing As One.mp3
| |– Tuleti.mp3
| `– Warrior Check And Warrior Song.mp3
|– Ogo, Tony
| |– Ai Kukuratcha.mp3
| |– Esplika Fan Enao.mp3
| |– I Sedulas-mu.mp3
| |– Lachadik.mp3
| |– Magacha Si Frank.mp3
| |– Mrs. Blue.mp3
| |– Numba One Na Gurupu.mp3
| |– Otro Chamorro.mp3
| |– Sangan I Rason Mu.mp3
| `– Si Juan I Wild Man.mp3
|– Orlino, Danny
| |– special collection vol II
| | |– Ay.mp3
| | |– Besame Mucho.mp3
| | |– Dahil Sa’iyo.mp3
| | |– Entre I Momentos Hu.mp3
| | |– Este Na Kanta Espisiat Para Ha.mp3
| | |– Imagine.mp3
| | |– Island In The Pacicic.mp3
| | |– Koku Sachi Ari.mp3
| | |– My Girl.mp3
| | |– Stand By Me.mp3
| | |– Sukiyaki.mp3
| | |– There’s Only On Of You.mp3
| | |– Tiu Fan Guaiya Otro.mp3
| | `– Unchained Melody.mp3
| `– special collection vol. I
| |– Ai Na Magof Na Tano.mp3
| |– Baba I Korason Mu.mp3
| |– Biba Biba Komplianos.mp3
| |– Bonito Na Damengo.mp3
| |– Chamorrita.mp3
| |– Hu Agang Hao.mp3
| |– Kalan Un Kanta.mp3
| |– Kantan Umasagua.mp3
| |– Kao Un Chagi Trumisti.mp3
| |– Kuatro Yan Bente Oras.mp3
| |– Munga Mahuchom I Mata-mu.mp3
| |– Save The Last Dance For Me.mp3
| |– Sway.mp3
| |– Under The Boardwalk.mp3
| `– Yellow Bird.mp3
|– Pacific Cool
| |– Guinifi
| | |– Ai Kika.mp3
| | |– I Know.mp3
| | |– Lady Of My Dreams.mp3
| | |– Machuchuda.mp3
| | |– Mamahlao Hao.mp3
| | |– Polo Kumu Guinfi.mp3
| | |– Real-magahit.mp3
| | |– Reggae Island Party.mp3
| | |– Rub-a-dub Style.mp3
| | |– Tell Me.mp3
| | `– Tonight.mp3
| `– Lalahi
| |– Back Again.mp3
| |– Bulacheru.mp3
| |– Hu Faisen Hao.mp3
| |– Inasa.mp3
| |– Island Soldiers.mp3
| |– Lalahi.mp3
| |– Munga Yu Ma Fa Iamigo.mp3
| |– Physical Emotion.mp3
| |– Rhythm Of The Islands.mp3
| |– Taga Beach.mp3
| `– Un Tungo.mp3
|– Pangelinan, Leif D. LG
| `– Hagu Yahu
| |– Ai Haga Hu.mp3
| |– Baihu Nangga Hao.mp3
| |– Esta Ha Bida.mp3
| |– Guaha Mohon Parehu Mu.mp3
| |– Hagu Yahu.mp3
| |– Hu Maguaiya Hu.mp3
| |– Mames Na Tano Hu.mp3
| |– Nanas Teofilia.mp3
| |– Un Declara.mp3
| `– Unfa Chalek Mu Yu.mp3
|– Pangelinan, Frank Bokonggo
| |– Ai Neni
| | |– Adios.mp3
| | |– Ai Neni.mp3
| | |– Hagu Ha.mp3
| | |– Hongi Yo.mp3
| | |– Hungan Neni.mp3
| | |– I Memorias Siha.mp3
| | |– Neni Hu.mp3
| | `– Pago Na Tiempo.mp3
| |– Bailan Cha Cha Medley 2
| | |– Ai I Korason Hu.mp3
| | |– Cha Cha Medley 2.mp3
| | |– Dakon.mp3
| | |– Gi Batku.mp3
| | |– I Bo’an Gi Halom Bino.mp3
| | |– I Gitala Hu.mp3
| | |– Korina.mp3
| | |– Kulan Hao Nobia.mp3
| | |– Matmu Na Uchan.mp3
| | |– Pagu Na Momento.mp3
| | `– Para Un Yuti Yu Pot Guiya.mp3
| |– Cha Cha Medley 3
| | |– Atadok Mu Yu Kumoni.mp3
| | |– Atan Hulu.mp3
| | |– Ave Maria.mp3
| | |– Baihu Kombensi Hao.mp3
| | |– Delubio.mp3
| | |– Lanchon Pa Pagu.mp3
| | |– Sabana Saipan.mp3
| | |– Secretu I Guinaiya Mu.mp3
| | |– Sotta Yu.mp3
| | `– Un Disgrana I Korason Hu.mp3
| |– Cha Cha Medley vol II
| | |– Abmam Tiempo.mp3
| | |– Ai Kirida Hu.mp3
| | |– Chamolinian Medley.mp3
| | |– Desert Storm.mp3
| | |– Fantasi Island.mp3
| | |– Guahu I Kiridu Mu.mp3
| | |– Happy Anniversary.mp3
| | |– I Dos Amku.mp3
| | |– Linao I Tano.mp3
| | |– Nana Yan Tata.mp3
| | |– Nobia Yanggin Paraun Hannao.mp3
| | `– Siniorita.mp3
| |– Chikko Yo
| | |– Adios Nanan Mame.mp3
| | |– Chikko Yo.mp3
| | |– Gadai Hao Neni.mp3
| | |– Hago Paire.mp3
| | |– Hago Yan Guahu.mp3
| | |– Hu Siesienti.mp3
| | |– I Flores.mp3
| | |– I Guinifi Mu.mp3
| | |– I Poker Prubema Mu.mp3
| | `– Un Prumeti Yo.mp3
| |– Greatest Hits
| | |– 01.Katrina.mp3
| | |– 02.Fagagaun Na Lahi.mp3
| | |– 03.Baihu Para.mp3
| | |– 04.Un Pution.mp3
| | |– 05.Mames Memorias.mp3
| | |– 06.Inutit Yu.mp3
| | |– 07.Sangan Kontiempo.mp3
| | |– 08.Hagu Ha Na Flores.mp3
| | |– 09.Amiguhu.mp3
| | |– 10.Adios Nanan Mame.mp3
| | |– 11.Unna Tuhu I Lagohu.mp3
| | |– 12.Imaniana-mu.mp3
| | |– 13.Taya Minagofnia Nuhagu.mp3
| | |– 14.Tisinia Yu Maigo.mp3
| | `– 15.Triste Yu.mp3
| |– Guaiya Yon Na Kantan
| | |– Abman Tiempo Medley.mp3
| | |– Ai Neni.mp3
| | |– Chamolinian Medley.mp3
| | |– Fiestan San Jose.mp3
| | |– Guahu I Kiridu Mu.mp3
| | |– Happy Anniversary Nana Yan Tata.mp3
| | |– I Disposision Mu.mp3
| | |– Katrina.mp3
| | |– Libre Yu.mp3
| | `– Nana Yan Tata.mp3
| |– Hagu Ha Na Flores
| | |– Ai Saun Diroga.mp3
| | |– Dialysis.mp3
| | |– Hagu Ha Na Flores.mp3
| | |– Hu Guaiya Hao Dimasiao.mp3
| | |– Humanao Yu Namaisa.mp3
| | |– I Wont Forget You.mp3
| | |– Magof Nanan Rufina.mp3
| | |– Ningaian Baihu Fan Guaiya Talo.mp3
| | |– Tisinia Yu Maigo.mp3
| | `– Womans Touch.mp3
| |– Happy Anniversary
| | |– Ai Lokue Nana Hu.mp3
| | |– Chamolinian Medley.mp3
| | |– Ennao Siniente Ku.mp3
| | |– Happy Anniversary.mp3
| | |– Humanao Hao Sin Adios.mp3
| | |– Koni Yo Talo.mp3
| | |– Si Tata Hu.mp3
| | `– Un Pution.mp3
| |– Hu Tugi Un Katta
| | |– Amigu Hu.mp3
| | |– Gi Papa I Kandit.mp3
| | |– Hu Prumeti Hao.mp3
| | |– Hu Tugi Un Katta.mp3
| | |– Humesalao Si Tata.mp3
| | |– Inutit Yu.mp3
| | |– Kontiempo.mp3
| | |– Memorias.mp3
| | |– Sen Puti Yu.mp3
| | `– Toktok Magi.mp3
| |– I Disposision Mu
| | |– Chamorro Express.mp3
| | |– Esti Hu Malagu I.mp3
| | |– Guinifi Hu.mp3
| | |– Hu Faisen Hao Neni.mp3
| | |– I Disposision Mu.mp3
| | |– I Tano Mamie Guam.mp3
| | |– Kirida Neni.mp3
| | |– Mariana Islands.mp3
| | |– Tiun Tagam Yu.mp3
| | `– Unconsious.mp3
| |– I Maniana Mu
| | |– Chamorro Village.mp3
| | |– Chuli I Aniyu Hu.mp3
| | |– Happy Valentines.mp3
| | |– I Manaina Mu.mp3
| | |– I Memorias Mu.mp3
| | |– Inociente Gui.mp3
| | |– Kangkong.mp3
| | |– Konsehun Nana.mp3
| | |– Manguaiya Yu Nu Hagu.mp3
| | `– Palasyon Riko.mp3
| |– Islands Reggae
| | |– Diskuido.mp3
| | |– Guaha Kandit.mp3
| | |– Hinemlu.mp3
| | |– Kuatro Ramas.mp3
| | |– Lachi I Hustisia.mp3
| | |– Latte Stone.mp3
| | |– Mahalang Yu Esta.mp3
| | |– Nana.mp3
| | |– Nangga Naya.mp3
| | `– Petchun Gi Chemchum.mp3
| |– Jitterbug Medley
| | |– Bndisi I Chalan Yahami.mp3
| | |– Gi Papa I Kandit.mp3
| | |– Guinaiya.mp3
| | |– Hagas Hu Sagani Hao.mp3
| | |– Hayi Hu Fama Deni.mp3
| | |– Hello Bonitayi.mp3
| | |– I Aniyu Gi Kanai Hao.mp3
| | |– Mampusyu Puti.mp3
| | |– Shore Of Saipan.mp3
| | `– Un Masuhayi Gi-un Banda.mp3
| |– Katrina
| | |– 01.Ai Kirida Hu.mp3
| | |– 02.Neni-siniorita.mp3
| | |– 03.Kao-un Still Loves Me.mp3
| | |– 04.Dispensasion.mp3
| | |– 05.Nae Yo Neni.mp3
| | |– 06.Amantes Inn.mp3
| | |– 07.Ai Ya Gaige Hao.mp3
| | |– 08.Katrina.mp3
| | |– 09.Butlachera.mp3
| | `– 10.Unna Lastima I Tiempo.mp3
| |– O’saina Hungok Yu
| | |– Ai Bida Mu Nu Guahu.mp3
| | |– Esta Thihu Susungon.mp3
| | |– Hu Li’e Gui Guatu.mp3
| | |– I Palaoan Gi Apaga Mu.mp3
| | |– I Polisia.mp3
| | |– Kirida Fan Hongi.mp3
| | |– O’saina Hungok Yu.mp3
| | |– Para I Minaulek Mu.mp3
| | |– Pot Hagu Neni.mp3
| | `– Yangin I Lahi Aguaiya I Palaoa.mp3
| |– Saina
| | |– 01.Milagro Hu Fafana.mp3
| | |– 02.Kirida I’ll Missed You.mp3
| | |– 03.Bai Aksepta I Disision Mu.mp3
| | |– 04.Kandidatu.mp3
| | |– 05.Saina.mp3
| | |– 06.Magodai Ni Makena.mp3
| | |– 07.Hu Prumeti Hao.mp3
| | |– 08.Hayi Na’an Mu.mp3
| | `– 09.Baihu Na Kompriendi Hao.mp3
| |– Star Sand
| | |– Ai Mohon Yaun Tungo.mp3
| | |– Baba Na Kustumbre.mp3
| | |– Gaige Hao Gi Fondo.mp3
| | |– Gupot Yan Minagof.mp3
| | |– I Irensia.mp3
| | |– I Matmon Uchan.mp3
| | |– Para Un Hanao Agupa.mp3
| | |– Si Tata.mp3
| | |– Star Sand.mp3
| | `– You’re So Good Medley.mp3
| |– The Best Of
| | |– 01.Chiku Yu.mp3
| | |– 02.Adios Nanan Mame.mp3
| | |– 03.Neni Manggi Hao.mp3
| | |– 04.Padesi Sa-un Miresi.mp3
| | |– 05.Taya Minagofnia.mp3
| | |– 06.Pagu Na Tiempo.mp3
| | |– 07.Hu Guifi Hao.mp3
| | |– 08.Bira Hao Magi.mp3
| | |– 09.Hagas Hu Nangga Hao.mp3
| | `– 10.Bonitayi.mp3
| |– Twist Medley
| | |– Amantes Inn.mp3
| | |– Cotton Fields.mp3
| | |– Give Me Good Loving.mp3
| | |– Makat Chochu Gi Dia.mp3
| | |– Mony Mony.mp3
| | |– Ordot Dump.mp3
| | |– Paulina.mp3
| | |– Ta Baila Twist.mp3
| | |– Ta Twist Talo.mp3
| | `– Ti Mattu.mp3
| |– best of
| | |– Baihu Para.mp3
| | |– Hagu Ha Solo.mp3
| | |– Humasuda Hit Talo.mp3
| | |– I Malak Pulan.mp3
| | |– Katrina.mp3
| | |– Kirida Neni.mp3
| | |– Magof Yu.mp3
| | |– Mames Memorias.mp3
| | |– Misin Na Lago.mp3
| | |– O Saina.mp3
| | `– Triste Yu.mp3
| |– best of vol I
| | |– Adios Nanan Mame.mp3
| | |– Bira Hao Magi.mp3
| | |– Bonitayi.mp3
| | |– Chiko Yu.mp3
| | |– Fagaga Un Na Lahi – Hu Gufi Hao.mp3
| | |– Hagas Hu Nangga Hao.mp3
| | |– Neni Manggi Hao.mp3
| | |– Padesi Sa Un Miresi.mp3
| | |– Pagu Na Tiempo.mp3
| | `– Taya Minagofnia.mp3
| |– best of vol IV
| | |– Anghet Neni.mp3
| | |– Arima.mp3
| | |– Ennao Siniente Ku.mp3
| | |– Fiestan San Jose.mp3
| | |– Gi Linala Hu.mp3
| | |– I Bunitamu Yu Bumensi.mp3
| | |– Pulan.mp3
| | |– Si Nanata Gi Familia.mp3
| | |– Un Pution.mp3
| | `– Unna Tuhu I Lago Hu.mp3
| |– bokonggo
| | |– Aksepta Yo Kirida.mp3
| | |– Bokonggo.mp3
| | |– Hinina Ni Lagua.mp3
| | |– Kasamiento.mp3
| | |– Mahalang Yo.mp3
| | |– Nana Yan Tata.mp3
| | |– Padesi Sa Un Miresi.mp3
| | |– Saipan.mp3
| | |– Un Gogosa Hao Pago.mp3
| | `– Wihing You’re Here To Stay.mp3
| |– kanta para todu okasion
| | |– Biba Komplianos.mp3
| | |– Dispidida.mp3
| | |– Graduation Day.mp3
| | |– Ha’anen Man Nana.mp3
| | |– Ha’anen Man Tata.mp3
| | |– Hasu Fan Neni.mp3
| | |– Kasamiento.mp3
| | |– Mattu I Minahalang Hu.mp3
| | |– Retirement.mp3
| | `– Wedding Anniversary.mp3
| |– meena cheluhu vol VIII
| | |– Adios Hamyo Todos.mp3
| | |– Bulachera.mp3
| | |– Hafa Baihu Chogui.mp3
| | |– Hafa Chamorro.mp3
| | |– I Tano Mame Guam.mp3
| | |– I Tratamento.mp3
| | |– Mariana Islands.mp3
| | |– Meena Cheluhu.mp3
| | |– Milagro Hufafana.mp3
| | `– Unfa Chalek Mu Yu.mp3
| |– nae yu chansa
| | |– Ai Neni-guainaiya Ku.mp3
| | |– Aligator.mp3
| | |– Guahu Ha Na Maisa.mp3
| | |– Mamahlao Yu.mp3
| | |– My Sweet Honey.mp3
| | |– Nae Yu Chansa.mp3
| | |– Nobia Hu Un Senorita.mp3
| | |– Sangan Huyong.mp3
| | |– Tiu Tungo.mp3
| | `– Try Again.mp3
| |– nang
| | |– Anghet Neni.mp3
| | |– Guahu I Yomu.mp3
| | |– Isao Mu.mp3
| | |– Makat.mp3
| | |– Minagof Hu.mp3
| | |– Nang.mp3
| | |– Oh Cindy.mp3
| | |– Sin Hago.mp3
| | |– Umatuk Hao.mp3
| | `– Un Akukusa Yu.mp3
| |– ni nana yan tata
| | |– Chamorro Way.mp3
| | |– Distiki Humita.mp3
| | |– Gi Bentana Mu.mp3
| | |– Ha’nen Kasamento Ta.mp3
| | |– Happy Birthday.mp3
| | |– Kirida Hu.mp3
| | |– Masasangan Nui Taotao.mp3
| | |– Masea Ngai An.mp3
| | |– Ni Nana Yan Tata.mp3
| | `– Saipan Is Home.mp3
| |– o’ tata
| | |– Dispensa Yu.mp3
| | |– Kasamiento.mp3
| | |– Linao I Tano.mp3
| | |– Mamatai Un Saina.mp3
| | |– Nae Yu Neni – Triste Yu.mp3
| | |– O’ Tata.mp3
| | |– Pretty Lady.mp3
| | |– Pulan.mp3
| | |– Sheba My Love.mp3
| | `– Sinientin Korason.mp3
| `– oldies but goodies live
| |– Bai Goti Kanai Mu.mp3
| |– Dispensa Yu.mp3
| |– Dos Guinaiyamu.mp3
| |– Esta Nai Atrasao.mp3
| |– Ginen Manu Hao Magi.mp3
| |– Hagu Ha Solo.mp3
| |– Kuantu Na Flores.mp3
| |– Mames Labios Mu.mp3
| |– Para Manu Hao Guatu.mp3
| `– Tisinia Yu Pumara.mp3
|– Pasifikana
| |– Basta Fan Mandagi Neni.mp3
| |– Chacha Yan Disco.mp3
| |– Despidida.mp3
| |– Ha’anen Kasamento.mp3
| |– Maryann.mp3
| |– Pasifikana.mp3
| |– Puti Mangguaiya.mp3
| `– Sigi Hao Di Chumupa.mp3
|– Paulino, Glenn
| |– Ai Mohon.mp3
| |– Ai Neni.mp3
| |– Bira Hao Magi.mp3
| |– Chagi Talu.mp3
| |– Guefan Na Lancho.mp3
| |– Hagu Ha Gi Hinasoku.mp3
| |– Hagu Ha Para Guahu.mp3
| |– Hagu I Linalahu.mp3
| |– Hagu Nene.mp3
| |– Hagu Palaoan.mp3
| |– I Asaguahu.mp3
| |– I Tano Hu Guam.mp3
| |– Kiana.mp3
| |– Nai Yu Ni Guinaiyamu.mp3
| |– Nana Yan Tata.mp3
| |– Nene Hu.mp3
| |– Nihi Ta Baila.mp3
| |– Taigui Hao Neni.mp3
| |– Ti Sina Yu Sin Hagu.mp3
| `– Un Puengi.mp3
|– Peredo, Vince
| `– Kattan Nana
| |– 01.Ekunguk I Ichan.mp3
| |– 02.Kattan Nana.mp3
| |– 03.Putin Korason.mp3
| |– 04.Gotti Yu.mp3
| |– 05.Mas Ki Guinaiya.mp3
| |– 06.Taya Sina.mp3
| |– 07.I Minahalang Nu Hagu.mp3
| |– 08.Bira Hao Magi.mp3
| |– 09.Yan Ti Mattu Agupa.mp3
| `– 10.Si Jose Yan Si Rosa.mp3
|– Perez, Ray M
| `– Maila Kirida Hu
| |– Achaki.mp3
| |– Ai Mames Kirida Hu.mp3
| |– Amanu Hao Na Gaige.mp3
| |– Baihu Hanao Fan Espiha Otro.mp3
| |– Fangge Katta Maria.mp3
| |– Maila Kirida Hu.mp3
| |– Manhobin.mp3
| |– Matto Gi Man Guaiya Yo.mp3
| |– Sesso Yu Di Un Botleha Neni.mp3
| `– Siete Guihi Na Anghet.mp3
|– Perez, Clyde
| |– ai nanan biha
| | |– Ai Man Guaiyao.mp3
| | |– Ai Nanan Biha.mp3
| | |– Double A.mp3
| | |– I Birth-de-mu.mp3
| | |– I Fandango Bonitu.mp3
| | |– I Kanta Ku.mp3
| | |– I Pilan.mp3
| | |– Lahi Hu.mp3
| | |– Sen Chagu I Lugat.mp3
| | `– Ta Aflotgi.mp3
| `– ta fan konfotme
| |– Ai Na Tungo Yu.mp3
| |– Asun Gi Fionhu.mp3
| |– Guahan.mp3
| |– Hagua Gaige Gi Korason Hu.mp3
| |– I Tano Hu Guam.mp3
| |– Ko Guiya Pat Guahu.mp3
| |– Nene Un Dingo Yu.mp3
| |– Pu Puti I Korason Hu.mp3
| |– Ta Fan Konfotme.mp3
| `– Tasin Pago Bay.mp3
|– Pioneers of Chamorro Music
| `– Timeless Collection
| |– 01.Canta Babue (Mike Laguana).mp3
| |– 02.I Pebble (Charfauros Brothers).mp3
| |– 03.Tristen Pulan (Gus ‘n’ Doll).mp3
| |– 04.I Don’t Like It Sa Ti Monnge (Mike Laguana).mp3
| |– 05.Baby, Hoben Hit Na Casamiento (Terry Rojas & Johnny Sablan).mp3
| |– 06.Puti Tai Nobio (Flora Baza).mp3
| |– 07.Se Nangana Gias Tatana (Johnny Sablan).mp3
| |– 08.Kao Pan Guai Yao Agupa (Gus ‘n’ Doll).mp3
| |– 09.Si Yayas Yan Ding-a-ling (Terry Rojas & Johnny Sablan).mp3
| |– 10.Guai Ya Yu (Johnny Sablan).mp3
| |– 11.Ipution (Flora Baza).mp3
| |– 12.Fanhongge Fino Anghet (Charfauros Brothers).mp3
| `– 13.Adios, Adios, Adios (Charfauros Brothers).mp3
|– Pocaigue, Dan
| |– Chagu Na Distansia
| | |– Ai Neni.mp3
| | |– Ancestors By The Sea.mp3
| | |– Bai Hosgi Hao.mp3
| | |– Chagu Na Distansia.mp3
| | |– Deskansa Gi Islan Yuus.mp3
| | |– Here On Guam.mp3
| | |– It’s You.mp3
| | |– Magahet Suete.mp3
| | |– Pickup Hu Mas Yahu.mp3
| | `– Sangani Yu.mp3
| `– Nan Biha
| |– 01.Hafa Bida Hu.mp3
| |– 02.Guinaiya Ku.mp3
| |– 03.Linalan Bulachedo.mp3
| |– 04.Kantan Minagof.mp3
| |– 05.Taitai I Hinason Hu.mp3
| |– 06.Ga-hu Binadu.mp3
| |– 07.Nan Biha.mp3
| |– 08.Love Is In The Air.mp3
| |– 09.Oktubre Trenta Uno.mp3
| |– 10.Ti Magahet.mp3
| |– 11.Si’ Nana Hu Yan Guahu.mp3
| `– 12.Segundo’s Medley.mp3
|– Primo Marianas
| `– Sound of the Northern Marianas
| |– An Un Tulaika.mp3
| |– Chorun Sasalanguan.mp3
| |– Kulan Yu Gaige Gi Langit.mp3
| |– Kumprendi Yu.mp3
| |– Lao Dialu Ya Bai Hu Suha.mp3
| |– Man Munga Siha I’ Natibo.mp3
| |– National Anthem.mp3
| |– Primo Marianas.mp3
| |– Puti Yu Sa Hu Dingo Hao.mp3
| |– Tantan Guma.mp3
| |– The Islanders.mp3
| `– Ti Isao I’ Pebli.mp3
|– Quichocho, Boya
| |– atan esti na isla
| | |– Atan Esti Na Isla.mp3
| | |– Esti Na Palaoan Nobia=hu.mp3
| | |– Estorian Nana Yan Tata.mp3
| | |– Guam Bonita Na Isla.mp3
| | |– I Favorably Na Baila.mp3
| | |– I Memorias.mp3
| | |– Man Guifi Yu Gi Painge.mp3
| | |– Pago Man Guaiyao Talo.mp3
| | |– Tata Tata Tata.mp3
| | `– Yona.mp3
| `– boya
| |– Agupa.mp3
| |– Boya.mp3
| |– Hagu Ha Kerida.mp3
| |– Kantan Dispidida.mp3
| |– Kantan Sabana.mp3
| |– Korason Hu.mp3
| |– Maila Fan Ta Cha Cha.mp3
| |– Tano Mame Guam.mp3
| |– Ti Apman Yu Guato.mp3
| `– Yanggin Lekmu Hunggan Hao.mp3
|– Quinata, Dean Ray
| |– In Their Eyes (Remix).mp3
| `– In Their Eyes.mp3
|– Quintanilla, Rocky
| `– Nuebo Na Haani
| |– Fan Honggi Nu Guahu.mp3
| |– Johnny.mp3
| |– Korason Y Problema.mp3
| |– Mames Korason.mp3
| |– Minagof Giya Santa Rita.mp3
| |– Nana-hu.mp3
| |– O’kerida.mp3
| |– Siempre Inayuda Hao.mp3
| |– Ta Baila Na Puengi.mp3
| |– Taihinekuk Na Guinaiya.mp3
| |– Un Nuebon Okasion.mp3
| `– Y Asaguao.mp3
|– Quitugua, Ankie Boy
| |– Ankie Boy
| | |– Attan Hao.mp3
| | |– Ayi Mohon.mp3
| | |– Dispasio Daddy.mp3
| | |– Egu Yu Na Klasi.mp3
| | |– Esta Pagu.mp3
| | |– Gi Papa.mp3
| | |– Kada Puengi.mp3
| | |– Linda.mp3
| | |– Mapos Hao.mp3
| | `– Ti Guinaya Hao.mp3
| |– Bisita I’ Isla
| | |– 01.Bisita I’ Isla.mp3
| | |– 02.Guahu Yan I Famaguon.mp3
| | |– 03.Chuli I Katta Maria.mp3
| | |– 04.Ti Isao -mu.mp3
| | |– 05.Un Nisisita Yu.mp3
| | |– 06.Mabiki.mp3
| | |– 07.Kao Guaha Un Milagro.mp3
| | |– 08.Na’magof Esti Na Tano.mp3
| | |– 09.Gof Hobin Hit.mp3
| | `– 10.Sangani Yu.mp3
| `– Daddy Nangga Yu
| |– Atan Hao Naya.mp3
| |– Daddy Nangga Yu.mp3
| |– Ekgo Yu Na Klasi.mp3
| |– Gi Papa Malak Pulan.mp3
| |– Hago Ha Este Pago.mp3
| |– Hu Nanangga Hao Guini.mp3
| |– Maggai Lagu Gi Alunan Hu.mp3
| |– Si Linda Gi Hinasso Ku.mp3
| |– Ti Guahu Pago.mp3
| `– Ti Guinaiya Hao.mp3
|– Quitugua,Toni
| |– Bai Na Mesgon Yo Pago.mp3
| |– Cha’mu Kirido.mp3
| |– Famaguon Hu.mp3
| |– Hagas Ha Hu Guaiya Hao.mp3
| |– Kao Bisnes Mu.mp3
| |– Munga Ma Sagan.mp3
| |– Nana Piniti Yo Talu.mp3
| |– Palauan Mampus Manguaiya.mp3
| |– Somebody Loves You.mp3
| `– Ti Guaiya Bai Achaki.mp3
|– Radiants
| |– By Request
| | |– 01.Reggae Nights.mp3
| | |– 02.Calypso Medley.mp3
| | |– 03.Have I Told You Lateley That I Love You.mp3
| | |– 04.In The Mood.mp3
| | |– 05.Shalala.mp3
| | |– 06.Electric Slide.mp3
| | |– 07.Did It Feel Like Love.mp3
| | |– 08.Blue Darling.mp3
| | |– 09.Washington Medley.mp3
| | |– 10.Cha Cha Medley.mp3
| | `– 11.Sen Gatbo Y Puengi.mp3
| `– Encore
| |– 01.Clap Your Hands.mp3
| |– 02.Kirido.mp3
| |– 03.Woman In Love.mp3
| |– 04.Nana.mp3
| |– 05.Tahiti, Tahiti.mp3
| |– 06.On My Honor.mp3
| |– 07.Shadows In The Moonlightdancing In The Moonlight.mp3
| |– 08.Waterloo.mp3
| |– 09.Another Cha Cha.mp3
| |– 10.The One You Love.mp3
| `– 11.Cumbia Medley.mp3
|– Rematau
| |– Anayo.mp3
| |– Gi Talo Gi Halom Tasi.mp3
| |– Hannao Lahe Fan Espiha Otro.mp3
| |– I Aniyo Gi Kanai Ho.mp3
| |– I Hatdin Giya Paraiso.mp3
| |– Machino Akari-mo.mp3
| |– Mames Korason.mp3
| |– Papa I Kandit.mp3
| `– U Saub Fang Kapas.mp3
|– Reyes, JR
| |– Ai Mohon Nana
| | |– Ai Mohon Nana.mp3
| | |– Bahaki.mp3
| | |– Bali Mesgon.mp3
| | |– Dolla Housing.mp3
| | |– Family Violence.mp3
| | |– Gastado Hao.mp3
| | |– Mamlao Yo.mp3
| | |– Man Gagao Chupa.mp3
| | |– Neni Lachi Yo.mp3
| | `– Putan Patchot.mp3
| |– Anako Na Tiempo
| | |– Adingo I Patgonia.mp3
| | |– Anako Na Tiempo.mp3
| | |– Bai Hu Sangani Hao.mp3
| | |– Hagu Ha Na Palaoan.mp3
| | |– Picnic Familia.mp3
| | |– Salon.mp3
| | |– Ti Bai Lala Sin Hagu.mp3
| | |– Un Akukusa Yu.mp3
| | `– Un Bensi Korason Hu.mp3
| |– Baihu Konsigi Gumaiya Hao
| | |– Baihu Konsigi Gumaiya Hao.mp3
| | |– Guaha Otro Guinaiyako.mp3
| | |– I Lago Hu.mp3
| | |– Ma Saki Babue.mp3
| | |– Man Guaiya Yu.mp3
| | |– Manienti I Korason Hu.mp3
| | |– Nae Nae Hao Neni.mp3
| | |– Tiu Fababa Hao.mp3
| | |– Un Tulaika Hinasomu.mp3
| | `– Unna Payon Yu.mp3
| |– Na Gasgas Tanota
| | |– Dispasio Gi Chalan.mp3
| | |– Ginacha Yo Uchan.mp3
| | |– Kanton Tasi.mp3
| | |– Lo’lu Yan Do’du.mp3
| | |– Ma Talanga Yo.mp3
| | |– Na Gasgas Tanota.mp3
| | |– Panglao Yan Ayuyu.mp3
| | |– Rosemarie.mp3
| | `– Ti Magof Hao.mp3
| |– Protehi Famaguonta
| | |– Amot Guinaiya.mp3
| | |– Bonito Marianas.mp3
| | |– Dispensa Si Daddy.mp3
| | |– Doak Atadok Nia.mp3
| | |– Geran Bisinu.mp3
| | |– I Saina Mas Tumungo.mp3
| | |– Kon Guiya Yo Agupa.mp3
| | |– Mesgon Abman.mp3
| | |– Protehi Famaguonta.mp3
| | `– Ta Taotao Mu.mp3
| `– Ta Baila Cha Cha
| |– Memorias (Medley).mp3
| `– Saga Un Momento (Medley).mp3
|– Richards, Marjorie
| `– I Bida Mu Nu Guahu
| |– Chogue Talo.mp3
| |– Desdi Pago.mp3
| |– Hagu Ha Yo.mp3
| |– I Bida Mu Nu Guahu.mp3
| |– I Rosat.mp3
| |– Mangge Guinaiya.mp3
| |– Mangto Korason Hu.mp3
| |– Mas.mp3
| `– Yan Diningo Hao.mp3
|– Rivera, Jesse
| |– Ane.mp3
| |– Maila Ta Baila.mp3
| `– Ti Hu Malefa.mp3
|– Sablan, Alexandro
| `– Labandera
| |– 01.Labandera.mp3
| |– 02.Tutmento I Hu Padesi.mp3
| |– 03.Estorian Un Patgon.mp3
| |– 04.Baihu Bisita Guato.mp3
| |– 05.Man Brabo Na Man Hoben1.mp3
| |– 06.Si Paluma.mp3
| |– 07.Yangin Matai Yu.mp3
| |– 08.Buenas Hamyu Todos.mp3
| |– 09.O Sen Asut Na Tasi.mp3
| `– 10.Tumatanges.mp3
|– Sablan, Johnny
| |– Casamiento
| | |– Adios Adios Adios (Charfauros Brothers).mp3
| | |– Baby Hoben Hit Na Casamiento (Terry Rojas And Johnny Sablan).mp3
| | |– Do You Remember Guam (Frankie Sanchez).mp3
| | |– Fanhongge Fino Anghet (Charfauros Brothers).mp3
| | |– Guaiya Yu (Johnny Sablan).mp3
| | |– I Babue (Mike Laguana).mp3
| | |– I Dont Like It Sa Ti Monnge (Mike Laguana).mp3
| | |– I Pebble (Charfauros Brothers).mp3
| | |– I Pution (Flora Baza).mp3
| | |– Puti Tai Nobio (Flora Baza).mp3
| | `– Si Yasyas Yan Dingaling (Terry Rojas And Johnny Sablan).mp3
| |– Chamorro Yu
| | |– 01.An Gumpuo Si Paluma.mp3
| | |– 02.Hago I Ninan I Langhet.mp3
| | |– 03.Si Sirena.mp3
| | |– 04.Nobia Nene.mp3
| | |– 05.Si Nana Gi Familia.mp3
| | |– 06.Buenas Noches Mariquita.mp3
| | |– 07.Munga Yu Ma Fino Inglisi.mp3
| | |– 08.Manotsot Palauan.mp3
| | |– 09.Tiu Fan Guiaya Talo.mp3
| | |– 10.Tippi Tippi Tan.mp3
| | `– 11.Adios Esta Qui.mp3
| |– Come to my Ranch
| | |– 01.I Like Bananas.mp3
| | |– 02.Nenkano Chamorro.mp3
| | |– 03.Cuanto Na Pinete.mp3
| | |– 04.Hali! Hali! Carabao.mp3
| | |– 05.Tronkon Niyog.mp3
| | |– 06.Guinefiho.mp3
| | |– 07.Mientras Hit Mandana.mp3
| | |– 08.Memorias Gi Chatan Mag.mp3
| | |– 09.Cheatin’ Heart.mp3
| | |– 10.I Capiya.mp3
| | |– 11.Solu Put Hago.mp3
| | |– 12.Taya Gai Isao.mp3
| | |– 13.Green Revolution.mp3
| | |– 14.Hey, Hey Haji Na’an Mo.mp3
| | `– 15.Falag Magi Gi Lanchoko.mp3
| |– Dalai Nene
| | |– 01.Malofan Hao.mp3
| | |– 02.U Guai-ya Hao.mp3
| | |– 03.I Man Bia Na Tiempo.mp3
| | |– 04.Esta Gue-ya Yo Nene.mp3
| | |– 05.Inapinicara.mp3
| | |– 06.Adios Querida.mp3
| | |– 07.Papa Sombran Mapahages.mp3
| | |– 08.Gue-ya Na Palauan.mp3
| | |– 09.Dalai Nene.mp3
| | |– 10.Nobia.mp3
| | |– 11.Ipution.mp3
| | `– albumcover.png
| |– Guam USA
| | |– A Place In Micronesia.mp3
| | |– Chamorro Festive Songs.mp3
| | |– Do You Remember Guam.mp3
| | |– Guam Usa.mp3
| | |– Hafa Adai How Are You.mp3
| | |– Legends Of Guam.mp3
| | |– Nobia Kahulu.mp3
| | |– On The Island Of Guam.mp3
| | |– Pues Adios Sayonara.mp3
| | |– Punta De Los Amantes1.mp3
| | |– The Wedding Song.mp3
| | `– Tumon Bay.mp3
| |– Guia Ya Yon Isla Coleccion
| | |– 01.Hafa Adai! (Hi!, Hello).mp3
| | |– 02.U Guai Ya Hao Medley (I Love You).mp3
| | |– 03.Aye Senorita.mp3
| | |– 04.Buenas Noches Mariquita (Good Evening Maria).mp3
| | |– 05.Nobia Nene (My Loving Bride).mp3
| | |– 06.Hey, Hey Haji Na’an Mu (What’s Your Name.. Good Looking).mp3
| | |– 07.Falag Magi Gi Lanchoko (Come To My Ranch).mp3
| | |– 08.Malofan Hao (You Passed Me By).mp3
| | |– 09.Si Yayas Yan Ding-a-ling (The Tired Ding-a-ling).mp3
| | |– 10.Shame -n- Scandal.mp3
| | |– 11.Agat Town.mp3
| | |– 12.I Like Bananas.mp3
| | `– 13.Legends Of Guam.mp3
| |– Hafa Adai Todu Mauleg
| | |– Aye Asaguahu.mp3
| | |– Chamorrita.mp3
| | |– Christmas Odyssey In Vietnam.mp3
| | |– Guam.mp3
| | |– Hafa Todo Mauleg How Are You.mp3
| | |– Lelulelulelule.mp3
| | |– Nobia Hu Nobia Querida.mp3
| | |– Taotaomona.mp3
| | `– There’s A Place In Micronesia.mp3
| |– My Chamorroans
| | |– Adios Esta Qui.mp3
| | |– An Gumupu Si Paluma.mp3
| | |– Buenas Noches Mariquita.mp3
| | |– Hagu I Inan I Langhet.mp3
| | |– Manotsot Palauan.mp3
| | |– Munga Yu Ma Fino Inglisi.mp3
| | |– Nobia Nene.mp3
| | |– Si Nana Gi Familia.mp3
| | |– Sisirena.mp3
| | |– Tihu Fan Guaiya Talo.mp3
| | `– Tippi Tippi Tan.mp3
| |– My Marianas
| | |– Aye Na Patgon.mp3
| | |– Dia Cada Dia.mp3
| | |– Guinifeho.mp3
| | |– Hafa Lai Nene.mp3
| | |– I Capiya.mp3
| | |– Ipution Ipilan Yan Si Nene.mp3
| | |– Ma Draft Si Jose.mp3
| | |– Marianas.mp3
| | |– Picnic.mp3
| | |– Senorita Querida.mp3
| | `– Silencio Guinaiya.mp3
| |– Shame ‘N Scandal
| | |– 01.Shame ‘n Scandal.mp3
| | |– 02.I Bingo, Balaja, Yan Lottery.mp3
| | |– 03.Mama Look At Boo Boo.mp3
| | |– 04.Tisina Un’na Fan Guia-yao.mp3
| | |– 05.Guiya Mas Da’nge.mp3
| | |– 06.Puti Tai Nobia.mp3
| | |– 07.Kalan I Duendes.mp3
| | |– 08.Lao Fiho Di Hu’hasu Hao Gi Hinasoku.mp3
| | `– 09.I Patgon Na’mase.mp3
| `– albumcover.jpg
|– San Nicolas, Ben ‘Lam Lam’
| |– Lam Lam Fields back home
| | |– 01.Ai Asagua.mp3
| | |– 02.Man Recibe Yu Un Katta.mp3
| | |– 03.Estorian Mana Dinghu.mp3
| | |– 04.Yangin Hagu Dumagi Hao.mp3
| | |– 05.Hafa Yu Nai Neni Sen Hagu.mp3
| | |– 06.Hafa Bidahu Na Un Dinghu-yu.mp3
| | |– 07.Lam Lam Fields Back Home.mp3
| | |– 08.Hagu I Linalahu.mp3
| | |– 09.I Wont Stand In Your Way.mp3
| | `– 10.Open Your Heart.mp3
| |– expresacion gi togeta
| | |– Atan Hit.mp3
| | |– Basta Fan Dumagi.mp3
| | |– Can I Count On You.mp3
| | |– Chamorro Slide.mp3
| | |– Expresacion Gi Togeta.mp3
| | |– Malagu Yu Bumaila.mp3
| | |– Munga Ma Kumpara.mp3
| | |– Na E Yu Talo Un Chansa.mp3
| | |– Pago Na Puengi.mp3
| | `– Patriot’s Medley.mp3
| `– papa giya hagat
| |– Ai Nana Nanan Mami.mp3
| |– Baila Guiaya Yan Ta.mp3
| |– Flores Rosa.mp3
| |– Hago Ha.mp3
| |– I Na Sonia.mp3
| |– Kao Sina Neni Ta Baila Na Dos.mp3
| |– Let’s Go Down To The Beach.mp3
| |– Oran Kati.mp3
| |– Papa Giya Hagat.mp3
| |– Say No To Drugs.mp3
| `– Suhayi Hao Gi Un Banda Magof.mp3
|– Saralu
| |– Angelina.mp3
| `– Triste Na Movie.mp3
|– Saralu Sisters
| `– Ai Tata Hu
| |– Ai Tata Hu.mp3
| |– Angelina.mp3
| |– Bai Nae Hao Tati.mp3
| |– Buenas Mr. Na-bubu.mp3
| |– Engeli Yeey.mp3
| |– Estrangeru Gi Saga Hu.mp3
| |– Pagu Otimota.mp3
| |– Sungon Neni I Pinitimu.mp3
| |– Taigue Hao Gi Fion Hu.mp3
| `– Tihu Hongge.mp3
|– Saralu, Genario
| |– Achuka Un Gaige Un Guma Riku.mp3
| |– Kadena.mp3
| |– Manggi Si Neni.mp3
| |– Milaklak Papa I Lagohu.mp3
| |– Munga Yu Ma Fa Amigu.mp3
| |– Neni Ekungok.mp3
| |– Palauan Giya Tutuhan.mp3
| |– Querida Demi Korason.mp3
| |– San Anton.mp3
| |– Ta Atungu Ha Na Dos.mp3
| |– Tingge Le Le.mp3
| `– Tristi Korason Hu.mp3
|– Saralu, Larry
| |– Ai Nana Yan Hongi Mohon.mp3
| |– Antes Neni.mp3
| |– Basta Neni Muna Layu.mp3
| |– Basta Yo Mahugu.mp3
| |– Birahao Magi.mp3
| |– Gai Asi Korason.mp3
| |– Gai Asi Nu Guaho.mp3
| |– Hagas Neni.mp3
| |– Hasu Neni.mp3
| |– I Guinaiya Ku.mp3
| |– I Lago Gi Matamo.mp3
| |– Kana I Telefon.mp3
| |– Mapresuyu.mp3
| |– Matu Yu Para U Bisita Hao.mp3
| |– Munga Makoni I Patgonho.mp3
| |– Neni Tithu Malefa.mp3
| |– Sa Pot Hagu Neni.mp3
| `– Tristi Yan Minagof.mp3
|– Saures, Alfred
| |– Kao Un Komprendi
| | |– Aleluyah.mp3
| | |– Fredel’s.mp3
| | |– Guinaiya Para Lina’la Ta.mp3
| | |– Kao Un Komprendi.mp3
| | |– Komplianos-hu.mp3
| | |– Malago’ Yu.mp3
| | |– Mata’chong Yu Gi Inai.mp3
| | |– Pution.mp3
| | |– Wild Bird.mp3
| | `– Wol Agrigan.mp3
| |– Memorias Taotao Isla
| | |– Ay Schepp To.mp3
| | |– Bwe Teigha.mp3
| | |– Guaya Yu Un Biahi.mp3
| | |– Hagas Neni-ya Fasul.mp3
| | |– Hagu.mp3
| | |– In My Dreams Tonight.mp3
| | |– La Kukuracha.mp3
| | |– Memorias Taotao Isla.mp3
| | |– Pa Un Hanao.mp3
| | `– Uno Ha Na Chalan.mp3
| `– Si Neni
| |– 727 Jet-coral Queen (Medley).mp3
| |– Hayi Hun Ha’aso.mp3
| |– Ighaal Mwoot Leppi.mp3
| |– Katta-tilighi.mp3
| |– Limwow Olow.mp3
| |– Poor Boy.mp3
| |– Puengi-bwongiil-eagles Putt (M.mp3
| |– Si Neni.mp3
| |– Tilifon.mp3
| `– Tilil Meram.mp3
|– Saures, Ray and Alan
| |– Ray and Alan Saures – 01.mp3
| |– Ray and Alan Saures – 010.mp3
| |– Ray and Alan Saures – 02.mp3
| |– Ray and Alan Saures – 03.mp3
| |– Ray and Alan Saures – 04.mp3
| |– Ray and Alan Saures – 05.mp3
| |– Ray and Alan Saures – 06.mp3
| |– Ray and Alan Saures – 07.mp3
| |– Ray and Alan Saures – 08.mp3
| `– Ray and Alan Saures – 09.mp3
|– Taimanglo, Ed
| `– Ai Yu’us
| |– Ai Yu’us.mp3
| |– Bai Hu Nangga Hao.mp3
| |– Bunita Hao.mp3
| |– Eskatmina Silencio.mp3
| |– Estorian Dos Na Militat.mp3
| |– Guatu Iraq.mp3
| |– Kao Mahalang Hao.mp3
| |– Luseru.mp3
| |– Malingo Gi Duranten I Gera.mp3
| |– Sindalu.mp3
| |– Tatan Mame.mp3
| `– The Truth -magahet.mp3
|– Taimanglo, Joe
| `– joe taimanglo
| |– Chamo Chat-hinatsu Nu Guahu.mp3
| |– Guahu Nene Solo.mp3
| |– Guaiya Yu Korarason.mp3
| |– Hafa Malago-mu Korason.mp3
| |– I Pution.mp3
| |– La Cucuracha.mp3
| |– Pago Na Hu Tungo.mp3
| |– Para Un Malefa Nu Guahu.mp3
| |– Pues Adios Querida Nene.mp3
| `– Secreto Hu.mp3
|– Taman, Candy
| |– bonitan flores
| | |– Asaina.mp3
| | |– Belau Rekid.mp3
| | |– Bonitan Flores.mp3
| | |– Johnny Sablan.mp3
| | |– Last Frontier.mp3
| | |– Latu Ga’chong.mp3
| | |– Nungka Besis.mp3
| | |– Only You.mp3
| | |– Patron Marianas.mp3
| | `– Sakan 2 Mit.mp3
| |– buenas marianas
| | |– Binnang.mp3
| | |– Buenas Marianas.mp3
| | |– Flores Roasat.mp3
| | |– Gaigi Yu Gi Fion-mo.mp3
| | |– Gitala Hu.mp3
| | |– Guahu Umisao.mp3
| | |– Ma Eddut.mp3
| | |– Minoria.mp3
| | |– Satanas.mp3
| | `– Sugar Daddy.mp3
| |– chamorita
| | |– Dos Banda.mp3
| | |– Fetanin Wa Seres.mp3
| | |– Gupot Chamorro.mp3
| | |– Hey Chamorrita.mp3
| | |– La Difunta.mp3
| | |– Micronesian Legends.mp3
| | |– Mosoiseb Ra Ikesus.mp3
| | |– Neni Ekungoc.mp3
| | |– Protehi I Tano.mp3
| | `– Sweet Dreams.mp3
| |– chelus commonwealth (Candy and Lerinda)
| | |– 10 Anos Na Kasamiento.mp3
| | |– Acha Baby.mp3
| | |– Annai Un Gosa Hao.mp3
| | |– Bira Hit Lumamin.mp3
| | |– Chelus Commonwealth.mp3
| | |– Man Malingo Gi Tasi.mp3
| | |– Ni Enanane Buk.mp3
| | |– Say No To Drux.mp3
| | |– Sweet Embrace.mp3
| | `– Tronkon Gueko.mp3
| |– collection vol. II
| | |– Binechu.mp3
| | |– Carlah.mp3
| | |– Chevy.mp3
| | |– Deskuidu.mp3
| | |– Fa’ga’ga’on Na Lahi.mp3
| | |– Freskon Manglo.mp3
| | |– Galaide’sin Layak.mp3
| | |– Island Boy.mp3
| | |– Menni Inochi.mp3
| | `– Say No To Drux.mp3
| |– collection vol. III
| | |– Chelus Commonwealth.mp3
| | |– Da Kine.mp3
| | |– Disgrasia.mp3
| | |– Irensia.mp3
| | |– Kumplianos.mp3
| | |– Kutturan Chamollinian.mp3
| | |– Menlau.mp3
| | |– Puti Ma Yuti.mp3
| | |– Suson Yan.mp3
| | `– Three Tongue Medley.mp3
| |– galaidi sin alyak
| | |– Adios Nana.mp3
| | |– American Pau Asu.mp3
| | |– Binang.mp3
| | |– Biu Da Lala’la.mp3
| | |– Galaide Sin Layak.mp3
| | |– Kulan Pakyu.mp3
| | |– Padre De Familia.mp3
| | |– Sumin Saga.mp3
| | |– Suspechu.mp3
| | `– Tong Ese Mwuch.mp3
| |– greatest collection vol I
| | |– 10 Anos Kasamiento.mp3
| | |– Chamolinian Rap.mp3
| | |– Fladet I Kemmon.mp3
| | |– Jokipanko.mp3
| | |– Kom Fin Soum.mp3
| | |– Ladies Nite.mp3
| | |– Patti Parehu.mp3
| | |– Six Pak.mp3
| | |– Sweet Embrace.mp3
| | `– Trongkon Gueko.mp3
| |– operation desert storm
| | |– Da Kine.mp3
| | |– Kutturan Chamolinian.mp3
| | |– La Raina.mp3
| | |– Ladies Nite.mp3
| | |– Operation Desert Storm.mp3
| | |– Painful Memories.mp3
| | |– Patron Marianas Pt I.mp3
| | |– Patti Pareho.mp3
| | |– Pitiniau En Weremwen.mp3
| | `– Tropical Paradise.mp3
| |– pioneers of guam
| | |– Bai Nangga Hao.mp3
| | |– Carolinian Mas – Chant.mp3
| | |– Condition One.mp3
| | |– Klemiokel El Dil.mp3
| | |– Knock Knock.mp3
| | |– Krazy.mp3
| | |– Nungka Besis.mp3
| | |– Pioneers Of Guam.mp3
| | |– Wooly Bully.mp3
| | `– Yangin O’sun Hao.mp3
| `– santa soledad
| |– Coconut Country.mp3
| |– Kalamaula.mp3
| |– Kumaire Kumaire.mp3
| |– Micro Beat.mp3
| |– Mommy Mommy.mp3
| |– Purple Raindrops.mp3
| |– Santa Soledad.mp3
| |– Sherry.mp3
| |– T.R.O..mp3
| `– That’s The Way.mp3
|– Tinapu
| `– Guinaiya
| |– 01.Where You Belong.mp3
| |– 02.Tachi.mp3
| |– 03.Island Music.mp3
| |– 04.Meant To Be.mp3
| |– 05.Island Queen.mp3
| |– 06.Guinaiya.mp3
| |– 07.Blessed Be.mp3
| |– 08.Uh!-oh!.mp3
| |– 09.Koronan Flores.mp3
| |– 10.Happy Hour.mp3
| |– 11.Fired.mp3
| `– 12.Mt. Tapocha.mp3
|– Toni and Sussett
| `– Hago Yan Guahu
| |– 01.Hago Yan Guahu.mp3
| |– 02.Nahi Chansa Guinaiyaku.mp3
| |– 03.Sota I Kurenti.mp3
| |– 04.Tiatman Na Tiempo.mp3
| |– 05.Bira Hao Magi.mp3
| |– 06.Kinse Anos.mp3
| |– 07.Todo I Tiempo.mp3
| |– 08.Manguaiya Yo’ Nu Hagu.mp3
| |– 09.Esta Hao Atrasao.mp3
| `– 10.Ti Patgon Yo.mp3
|– Tony Q
| `– Island Music Favorites
|– Toves, Jocelyn
| |– Remy, Jocelyn, Jean
| | |– Ai Nana (Remy, Jocelyn, Jean).mp3
| | |– An Para Un Hanao (Remy & Jocelyn).mp3
| | |– Gambuleru (Remy & Jocelyn).mp3
| | |– Guahu Ha Namaisa (Remy, Jocelyn, Jean).mp3
| | |– Guahu Sin Hagu (Remy, Jocelyn, Jean).mp3
| | |– Hu Guaiya Hao Tata (Remy & Jocelyn).mp3
| | |– I Anghet Hu (Remy, Jocelyn, Jean).mp3
| | |– I Kasamiento Ku (Remy, Jocelyn, Jean).mp3
| | |– Kantun Sadug (Remy & Jocelyn).mp3
| | |– Mames Kiridu Hu (Remy, Jocelyn, Jean).mp3
| | |– Munga Ma Pacha (Remy & Jocelyn).mp3
| | |– Nana Yan Tata (Remy & Jocelyn).mp3
| | |– Neni (Remy & Jocelyn).mp3
| | |– Otro Bandan I Tasi (Remy & Jocelyn).mp3
| | |– Put Ayu Na Palaoan (Remy & Jocelyn).mp3
| | |– Sa Hagu Hu Guaiya (Remy, Jocelyn, Jean).mp3
| | `– Sentimentun Hagu (Remy & Jocelyn).mp3
| |– agradesimento
| | |– Agradesimento.mp3
| | |– Akudi Yu.mp3
| | |– Bonitan Anghet-heaven Sent Lov.mp3
| | |– Este I Ekgo.mp3
| | |– Kao Un Chagi Pumadesi.mp3
| | |– Kuturata.mp3
| | |– Na Megot Hao Lahi.mp3
| | |– Sindalun Miyu.mp3
| | |– Ti Hu Nisisita Hao.mp3
| | `– Tuhu I Lago Hu-a Tear Fall.mp3
| `– famaguon hu
| |– Bira Hao Magi (Remy & Jocelyn).mp3
| |– Famaguon Hu (Remy & Jocelyn).mp3
| |– Ha Hasu Yo (Remy & Jocelyn).mp3
| |– Josen Amalia (Remy & Jocelyn).mp3
| |– Kao Sina Nene (Remy & Jocelyn).mp3
| |– Manoda Hao Otru (Remy & Jocelyn).mp3
| |– Mongie Si Tata (Remy & Jocelyn).mp3
| |– Ta Aguaiya Talo (Remy & Jocelyn).mp3
| |– Tano Hu Guam (Remy & Jocelyn).mp3
| |– Tano Hu Guam – Karaoke (Remy & Jocelyn).mp3
| `– Ti Konfotme Sinenteku (Remy & Jocelyn).mp3
|– Tropicsette
| |– Nobia
| | |– Esta Guiya Na Bai Hanao.mp3
| | |– Finababamo.mp3
| | |– Gatbon Flores.mp3
| | |– Hu Guaiya Hao Neni.mp3
| | |– Ingrato (Para I Sinamo Munga).mp3
| | |– Masetan Flores.mp3
| | |– Nobia.mp3
| | |– Protehe Natibo.mp3
| | |– Tiufan Guaiya Talo.mp3
| | `– Un Pupuengen Machom I Adao.mp3
| |– Refined
| | |– Bira Hao Magi.mp3
| | |– Commonwealth.mp3
| | |– Estorian Marino.mp3
| | |– Kerida Neni.mp3
| | |– Ofresimento.mp3
| | |– Palasyon Rico.mp3
| | |– Papa I Kandit.mp3
| | |– Patgon Neni1.mp3
| | |– Satmoneti.mp3
| | `– Tropicsette Track1.mp3
| `– Tropicsette
| |– Tropicsette – Bira Hao Magi.mp3
| |– Tropicsette – Bunechu.mp3
| |– Tropicsette – Commonwealth.mp3
| |– Tropicsette – Hagu Ha Solo (Fixed).mp3
| |– Tropicsette – Ingratu (Fixed).mp3
| |– Tropicsette – Kirida Neni.mp3
| |– Tropicsette – Ofresimento.mp3
| |– Tropicsette – Palasyon Rico.mp3
| |– Tropicsette – Patgon Neni.mp3
| |– Tropicsette – Satmoneti.mp3
| `– Tropicsette – Tropicsette.mp3
|– White, Frances
| `– Memorias Ti Maleffayon
| |– Bai Hu Na’ Mesngon Yo’.mp3
| |– Fitme Guinaiya-ku.mp3
| |– Hagu Ha’ Solu.mp3
| |– Hu Chansa I Guinaiya-ku.mp3
| |– Komprendi Yo’ Lahi.mp3
| |– Manguaiya-hu Nu Hagu.mp3
| |– Para I Uttimo.mp3
| |– Puti Malago’.mp3
| `– Tuho’ I Lago’.mp3
|– Yamorro Yammz
| |– Chat Room (Phil Santos).mp3
| |– From The Moment (Bobby Alvarez).mp3
| |– Get It On (Robert O).mp3
| |– Guaha Otro (Jerry Poki Meno).mp3
| |– Hafa Adai (Britney Cruz).mp3
| |– Happy Birthday To Me (Ray Baleto).mp3
| |– Island Of Cha Cha (Norman Sazon).mp3
| |– Kantan Tororo (Joe Cruz).mp3
| |– Korason (Benji Santiago).mp3
| |– Monster Undda Me Bed (Jonathan Olkerill).mp3
| |– No Other Place Like Guam (Tommy Perez).mp3
| |– One More Chance (Frannie Chlarson).mp3
| |– Paradise (Monte Coby Garrido).mp3
| |– Patriots Medley (Ben Lam Lam San Nicolas).mp3
| `– Reggae Music (Sheila Dickson).mp3

Chamorro Christmas Collection

Chamorro Christmas
|– 2010 Christmas – United In Love
| |– 01.A Child Is Born… (Most Rev. Bishop Tomas A. Camacho, D.D.).mp3
| |– 02.We Wish A Merry Christmas (Most Rev. Bishop Tomas A. Camacho, D.D., Antonette P. Nogis, Envia Tu Espiritu Choir).mp3
| |– 03.Hallowed Night (Genevieve S. Cabrera).mp3
| |– 04.Hingok I Dos Na Saklestan (Hear The Two Sextons) (Most Rev. Bishop Tomas A. Camacho, D.D.).mp3
| |– 05.Gloria In Excelsis Deo (Korean) (Bernadeta Choi).mp3
| |– 06.Nanahuyong I Langit (It Came From Heaven) (Marvin Deleon Guerrero).mp3
| |– 07.Kumukuti Kutitap (Twinkling) (Christylynn G. Montina, Charina S. Ramos, Monch B. Badiola, Pablo (Jhun) A. Quimen, Jr.).mp3
| |– 08.Adeste Fidelis (Come All Ye Faithful) (Larry Cabrera).mp3
| |– 09.Silverbell & Rudolph The Reindeer (Marina (Do Wi) Lee).mp3
| |– 10.Nache Buena, Magof Nache Buena (Christmas Night, Joyful Christmas Night) (Envia Tu Spiritu Choir).mp3
| |– 11.Kellechaki El Klebesei (Silent Night) (Roland Tangelbad Merar).mp3
| |– 13.Gotton Potgon (Beautiful Baby) (Most Rev. Bishop Tomas A. Camacho, D.D.).mp3
| |– 14.O Holy Night (Korean) (Bernadeta Choi).mp3
| `– 15.Joy To The World (Gloria Dei Choir).mp3
|– Charlene
| |– Ave Maria.mp3
| |– Charlene Dandan I Panderata..mp3
| |– Charlene Dandan I Panderate.M.mp3
| |– Charlene Na’guinaiya’yon Enao.mp3
| |– Have Yourself A Very Merry X-.mp3
| |– Kantayi Gue.mp3
| |– Merry X-mas To You.mp3
| |– Puengin Yu’os.mp3
| |– Si Jose’ Yan Si Maria.mp3
| |– Si Nan’tusan Na Puenge.mp3
| `– Tafalagui Sahyao.mp3
|– Christmas In The Marianas
| |– 01.Felis Navidad (Parker Yobei).mp3
| |– 02.Ma Fanagu I Nino Giya Belen (Arnold Kaipat).mp3
| |– 03.Ta Falague Sahyao Gi Liyang Belen (Toni Quitugua).mp3
| |– 04.Mangakanta I Man Angheles (Alexandro (Colonel) Sablan).mp3
| |– 05.Todos Ta Fanmagof (Jude Hofschneider).mp3
| |– 06.Nihi Nihi Hamyo Manmanhongge (Julian Hofschneider).mp3
| |– 07.Na Guinaiyayon (Joseph H. Aldan).mp3
| |– 08.Fan Matto Manhengge (Maggie Naputi).mp3
| |– 09.Bwoongi Schooregh (Maluuw Band).mp3
| |– 10.Taotao Ni Manmadingu Aramas Kewe O’w Isao (Marvin I. Deleon Guerrero).mp3
| |– 11.Rockin’ Around The Christmas Tree (Amber Mendiola).mp3
| |– 12.Christmas Time Is Here Again (Walter Manglona).mp3
| |– 13.Dandan I Pandoretas (Rose Martinez Certeza).mp3
| |– 14.I’ll Be Home For Christmas (Debbie Palacios Salas).mp3
| `– 15.Ta Fanmagof Todos (Gus B. Kaipat).mp3
|– Christmas on Guam
| `– Bula Minagof Gi Tano
| |– 01.Bula Minagof Gi Tano.mp3
| |– 02.Hongga Nana.mp3
| |– 03.Oh Patgon Belen.mp3
| |– 04.Puengen Yu’os.mp3
| |– 05.Man Magof Kantata.mp3
| |– 06.Todo Hao Gi Ya Guahu.mp3
| |– 07.Felis Pascua.mp3
| |– 08.It’s Such A Pretty Christmas Day.mp3
| |– 09.Tafalague Sahyao.mp3
| `– 10.Dikiki Na Nino.mp3
|– Concepcion, JJ
| `– Espiritun Puengen Yuus
| |– Dan Dan I Pandereias.mp3
| |– Espiritun Puengen Yuus.mp3
| |– Mafanago.mp3
| |– Magof Noche Buena.mp3
| |– Na Ginai Yayon.mp3
| |– Nino Jesus.mp3
| |– Puengen Yu’us.mp3
| |– Si Jose Yan Si Maria.mp3
| `– Todos Tafan Magof.mp3
|– DeSha
| `– The Best Christmas
| |– Deshas’ Christmas Medley.mp3
| |– Give Love On Christmas Day.mp3
| |– I’ll Be Home For Christmas.mp3
| |– The Best Christmas.mp3
| `– The Christmas Song.mp3
|– Espina Alpha
| `– Back to You (christmas)
| |– 02.Gather Little Children.mp3
| |– 03.Christmas Means.mp3
| |– 04.I Promise.mp3
| |– 05.C-h-r-i-s-t-m-a-s.mp3
| |– 06.Like Him.mp3
| |– 07.Merry Christmas To You.mp3
| `– 08.Miracle Of Christmas.mp3
|– Gus-n-Doll
| `– Merry Christmas Para Hamyo Todos
| |– 01.Si Rudolph Na Binado.mp3
| |– 02.Ay Frosty Na Snowman.mp3
| |– 03.Maila Ta Celebra Tiempo Christmas.mp3
| |– 04.Mungi Si Santa Claus.mp3
| |– 05.Merry Christmas Para Hamyo Todos.mp3
| |– 06.Noche Buena Noche Buena.mp3
| |– 07.Maila Ta Adora Rai E Tano.mp3
| |– 08.Fanmato Manhenggi.mp3
| |– 09.E Angheles.mp3
| `– 10.Puengen Yuus.mp3
|– Louise and Friends
| `– Voices of Christmas
| |– 01.Chamorro Christmas Medley.mp3
| |– 02.Have Yourself A Merry Little Christmas.mp3
| |– 03.O Holy Night.mp3
| |– 04.What Christmas Means To Me.mp3
| |– 05.The Christmas Song.mp3
| |– 06.Christmas Time.mp3
| |– 07.Please Come Home For Christmas.mp3
| |– 08.Born Of Mary.mp3
| |– 09.Santa’s Island In The Sun.mp3
| |– 10.Last Christmas.mp3
| |– 11.Someday At Christmas.mp3
| `– 12.Silent Night Lullaby.mp3
|– Pangelinan, Frank ‘Bokonggo’
| `– Felis Pascua
| |– 01.Christmas Cha Cha Medley.mp3
| |– 01.Sinantusan Na Puengi (O Holy Night).mp3
| |– 02.Otro Christmas Ta’lo.mp3
| |– 03.Nino Jesus.mp3
| |– 04.Fan Adispensa.mp3
| |– 05.Christmas Sin Hagu (Blue Christmas).mp3
| |– 06.Merry Christmas Kirida.mp3
| |– 07.Bonitu Na Patgon.mp3
| |– 08.Felis Pasgua Medley.mp3
| |– 09.Santa Medley.mp3
| `– 10.Puenggin Yuus.mp3
|– Sablan, Johnny
| `– Kantan Christmas Collection
| |– 01.Ching A Ling A Ling Medley (Live).mp3
| |– 02.Jingle Bell Rock.mp3
| |– 03.Feliz Navidad.mp3
| |– 04.Frosty The Snowman.mp3
| |– 05.Hey Mr. Santa.mp3
| |– 06.Bi Gagi Gi Christmas.mp3
| |– 07.Christmas Odyssey In Vietnam.mp3
| |– 08.Christmas In The Islands.mp3
| |– 09.Dandan I Paderetas.mp3
| |– 10.Noche Buena.mp3
| |– 11.Sen Bonito.mp3
| |– 12.Gatbon Patgon.mp3
| |– 13.Gi Honihau Na Saga.mp3
| |– 14.Tafa La Que Sayao.mp3
| |– 15.Magof Noche Buena.mp3
| `– 16.Merry Christmas Happy New Year.mp3
|– Sons Of The Marianas
| |– 01.Todos Tafan Magof.mp3
| |– 02.En Belen A Media Noche (Giya Belen).mp3
| |– 03.Maigo Gi Ni Usan Patgon (Ati Rough Ni No Jesus).mp3
| |– 04.Author Del Si Glo.mp3
| |– 05.Belen Nochebuena (Lol Bongil Eli).mp3
| |– 06.Enchal Et (Ighila).mp3
| |– 07.Aoh Mai Ng Jesus.mp3
| |– 08.Oigana Dos Sacristanes.mp3
| |– 09.Tautau Ni Man Madingo (Aramas Kueu Aoisao).mp3
| `– 10.I Anu Neubo (Ausbilie Meseigh Alongasch).mp3
|– Taman, Candy
| |– Gloria.mp3
| |– I Sen Santos Na Nino.mp3
| |– Ma’fannuego I Nino Gi Ya Bele.mp3
| |– Na’gui’naiyayon.mp3
| |– Na’magof Na Puenge.mp3
| |– Si Jose Yan Si Maria (Carolin.mp3
| |– Si Nan’tusan Na Puenge.mp3
| |– Silent Night.mp3
| |– Ta Fan Magof Todo.mp3
| `– Ta Nge Nge Ta Adora.mp3
|– Unknown Artists
| |– Track 1.mp3
| |– Track 10.mp3
| |– Track 11.mp3
| |– Track 12.mp3
| |– Track 13.mp3
| |– Track 14.mp3
| |– Track 15.mp3
| |– Track 16.mp3
| |– Track 17.mp3
| |– Track 18.mp3
| |– Track 19.mp3
| |– Track 2.mp3
| |– Track 20.mp3
| |– Track 3.mp3
| |– Track 4.mp3
| |– Track 5.mp3
| |– Track 6.mp3
| |– Track 7.mp3
| |– Track 8.mp3
| `– Track 9.mp3
|– index.php
`– misc
|– Kantayi Que (Flora Baza Quan & Friends).mp3
|– Tafala’gue Sahyao (Tommi Aguon).mp3
|– White Christmas ().mp3
`– X-mas Forever (Christmas Tymz).mp3