Chamorro mp3 List/Collection

Pues okay, this is what I have in my collection of the music library for Chamorro mp3’s. Ronnie thanks for asking… over and over and over… 🙂
Updated 7/21/2020

Chamorro
.
├── 1st Issue
│   ├── Cruise Control
│   │   ├── 01.Chamorro Pride.mp3
│   │   ├── 02.Gotte Mafnut.mp3
│   │   ├── 03.Move Your Body.mp3
│   │   ├── 04.What Should I Do.mp3
│   │   ├── 05.Lady.mp3
│   │   ├── 06.To Be.mp3
│   │   ├── 07.Cruise Control.mp3
│   │   ├── 08.Nana.mp3
│   │   ├── 09.When I Know You’re Lying.mp3
│   │   ├── 10.Da Dirty.mp3
│   │   └── renaming.bat
│   └── Jonzin 4 Island Music
│   ├── Chamorrita Girl.mp3
│   └── Take It Off Slow.mp3
├── Acfalle, Eddie Boy
│   ├── Basta Di Un Na Tanges Si Nana.mp3
│   ├── Bira Hao Magi.mp3
│   ├── Danderun I Familia.mp3
│   ├── Este Na Patgon.mp3
│   ├── Hagu Yu Mu Na Taiguini Pago.mp3
│   ├── Ingrato.mp3
│   ├── Sa U Guaiya Hamyu.mp3
│   ├── There Will Be A Day.mp3
│   ├── Todu Na Direksion.mp3
│   └── Tristin Pulan.mp3
├── Acfalle, John
│   ├── Ai Anghet.mp3
│   ├── Bai Hanao Tate.mp3
│   ├── Bai Hu Hanao.mp3
│   ├── Batkon Gera.mp3
│   ├── Civilian Again.mp3
│   ├── Guam.mp3
│   ├── Huchom I Bintana.mp3
│   ├── I Minagofmu.mp3
│   ├── Munga Yu Ma Fa Estrangheru.mp3
│   ├── Remix.mp3
│   └── Si Nana Hu Yan Si Tata Hu.mp3
├── Afetnas
│   ├── Guamgurl
│   │   ├── Afetnas-01.mp3
│   │   ├── Afetnas-02.mp3
│   │   ├── Afetnas-03.mp3
│   │   ├── Afetnas-04.mp3
│   │   ├── Afetnas-05.mp3
│   │   ├── Afetnas-06.mp3
│   │   ├── Afetnas-07.mp3
│   │   ├── Afetnas-08.mp3
│   │   ├── Afetnas-09.mp3
│   │   └── Afetnas-10.mp3
│   └── Reverb
│   ├── Track 10 Afetnas 2.mp3
│   ├── Track 1 Afetnas 2.mp3
│   ├── Track 2 Afetnas 2.mp3
│   ├── Track 3 Afetnas 2.mp3
│   ├── Track 4 Afetnas 2.mp3
│   ├── Track 5 Afetnas 2.mp3
│   ├── Track 6 Afetnas 2.mp3
│   ├── Track 7 Afetnas 2.mp3
│   ├── Track 8 Afetnas 2.mp3
│   └── Track 9 Afetnas 2.mp3
├── Aguon, Genevieve
│   └── Second Chance
│   ├── Aimon Ya Guahu Finena.mp3
│   ├── Anai Kumanta Hao.mp3
│   ├── Hagu Mismo, Hu Gof Guaiya.mp3
│   ├── I Hinenggen Mu Gi Linala Mu.mp3
│   ├── Let Love Be.mp3
│   ├── Lucky Star.mp3
│   ├── Ooh Why.mp3
│   ├── Para Hafa Diun Sangan.mp3
│   ├── Second Chance.mp3
│   └── You’re My Friend.mp3
├── Aldan, Joseph Hocog
│   ├── Adios Tang.mp3
│   ├── Checho’ Lahi.mp3
│   ├── Checho’ Pulisia.mp3
│   ├── Cruisin’.mp3
│   ├── Fotten Kona.mp3
│   ├── Hoyan Kagman.mp3
│   ├── Hu Hahasu Tatte.mp3
│   ├── Kelaguen Chacha.mp3
│   ├── Kuattro Na Manumelu.mp3
│   ├── Laderan Isang.mp3
│   ├── Ni Ngai’en U Parehu.mp3
│   ├── Para Siempre Todu I Tiempo.mp3
│   ├── Peskadot.mp3
│   └── Remembering Days.mp3
├── Atalig, Kevin
│   ├── Chochu Maigu.mp3
│   ├── Chule I Yamu.mp3
│   ├── Dui.mp3
│   ├── Fani’hi.mp3
│   ├── Freedom Is Nature.mp3
│   ├── Guahu Yan I Yoku Cadillac.mp3
│   ├── Ha’asu Yu.mp3
│   ├── Hagu Kirida.mp3
│   ├── Hinanao Minalangu.mp3
│   ├── I Do.mp3
│   ├── I Momentota, I Tiempota.mp3
│   ├── Mumesklao I Haga.mp3
│   ├── Mungga Yu Ma Dagi.mp3
│   ├── Mungga Yu Ma Sangani.mp3
│   ├── Munnga.mp3
│   ├── Na’ Para Naya.mp3
│   ├── One O’clock, Two O’clock, Three O’clock.mp3
│   ├── Saina Ayuda Yu.mp3
│   ├── Siniente.mp3
│   ├── Sufa Sufa.mp3
│   ├── Suha Gi Fion Hu.mp3
│   ├── Taya Guaha.mp3
│   ├── Tiemporario.mp3
│   ├── Ti Man Guiaya.mp3
│   └── Tiyamu.mp3
├── Ayuyu, David
│   ├── Buenas Hamyo Todus.mp3
│   ├── Bunita Na Suttera.mp3
│   ├── Freskan Matu-mu.mp3
│   ├── Man Brabo Na Hoben.mp3
│   ├── Solemi Na Ha’ane.mp3
│   └── Tumentu I Hu-Padesi.mp3
├── Ayuyu, Emilio
│   └── Hagu Yan Guahu
│   ├── Ai Ayuda Yu Lamona.mp3
│   ├── Hagu Mas Paire.mp3
│   ├── Hagu Yan Guahu.mp3
│   ├── Hulo Gi Hilu Isa.mp3
│   ├── Mangge Yu Katta.mp3
│   ├── Nana.mp3
│   ├── Ome Kirida.mp3
│   ├── Puru Ha Guinifi.mp3
│   ├── Udeseseha.mp3
│   └── Ya Dalai Nene.mp3
├── Bais, Jesse
│   └── Language of Love
│   ├── 01.Language Of Love.mp3
│   ├── 02.Island Life.mp3
│   ├── 03.Camalin.mp3
│   ├── 04.Famaguon.mp3
│   ├── 05.Liberasion.mp3
│   ├── 06.Tumon Bay.mp3
│   ├── 07.Korason.mp3
│   ├── 08.Star Gazer.mp3
│   ├── 09.Tattiyi.mp3
│   └── 10.Language Of Love (Instrumental).mp3
├── Bais, Jesse and Ruby Santos
│   └── Take Me Back
│   ├── Cha-reggae.mp3
│   ├── I Need You.mp3
│   ├── It’s Not So Wrong.mp3
│   ├── Jesse Dont Dream Your Life Away (The Graduate).mp3
│   ├── Mom & Dad.mp3
│   ├── Ocean Song.mp3
│   ├── Our Love.mp3
│   ├── Pugua.mp3
│   ├── Someone From Within.mp3
│   ├── Southern End of Guam.mp3
│   └── Take Me Back.mp3
├── Baleto, Vince
│   └── Pugua Fields
│   ├── Amanu.mp3
│   ├── An Matu Yu Hulu.mp3
│   ├── Hills Of Kabiyun.mp3
│   ├── I Guinifihu Nu Hagu.mp3
│   ├── Kao Mahalang Hao.mp3
│   ├── Lililuk, Palaksi, Guili, Yan Tataga.mp3
│   ├── O Guahan Tanohu.mp3
│   ├── Peskadot Gi Sumay.mp3
│   ├── Pugua Fields.mp3
│   └── Ti Magof Yu.mp3
├── Bautista, Kin
│   ├── Ayo Na-pulan Nene.mp3
│   ├── Esta Guiya Un Estoria.mp3
│   ├── Kuma-kati I Korason-hu Pot Hagu.mp3
│   ├── Milalak Na Chi-op.mp3
│   ├── Prometi I Pro-himo.mp3
│   ├── Res’kon’pensa I Fino’mu.mp3
│   ├── Sa Taya Hao Sina Chu’manda.mp3
│   ├── Sen’gof-fli’i’on Mauleg Sa’ngan Korason.mp3
│   ├── Seven Years With The Wrong Woman.mp3
│   ├── Solo Put Hagu.mp3
│   ├── Sumentristi I Korason-hu.mp3
│   └── Taya Tuhu’lagu Na Puengi.mp3
├── Baza, Flora
│   ├── Dispensa I Chelu.mp3
│   ├── Hago.mp3
│   ├── I Pution.mp3
│   ├── Lao Yanggen Ti Yamu Yu.mp3
│   ├── Puti Tai Nobiu.mp3
│   ├── The Queen of Chamorro Music
│   │   ├── 01 – Hinaso.mp3
│   │   ├── 02 – Ta Atungo Na Dos.mp3
│   │   ├── 03 – Tok Tuk Yo Fan Pago.mp3
│   │   ├── 04 – Yangin Tiyamo Yo.mp3
│   │   ├── 05 – Ni Ngaian Ti Hu Talo.mp3
│   │   ├── 06 – Hago.mp3
│   │   ├── 07 – Yangin Ti Hago.mp3
│   │   ├── 08 – Despensa Ichelo.mp3
│   │   ├── 09 – Isao Ho Magahet Hungan.mp3
│   │   └── 10 – Fan Hongi Fino Anghet.mp3
│   └── Todu I Tiempo
│   ├── 01.I Chamorro.mp3
│   ├── 02.Sirena.mp3
│   ├── 03.Manu Hit Mohon Sin Guinaiya.mp3
│   ├── 04.Hafa Taimanu Un Sodda Lina La Mu.mp3
│   ├── 05.Na I Guinaiya-mu.mp3
│   ├── 06.Todu I Tiempo.mp3
│   ├── 07.Kao Ta Ali E Talo.mp3
│   ├── 08.Ga Nakko Didide Nu Hagu.mp3
│   ├── 09.Magof Yu.mp3
│   └── 10.Ai Guahan, Nuebu Nasion-ta.mp3
├── Baza, Ray
│   ├── Grandpa’s Ranch.mp3
│   └── Man Guife Yu.mp3
├── Biggest Chamorro Stars Vol 1
│   └── Greatest Chamorro Hits Vol 1
│   ├── 01.Langhet-hu I Asagua-hu (Jd Crutch).mp3
│   ├── 02.Triste Yu (Frank Bokonggo Pangelinan).mp3
│   ├── 03.American Pao Asu (Candy Taman).mp3
│   ├── 04.Neni Hu, Kirida Hu (Jimmy Dee).mp3
│   ├── 05.Fan Baila – Estrangheru (Boya Quichocho).mp3
│   ├── 06.Nanan Mami (Jd Crutch).mp3
│   ├── 07.Siete Guihi Na Anghet (Ray Perez).mp3
│   ├── 08.Nihi Ta Fan Fiesta (Jr).mp3
│   ├── 09.Triste I Korason-hu (Frances White).mp3
│   ├── 10.Anai Dikiki Yo Na Patgon (Hu Bende I Babui) (Mike Laguana).mp3
│   ├── 11.Ti Sina Humita Na Puengi (Jimmy Dee).mp3
│   ├── 12.Bente Unu Yu Gi Presu (Jd Crutch).mp3
│   ├── 13.Galaide Sin Layak (Candy Taman).mp3
│   ├── 14.Kasamiento (Frank Bokonggo Pangelinan).mp3
│   ├── 15.Esta Matto I Ora (Joey & Cindy).mp3
│   ├── 16.Ti Sina Yo Sin Hagu (Jimmy Dee).mp3
│   ├── 17.Be My Lady (Jimmy Dee).mp3
│   └── 18.Everything I Do, I Do It For You (Jimmy Dee).mp3
├── Borja, Perry
│   ├── Basta Yu Ma Estoba.mp3
│   ├── Hoben Na Sutera.mp3
│   ├── I Guinaiya Ta.mp3
│   ├── I Kantaku.mp3
│   ├── I Tu Onta.mp3
│   ├── Katta Mu.mp3
│   ├── Minaolek Tano.mp3
│   ├── Palao’an.mp3
│   ├── Protehi I Kuturamu.mp3
│   └── Yengyung Hao.mp3
├── Camacho, Bobbie G
│   └── Hagu I Guinaiyaku
│   ├── 01.Ai Cheluhu.mp3
│   ├── 02.Duranten I Linalahu.mp3
│   ├── 03.Hagu I Guinaiyaku.mp3
│   ├── 04.Complianos Chelun Mami.mp3
│   ├── 05.Mahalang Yu.mp3
│   ├── 06.Hanao Pago Tata.mp3
│   ├── 07.Adios Nai Nanahu.mp3
│   ├── 08.Pues Adios I Cheluhu.mp3
│   ├── 09.Put Hagu Nai Nene.mp3
│   ├── 10.Adios Nai Nanahu (Karaoke).mp3
│   ├── 11.Hanao Pago Tata (Karaoke).mp3
│   └── 12.Pues Adios I Cheluhu (Karaoke).mp3
├── Camacho, Joseph J
│   └── Un Lahi Manguaiya
│   ├── 01.Para Todu I Tiempo.mp3
│   ├── 02.Trankilu I Hinasoku.mp3
│   ├── 03.Un Lahi Manguaiya.mp3
│   ├── 04.Man Guaiya Yu.mp3
│   ├── 05.Gaigui Yu Gi Fion-mu.mp3
│   ├── 06.Spanish Eyes.mp3
│   ├── 07.Everybody Loves Somebody.mp3
│   ├── 08.Always On My Mind.mp3
│   ├── 09.Feels So Right.mp3
│   └── 10.Garden Party.mp3
├── Camacho, Sebastian Cabrera
│   └── Karinosa Yan Banidosa
│   ├── Ai Si Paula.mp3
│   ├── Cha Cha Remix.mp3
│   ├── Coconut Beat.mp3
│   ├── Guaha Un Marianne.mp3
│   ├── Hafa Mamalao Mu.mp3
│   ├── Hanao Fan Magi.mp3
│   ├── Hugan Bai Hu Sangan Has Todos.mp3
│   ├── Karinosa Yan Banidosa.mp3
│   ├── Matan Yu’us.mp3
│   ├── Ot’timo Na Kattan Mu.mp3
│   └── Ume’eyak Yu Pumeska.mp3
├── Candy & Bokonggo
│   └── Chamolinian Paire
│   ├── American Pau Asu.mp3
│   ├── Baihu Bira Yo.mp3
│   ├── Chamolinian Medley.mp3
│   ├── Dies Anos Kasamiento.mp3
│   ├── Galide Sin Layak.mp3
│   ├── Honggi Yo.mp3
│   ├── I Estorian Taga.mp3
│   ├── Jokipanko.mp3
│   ├── Kasamiento.mp3
│   ├── Kutturan Chamolinian.mp3
│   ├── Pago Na Tiempo.mp3
│   ├── Patti Parehu.mp3
│   ├── Sinientin Korason.mp3
│   └── Triste Yo.mp3
├── Castro Boyz
│   ├── Chata’an Gi Marianas
│   │   ├── 01.Munga Ma Conshiente.mp3
│   │   ├── 02.Puede Ti Un Padesi.mp3
│   │   ├── 03.Bring It On Home To Me.mp3
│   │   ├── 04.Un Dia Ha Hu Gagagao.mp3
│   │   ├── 05.Taiman Baihu Tugi.mp3
│   │   ├── 06.Why Do You Treat Me This Way.mp3
│   │   ├── 07.Chata’an Gi Marianas.mp3
│   │   ├── 08.When Will We See Each Other Again.mp3
│   │   ├── 09.Without You.mp3
│   │   ├── 10.Your Last Goodbye.mp3
│   │   └── 11.The Little Boy.mp3
│   ├── Dies Pasu Guatu.mp3
│   └── Fundamentun Lina’la’ Hu
│   ├── 01.Hu Rikokohi.mp3
│   ├── 02.I’m Leaving It All Up To You.mp3
│   ├── 03.Fundamentun Lina’la Hu.mp3
│   ├── 04.I Won’t Beg.mp3
│   ├── 05.Kunsidera.mp3
│   ├── 06.In My World.mp3
│   ├── 07.Till I Can Make It On My Own.mp3
│   ├── 08.Cha Cha Mix (Ta Fan Peska & Dinamita).mp3
│   ├── 09.She’s My Baby.mp3
│   └── 10.Boom Shh-boom.mp3
├── Castro, Frank
│   ├── 01.Polu Sa Este Malago Hu.mp3
│   ├── 02.Guigi Hao Gi Halom Hinasoku.mp3
│   ├── 03.Nai Yu Un Rason.mp3
│   ├── 04.Nene Bira Hao.mp3
│   ├── 05.Polu Ha Taiguini.mp3
│   ├── 06.Jealous Kind.mp3
│   ├── 07.Funny How Time Slips Away.mp3
│   ├── 08.Kana U Agan E Naamnu.mp3
│   ├── 09.He’ll Have To Go.mp3
│   └── 10.Heaven Sent Me You.mp3
├── Castro, Jess
│   ├── Ai Jesus.mp3
│   ├── Ai Na Nina’piniti.mp3
│   ├── Ai Na Piniligro.mp3
│   ├── Ai Ti Bai Malefa.mp3
│   ├── Anita.mp3
│   ├── Asagua-hu.mp3
│   ├── Chada Fresko.mp3
│   ├── Conchita.mp3
│   ├── Getmon Production.mp3
│   ├── Gueru I Chada’ Fresko.mp3
│   ├── Hagu I Guinaiya-ku.mp3
│   ├── Hey Yo.mp3
│   ├── Hu Guaiya Hao (Saranghe).mp3
│   ├── Hu Tulaika I Amotsa-ku.mp3
│   ├── Islan Luta.mp3
│   ├── Kantan Chamorro.mp3
│   ├── Komaileko.mp3
│   ├── Melinda.mp3
│   ├── Nama’se’ Hao Na Palao’an.mp3
│   └── Piloton 803.mp3
├── Certeza, Galo C
│   └── Para Hagu Neni
│   ├── Asagua Hu.mp3
│   ├── Asi I Yu.mp3
│   ├── Basta Domagi Yo.mp3
│   ├── Este Korason Hu.mp3
│   ├── Estoria.mp3
│   ├── Guinaiya Ko.mp3
│   ├── Lani Girl.mp3
│   ├── Nana Yan Tata.mp3
│   ├── Padedesi.mp3
│   └── Sangani Yo.mp3
├── Cha Cha Relief
│   └── Party Mix
│   ├── 01.Na Fitmi Hao (Chamorro).mp3
│   ├── 02.Cha Cha Relief Medley.mp3
│   ├── 03.Nemin (Chuukese).mp3
│   ├── 04.Stuck On Youunder The Boardwalk.mp3
│   ├── 05.It’s Ok Soke.mp3
│   ├── 06.Telingolem (Palauan).mp3
│   ├── 07.Savage Cha Cha.mp3
│   ├── 08.Ska Cha Cha.mp3
│   ├── 09.Minoi Minoipaper Rosesi (Samoan).mp3
│   ├── 10.What A Wonderful World.mp3
│   ├── 11.Island Kemistry.mp3
│   └── 12.30 Kegs.mp3
├── Chamolinian
│   ├── Chamolinian II
│   │   ├── Ai Sa Un Diroga.mp3
│   │   ├── Basta Umableta.mp3
│   │   ├── cover.jpg
│   │   ├── Ga’ Asi Nu Guahu.mp3
│   │   ├── Hagu I Gatbu Na Flores.mp3
│   │   ├── Hu Guifi Hao.mp3
│   │   ├── Kumprendi Mohon Kirida.mp3
│   │   └── Ti Kombeni.mp3
│   ├── Ingrato
│   │   ├── 01.Ingrato.mp3
│   │   ├── 02.Presunero.mp3
│   │   ├── 03.Inutit Yu.mp3
│   │   ├── 04.Memorias.mp3
│   │   ├── 05.Micro Beach.mp3
│   │   ├── 06.Mount Pagan.mp3
│   │   ├── 07.Chamolinian.mp3
│   │   ├── 08.Patgon Neni Part 2.mp3
│   │   └── 09.Ti Bai La La Talo.mp3
│   └── Studiante
│   ├── 01.Fagaga Un Na Lahe.mp3
│   ├── 02.I Lago Hu.mp3
│   ├── 03.Kuronan Flores.mp3
│   ├── 04.Papit Siento.mp3
│   ├── 05.Studiante.mp3
│   ├── 06.Nenni Inochi.mp3
│   ├── 07.Mulestia.mp3
│   ├── 08.Beri Beri.mp3
│   └── album.jpg
├── chamorro_music.txt
├── Champaco, Peter & Florence Fejeran
│   ├── 01.Putfabot Nanahu.mp3
│   ├── 02.Hago Na Paluma.mp3
│   ├── 03.Y Korasonhu.mp3
│   ├── 04.Asaguahu Gi Onbanda.mp3
│   ├── 05.Selencio Na Kuattu.mp3
│   ├── 06.Makat Na Guinife.mp3
│   ├── 07.Hu Guaiguaiyoa Ha.mp3
│   ├── 08.Hunanangoa Ha.mp3
│   ├── 09.Bi Saluda I Chamorro.mp3
│   └── 10.Kina Hulohu.mp3
├── Compadres
│   ├── Apman Unmasaguata.mp3
│   └── Eva
│   ├── 01 – Hafa Adai Ginen Compadres.mp3
│   ├── 02 – Nana Yan Tata.mp3
│   ├── 03 – Ataktak Na Taotao.mp3
│   ├── 04 – Suettenia Si Juan.mp3
│   ├── 05 – Eva.mp3
│   ├── 06 – Bonito Paraiso Guiya Isla.mp3
│   ├── 07- Galaide.mp3
│   └── 08 – Adios.mp3
├── Concepcion, J.J.
│   ├── Bira Hao Magi
│   │   ├── Ai Mohon Mene.mp3
│   │   ├── Bira Hao Magi.mp3
│   │   ├── Esta Tiyamu Yu.mp3
│   │   ├── Gupot Fiesta.mp3
│   │   ├── Islas Marianas.mp3
│   │   ├── Nana Yan Tata.mp3
│   │   ├── Saipan Ai Saipan.mp3
│   │   ├── Suette Yu.mp3
│   │   └── Un Taftaf Chatagmag.mp3
│   ├── mames nana
│   │   ├── Guela Yan Guelo.mp3
│   │   ├── I Haleta.mp3
│   │   ├── Kantan Isa.mp3
│   │   ├── Linalan Antigo.mp3
│   │   ├── Mames Flores.mp3
│   │   ├── Mames Nana.mp3
│   │   ├── Para Isla.mp3
│   │   ├── Ta Fan Magof.mp3
│   │   └── Un Na Magof Yo.mp3
│   └── si yu’us hu confotmi
│   ├── Ai Mohon Ya Gaigi Yo.mp3
│   ├── Ai Nene.mp3
│   ├── Ai Palauan.mp3
│   ├── Atan Yo Pago.mp3
│   ├── Buenti Guaha Nene.mp3
│   ├── Hagu Linala Hu.mp3
│   ├── Protehi I Tanota.mp3
│   ├── Si Yu’us Confotmi – Inst..mp3
│   ├── Si Yu’us Hu Confotmi.mp3
│   ├── Ti Parehu I Tiempo.mp3
│   └── Un Metgot Pakyo.mp3
├── Crutch, JD
│   ├── Apo Magi
│   │   ├── Ai Nene Ai.mp3
│   │   ├── Apo Magi.mp3
│   │   ├── Binenu.mp3
│   │   ├── jdcrutch-apomagi.jpg
│   │   ├── Kao Guahu Yamu.mp3
│   │   ├── Lamo Na.mp3
│   │   ├── Magacha Ham.mp3
│   │   ├── Maila Ya Un Komprende.mp3
│   │   ├── Pumara Yo.mp3
│   │   ├── Somebody Else.mp3
│   │   ├── Ti Yahu I Yoku Stone.mp3
│   │   └── Ya Ni Hayi U Kuentos.mp3
│   ├── Entre Hagu Yan Guahu
│   │   ├── Atman Pa’un Fatto.mp3
│   │   ├── Baihu Chiku Un Palaoan.mp3
│   │   ├── Cha Gu Hao.mp3
│   │   ├── Entre Hagu Yan Guahu.mp3
│   │   ├── Kao Sina Un Taitai.mp3
│   │   ├── Munga Mamahlao.mp3
│   │   ├── Sen Taya Minagof Hu.mp3
│   │   ├── Ta Atungo An Dos.mp3
│   │   ├── Uttimo Li’e Mu.mp3
│   │   └── Ya Baihu Bira Hu Tatte.mp3
│   ├── Guinaifen Manglo
│   │   ├── 01.Guinaifen Manglo.mp3
│   │   ├── 02.Langethu I Asaguahu.mp3
│   │   ├── 03.I Prisoneru.mp3
│   │   ├── 04.Ayuda Un Keyao Taotao.mp3
│   │   ├── 05.Estorian Guinaiya-ku.mp3
│   │   ├── 06.Maseha Haf’ Taimanu.mp3
│   │   ├── 07.I Asaguahu Na Palaoan.mp3
│   │   ├── 08.Ti Para Asagua-mu.mp3
│   │   ├── 09.Madandan I Kampana.mp3
│   │   ├── 10.Ti’u Ta’lo Dumingu.mp3
│   │   ├── 11.Benti Uno Yu Gi Presu.mp3
│   │   ├── 12.Apo Magi.mp3
│   │   ├── jd_crutch_guinaifen_manglo-frontonly.jpg
│   │   ├── jd_crutch_guinaifen_manglo.jpg
│   │   └── jdcrutch-guinaifenmanglo.jpg
│   ├── Mapus Linalahu
│   │   ├── Antes Yan Pagu.mp3
│   │   ├── Baihu Saga Un Ratu.mp3
│   │   ├── Juesus Kristo.mp3
│   │   ├── Lumachi.mp3
│   │   ├── Mapus Linalahu.mp3
│   │   ├── Neni.mp3
│   │   ├── Sina Mas Un Hasu.mp3
│   │   ├── Talo Un Biahi.mp3
│   │   ├── Ti Isao Bidadata.mp3
│   │   ├── Un Tentagu.mp3
│   │   └── Yahu.mp3
│   ├── Nanan Mami
│   │   ├── Bente Uno Yo Gi Presu.mp3
│   │   ├── Guaiya Yo Parehu.mp3
│   │   ├── Hu Mami Yan Palaoan.mp3
│   │   ├── Hu Sesiente.mp3
│   │   ├── Munga Ma Sangani Yo.mp3
│   │   ├── Munga Neni.mp3
│   │   ├── Nanan Mami.mp3
│   │   ├── Neni.mp3
│   │   ├── Primu Mu.mp3
│   │   ├── Rota Buds.mp3
│   │   └── Sa Hagu.mp3
│   ├── Payon Manayu’os
│   │   ├── An Pumara I Ichan.mp3
│   │   ├── Ekungok.mp3
│   │   ├── Esgaihon Yu.mp3
│   │   ├── Maolek Grasia.mp3
│   │   ├── Palabras Hu.mp3
│   │   ├── Payon Manayu’os.mp3
│   │   ├── Popble.mp3
│   │   ├── Sa Esta O’son Hu.mp3
│   │   ├── Sa Hu Kontra I Lai.mp3
│   │   ├── Ti Lachi Hoa Ni Guahu.mp3
│   │   ├── Ti Un Tungo Nai Manguaiya.mp3
│   │   └── Yanggen Mapacha Hit.mp3
│   ├── Talo Un Biahi
│   │   ├── Adios Esta I Langhet.mp3
│   │   ├── Antes Na Tiempo.mp3
│   │   ├── Baihu Saga Un Ratu.mp3
│   │   ├── Hagu Yahu.mp3
│   │   ├── Jesus Kristo.mp3
│   │   ├── Kosa Ki Sina Mas Un Hasu.mp3
│   │   ├── Mapos Lina Lahu.mp3
│   │   ├── Talo Un Biahi.mp3
│   │   ├── Ti Isao Bidadata.mp3
│   │   └── Un Tentago.mp3
│   ├── The Last Sessions Pt I
│   │   ├── A Friend A Lover A Woman A Wife.mp3
│   │   ├── Ai Neni Asaguahu.mp3
│   │   ├── Ai Ya Sina Mon.mp3
│   │   ├── An O’son Hao Mugando.mp3
│   │   ├── Drift Away.mp3
│   │   ├── Hagu Atungohu Hagu Nobiahu Hagu Asaguahu.mp3
│   │   ├── Hu Risibi I Katta.mp3
│   │   ├── Jai Malago Ha Yo Magahet Kumetu.mp3
│   │   ├── jd_crutch_last_sessions_1.jpg
│   │   ├── Mangge Hao Nai Na Puengi.mp3
│   │   └── You’re Too Good To Be You.mp3
│   ├── The Last Sessions Pt II
│   │   ├── Adios Esta I Langhet.mp3
│   │   ├── Better Run For The Border.mp3
│   │   ├── Jesus Kristo.mp3
│   │   ├── Man Dakdak Yu Gi Petta Mu.mp3
│   │   ├── Midnight Special.mp3
│   │   ├── Pudi Hoben Nobia Hu.mp3
│   │   ├── Pula I Kadena Gi Korason Hu.mp3
│   │   ├── Tomorrow Is Forever.mp3
│   │   ├── Tumekkon Hao.mp3
│   │   └── Un Na Puti Neni Korason Hu.mp3
│   └── Toktok Magi
│   ├── Ai Ya Sina Mohon.mp3
│   ├── Ayuda Un Puengi.mp3
│   ├── Esta Alas Dosse.mp3
│   ├── Freskun Manglo.mp3
│   ├── Hanao Ha.mp3
│   ├── Mamokat.mp3
│   ├── Tai Guenao Mohon.mp3
│   ├── Tatan Miyu.mp3
│   ├── Toktok Magi.mp3
│   └── Yu’os Un Dia Siempre.mp3
├── Cruz Family
│   ├── 01.Boka, Video, Maigo.mp3
│   ├── 02.Where Ever You Go.mp3
│   ├── 03.Noticia.mp3
│   ├── 04.I I-tihu.mp3
│   ├── 05.High On A Hilltop.mp3
│   ├── 06.An Un Tulaika.mp3
│   ├── 07.Inalahan Gi Kanton Tasi.mp3
│   ├── 08.Lifetime With You.mp3
│   ├── 09.Siette Na Sendalu.mp3
│   ├── 10.Ai Kao Chagu.mp3
│   └── 11.Happy Birthday.mp3
├── Cruz, George
│   └── Y Katta Na Haane
│   ├── 01 Y Katta Na Haane.mp3
│   ├── 02 Na Magof Hao.mp3
│   ├── 03 Bai Dispensa Hao.mp3
│   ├── 04 Huguiguife.mp3
│   ├── 05 Fatachong Gi Finoho.mp3
│   ├── 06 Etgo Korason.mp3
│   ├── 07 Sotta Y Coransonho.mp3
│   ├── 08 Guato Gi Cheloho.mp3
│   ├── 09 Banderan Americano.mp3
│   └── 10 Adios Todus.mp3
├── Dee, Jimmy
│   ├── Baby Let’s Go Back
│   │   ├── 01.Baby Let’s Go Back.mp3
│   │   ├── 02.Storybook Children.mp3
│   │   ├── 03.Sugar, Sugar.mp3
│   │   ├── 04.Baby I’m For Real.mp3
│   │   ├── 05.Lost.mp3
│   │   ├── 06.Damned If I Love You.mp3
│   │   ├── 07.Sometimes When We Touch.mp3
│   │   ├── 08.Cinnamon.mp3
│   │   ├── 09.With You.mp3
│   │   ├── 10.At This Moment.mp3
│   │   ├── 11.Just The Way You Are.mp3
│   │   ├── 12.Till The End.mp3
│   │   ├── 13.Can She Do It Like She Dances.mp3
│   │   ├── 14.Neni Honggi Yo’.mp3
│   │   ├── 15.An Humihot Hit Na Dos.mp3
│   │   ├── 16.Pago Na Momento.mp3
│   │   ├── 17.Tai Guenao Hao Ha’.mp3
│   │   └── 18.Esta I Uttimo.mp3
│   └── Chada Fresko Chorisos Pakpak Yan E-pan
│   ├── 01.That’s Chamorro.mp3
│   ├── 02.E Pan-mu #1.mp3
│   ├── 03.Long Tall Chamorro.mp3
│   ├── 04.Finadeni.mp3
│   ├── 05.Tribute To Tamuning.mp3
│   ├── 06.Oba Skoba Sinexy Hao.mp3
│   ├── 07.Pok Pok Gi Sanmena.mp3
│   ├── 08.Si Dolly Parton.mp3
│   ├── 09.Does Your Chewing Gum.mp3
│   ├── 10.Mafatinas Pa’u Mugando.mp3
│   ├── 11.I Was Chamorro When Chamorro Wasn’t Cool.mp3
│   ├── 12.Saipan (Beautiful Island).mp3
│   └── 13.Chamorro – You’re Only A Hafa Adai!.mp3
├── Dela Cruz, Eddie
│   ├── Ai Ya Sina Mohon Humita Talo U.mp3
│   ├── Dandero.mp3
│   ├── Gi Inasoku.mp3
│   ├── I Inepin Finasenhu.mp3
│   ├── I Ottro Potti Giya Guahu.mp3
│   ├── Munghao Umanao.mp3
│   ├── Nang Yan Tang.mp3
│   ├── Pupuegin Chamorro.mp3
│   └── Tafan Agoiffi, Tayan Aguaiya.mp3
├── De Leon Guerrero, Daniel
│   ├── Chinatsaga
│   │   ├── 01.Bira Hao.mp3
│   │   ├── 02.Chinina.mp3
│   │   ├── 03.Oran Chamorro.mp3
│   │   ├── 04.Peskaderu.mp3
│   │   ├── 05.Ritirao.mp3
│   │   ├── 06.An Hu Huchom Mata-hu.mp3
│   │   ├── 07.Man Guaiguaiya Yu.mp3
│   │   ├── 08.Despensa Ham Ni Famaguon.mp3
│   │   ├── 09.Ga Naku Na Bai Matai.mp3
│   │   └── 10.Buniton Memoriasta.mp3
│   ├── Fanohgue
│   │   ├── 01.Fanohgue.mp3
│   │   ├── 02.Sekretu.mp3
│   │   ├── 03.Ti Bai Choma’ Hao.mp3
│   │   ├── 04.Gurupon Manga’chong.mp3
│   │   ├── 05.Kone’ Yu’ Tatte.mp3
│   │   ├── 06.Atende Bisnis-miyu.mp3
│   │   ├── 07.Tatkilo’ Saga-mu.mp3
│   │   ├── 08.Tronkon Niyok.mp3
│   │   ├── 09.Balutan.mp3
│   │   └── 10.Hagas Nobia.mp3
│   ├── Gayego
│   │   ├── 01.Estorian Sindalu.mp3
│   │   ├── 02.Duru I Man Anghet Manganta.mp3
│   │   ├── 03.Cola.mp3
│   │   ├── 04.Gayego.mp3
│   │   ├── 05.Hagu Guenao Guahu Guini.mp3
│   │   ├── 06.Atkahot.mp3
│   │   ├── 07.Kantaye Yu.mp3
│   │   ├── 08.Kili’os Hu.mp3
│   │   ├── 09.Bai Dagi Hao.mp3
│   │   └── 10.Famagu’on Marianas.mp3
│   ├── Gayera
│   │   ├── 01.Man Mangge.mp3
│   │   ├── 02.Gayera 2.mp3
│   │   ├── 03.Munga Kumone’.mp3
│   │   ├── 04.I Minaolek-mu.mp3
│   │   ├── 05.Hayi Po’tinaigue.mp3
│   │   ├── 06.Hagu Yo’ Muna’ Taiguini.mp3
│   │   ├── 07.Dos Guinaya-ku.mp3
│   │   ├── 08.Ti Hu Gagaogao.mp3
│   │   ├── 09.An Man Na Gaigi.mp3
│   │   └── 10.Ai Asagua-hu.mp3
│   ├── Nanasu
│   │   ├── 01.Nanasu.mp3
│   │   ├── 02.Na’i Ham Chansa.mp3
│   │   ├── 03.Yengyong.mp3
│   │   ├── 04.Basta Gumimen.mp3
│   │   ├── 05.Punta Yan Fu’una.mp3
│   │   ├── 06.Ayuda Yu Neni.mp3
│   │   ├── 07.Sotta Kadenan Korason-hu.mp3
│   │   ├── 08.Si Yu’us Tumungo’.mp3
│   │   ├── 09.Digeran Korason-hu.mp3
│   │   └── 10.Taya Mas Ki Hagu.mp3
│   ├── Pakyo
│   │   ├── 01.Pongsona.mp3
│   │   ├── 02.Ti Bai Malefa.mp3
│   │   ├── 03.Asinan.mp3
│   │   ├── 04.Abundansia.mp3
│   │   ├── 05.Na Madandan Kampana.mp3
│   │   ├── 06.Puru Ha Dinagi.mp3
│   │   ├── 07.Na’ Mase Un Saina.mp3
│   │   ├── 08.Atmunida.mp3
│   │   ├── 09.Cha Cha Medley.mp3
│   │   ├── 10.I Bida Mu.mp3
│   │   └── 11.An Mo’na Ki Guahu.mp3
│   ├── Piniti
│   │   ├── 01.Isao.mp3
│   │   ├── 02.Tenderu.mp3
│   │   ├── 03.Ai Lahi-hu.mp3
│   │   ├── 04.Nehi Ya Ta Baila.mp3
│   │   ├── 05.Un Chansa.mp3
│   │   ├── 06.Esta I Naftan-mu.mp3
│   │   ├── 07.Guinaiya-mu.mp3
│   │   ├── 08.Debotu.mp3
│   │   ├── 09.Man Guaiya Yu.mp3
│   │   └── 10.Fanadespensa.mp3
│   ├── Plasan Bola
│   │   ├── 01.Ai Ya Sina.mp3
│   │   ├── 02.Truck Hu 4×4.mp3
│   │   ├── 03.Fan Esphia Otro Muchacha-mu.mp3
│   │   ├── 04.Juleanna.mp3
│   │   ├── 05.Ai Ko Sina.mp3
│   │   ├── 06.Ti Sina Hu Maigo.mp3
│   │   ├── 07.Gout.mp3
│   │   ├── 08.Tablero.mp3
│   │   ├── 09.Binaba (Foolish Heart).mp3
│   │   └── 10.Plasan Bola.mp3
│   ├── Rasa
│   │   ├── 01.Prumeti Yu.mp3
│   │   ├── 02.Para Fan Man Mumu.mp3
│   │   ├── 03.Chamorrita.mp3
│   │   ├── 04.Rasa.mp3
│   │   ├── 05.Basta Lalalo.mp3
│   │   ├── 06.Buen Echu.mp3
│   │   ├── 07.Hayi Na’an-mu.mp3
│   │   ├── 08.Matka.mp3
│   │   ├── 09.Sentadan Chamorro.mp3
│   │   └── 10.Sungon-ha’.mp3
│   ├── Sinseru
│   │   ├── 01.Tres Na Kilo’us.mp3
│   │   ├── 02.It Takes Another Man.mp3
│   │   ├── 03.Northwest Field.mp3
│   │   ├── 04.Sinseru.mp3
│   │   ├── 05.Machina.mp3
│   │   ├── 06.Despasioyi.mp3
│   │   ├── 07.Paire.mp3
│   │   ├── 08.Fanohgue Chamorro.mp3
│   │   ├── 09.Oson Yo’.mp3
│   │   └── 10.In Rememberance.mp3
│   ├── Ti Un Siente
│   │   ├── 01.Ti Un Siente.mp3
│   │   ├── 02.Kao Huaha Nu Bisita.mp3
│   │   ├── 03.Manu Na Estaba Hao.mp3
│   │   ├── 04.Ta Asuda’.mp3
│   │   ├── 05.Manginen Manu.mp3
│   │   ├── 06.Lancheru.mp3
│   │   ├── 07.Un Chamoru Un Chamorrita.mp3
│   │   ├── 08.Some Beach.mp3
│   │   ├── 09.Paper Boy.mp3
│   │   └── 10.Kadon Pika.mp3
│   └── Tumaimamanu I Tano
│   ├── 01.Fahani Hit Flores.mp3
│   ├── 02.Kantan Nana.mp3
│   ├── 03.Un Puengi.mp3
│   ├── 04.Esta Hao Bihu.mp3
│   ├── 05.Uma Nangga.mp3
│   ├── 06.Linala Triniste.mp3
│   ├── 07.Baila Yan Si Tata-hu.mp3
│   ├── 08.Tumaimamanu I Tano.mp3
│   ├── 09.Ai I Lumu.mp3
│   └── 10.Kerida Neni.mp3
├── De Leon Guerrero, Gerard
│   ├── Gi Paingi.mp3
│   ├── Hagas Mon Hutungu.mp3
│   ├── Kuentos Dinagi.mp3
│   ├── Magahet Na Guinaiya.mp3
│   ├── Mama, I Thank You.mp3
│   ├── Nehi Ya Ta Cha’cha.mp3
│   ├── Nihi Ya Ta Cha Cha.mp3
│   ├── Selena.mp3
│   └── Sotta Ya Hu Gupu.mp3
├── De Leon Guerrero, KC (Kacy)
│   ├── Annas Song
│   │   ├── Anna’s Song.mp3
│   │   ├── Don’t Go Away.mp3
│   │   ├── Forever I’ll Be Loving You.mp3
│   │   ├── Friends And Lovers.mp3
│   │   ├── I Don’t Wanna Loose Your Love.mp3
│   │   ├── Life Comes And Goes.mp3
│   │   ├── Love Me Once More.mp3
│   │   ├── She’s Leaving.mp3
│   │   ├── Something You Can’t Hide.mp3
│   │   └── Whenever I Miss My Wife.mp3
│   ├── Bonito Na Haane
│   │   ├── 01.I Gimen Hu.mp3
│   │   ├── 02.Guam Usa.mp3
│   │   ├── 03.Ai Na Pinadesi.mp3
│   │   ├── 04.Melianna.mp3
│   │   ├── 05.Depensa Esti Na Isao.mp3
│   │   ├── 06.Bonito Na Ha’ane.mp3
│   │   ├── 07.Hu Tutufung Ha Pinitihu.mp3
│   │   ├── 08.Kostumbren Chamorro.mp3
│   │   ├── 09.Adios, Nanahu Antonia.mp3
│   │   └── 10.Neni I Bonitamu.mp3
│   ├── Chamorro Descent Guamanian
│   │   ├── All My Love.mp3
│   │   ├── Ani Yon Oru.mp3
│   │   ├── Apu Magi.mp3
│   │   ├── Chamorro Descent Guamanian.mp3
│   │   ├── Fan Natchu.mp3
│   │   ├── For You.mp3
│   │   ├── Saipan My Tropical Island.mp3
│   │   ├── Should I.mp3
│   │   ├── Tonight.mp3
│   │   └── Un Biahi Ha Gi Diba.mp3
│   ├── Estorian Dandero
│   │   ├── Adios Adios Asaguahu.mp3
│   │   ├── Baihu Hanao Para Saipan.mp3
│   │   ├── Esta Gef Paingi.mp3
│   │   ├── Estorian Un Dandero.mp3
│   │   ├── Gof Man Guaiya Yu Nu Hagu.mp3
│   │   ├── Mahalang Yu Esta Neni.mp3
│   │   ├── Munga.mp3
│   │   ├── Oh Love Oh Love Careless Love.mp3
│   │   ├── Put Fabot Mungan Piniti.mp3
│   │   └── Yangin Esta Yu Ti Yamu.mp3
│   ├── Guam USA
│   │   ├── Adios Nanahu Antonia.mp3
│   │   ├── Ai Na Pinadesi.mp3
│   │   ├── Bonito Na Ha’ane.mp3
│   │   ├── Dispensa Esti Na Isao.mp3
│   │   ├── Guam USA.mp3
│   │   ├── Hu Tutufung Ha Pinitihu.mp3
│   │   ├── I Gimen Hu.mp3
│   │   ├── Kustumbren Chamorro.mp3
│   │   ├── Meliana.mp3
│   │   └── Neni I Bonitamu.mp3
│   ├── Haanen Kasamiento
│   │   ├── 01.Matulaika I Sinienti.mp3
│   │   ├── 02.Neni, Neni.mp3
│   │   ├── 03.Amanu Yu Guatu.mp3
│   │   ├── 04.Kuantu Na Lagu.mp3
│   │   ├── 05.I PrublemaLagu.mp3
│   │   ├── 06.Hatulaika I Sinienti.mp3
│   │   ├── 07.Hagu I Linalamp3
│   │   ├── 08.Un Flores Rosa, Kerida.mp3
│   │   ├── 09.Estorian Sindalu.mp3
│   │   └── 10.Puedi Ha Ti Un OKerida.mp3
│   ├── Hagu I Langhet Hu
│   │   ├── Chiku Buenas Dias Si Nobia.mp3
│   │   ├── Ha’ane Kontodu Puengi.mp3
│   │   ├── Hagu I Langhet Tu Asagua Hu.mp3
│   │   ├── Hagu I Rason.mp3
│   │   ├── I Panu Hu.mp3
│   │   ├── Kao Guiya Pat Guahu.mp3
│   │   ├── Palaon Hu Guaiya Hao.mp3
│   │   ├── Papa Hagatna.mp3
│   │   ├── Para Si Nanan Mami.mp3
│   │   └── Ti Yahu I Bishomu.mp3
│   ├── If Only
│   │   ├── All Night Long.mp3
│   │   ├── Another Woman’s Man.mp3
│   │   ├── Cocaine Woman.mp3
│   │   ├── I Can’t Take It No More.mp3
│   │   ├── If Only.mp3
│   │   ├── Make A Right At The Light.mp3
│   │   ├── Paper Boy.mp3
│   │   ├── Without You.mp3
│   │   └── You And You Alone.mp3
│   ├── Kerida Nangga Yu
│   │   ├── 01.Hinasoku Na Guahu Yamu.mp3
│   │   ├── 02.Kerida Nangga Yu.mp3
│   │   ├── 03.Guam Bum.mp3
│   │   ├── 04.I Neni.mp3
│   │   ├── 05.Munga Madingo Yu.mp3
│   │   ├── 06.Guaha Atungo Yu.mp3
│   │   ├── 07.Suetti Yu Na Tao Tao.mp3
│   │   ├── 08.Lalahen Chamorro.mp3
│   │   ├── 09.Gai-asi Nu Guahu.mp3
│   │   ├── 10.Baba Siniente Ku.mp3
│   │   └── kacy_kerida_nangga_yu.jpg
│   ├── Kumu Ti Hagu
│   │   ├── Hagu I Rason I Linalahu.mp3
│   │   ├── Kumu Ti Hagu.mp3
│   │   ├── Lahi Fan’ngunprende.mp3
│   │   ├── Luis Sang.mp3
│   │   ├── Matgarita.mp3
│   │   ├── Memorias Hu Nu Hagu.mp3
│   │   ├── Na Homlu Si Nanan Mami.mp3
│   │   ├── Sagun Lahi I Piniti Mu.mp3
│   │   ├── Tafan Magof.mp3
│   │   └── Tinagu Nana.mp3
│   ├── Memories
│   │   ├── Chamorrita Girl.mp3
│   │   ├── Come Back Home.mp3
│   │   ├── Friendly Smile.mp3
│   │   ├── Girl I Wonder.mp3
│   │   ├── I Can’t Believe.mp3
│   │   ├── I Love You I Do.mp3
│   │   ├── Memories.mp3
│   │   ├── My Mary.mp3
│   │   ├── Pretty Baby.mp3
│   │   └── Sitting Home Alone.mp3
│   ├── Munga Hi Nalang
│   │   ├── Esta I Finaitai Hu 2.mp3
│   │   ├── Esta I Finaitai Hu.mp3
│   │   ├── Estorian Un Sindalu.mp3
│   │   ├── Hu Ag’gradesi.mp3
│   │   ├── I Linala Mami.mp3
│   │   ├── I Muchacha.mp3
│   │   ├── Kai Ha Neni Pare Hu.mp3
│   │   ├── Kao Esta Yu Ti Yamu.mp3
│   │   ├── Man Guaya Yu Nu Hagu.mp3
│   │   ├── Munga Hi Nalang.mp3
│   │   └── Sang And The Gang.mp3
│   ├── Nana
│   │   ├── Gof Man Guaiya Yu.mp3
│   │   ├── Hagu.mp3
│   │   ├── I Man Hoben.mp3
│   │   ├── Islan Guahan.mp3
│   │   ├── Kantan Suspechu.mp3
│   │   ├── Kao Guaha Otro.mp3
│   │   ├── Nana.mp3
│   │   ├── Siempre Humita Talo.mp3
│   │   ├── Ti Isao Mu Na Isao Hu.mp3
│   │   └── Tristi Yan Piniti.mp3
│   ├── Nana Hu
│   │   ├── Bai Hu Gaigi.mp3
│   │   ├── Hafa Rason Mu.mp3
│   │   ├── Hagu I.mp3
│   │   ├── Islas Marianas.mp3
│   │   ├── Kantan Nang.mp3
│   │   ├── Kumu Gua Hu.mp3
│   │   ├── Nana Hu.mp3
│   │   ├── Sin Hagu.mp3
│   │   ├── Tristi Yan Piniti.mp3
│   │   └── Yangin.mp3
│   ├── Pot Fabot Fan Hasu
│   │   ├── Adios Remy Adios J.D..mp3
│   │   ├── Bira Hao Magi.mp3
│   │   ├── Fiesta.mp3
│   │   ├── I Guinifi Hu.mp3
│   │   ├── Kao Un Mahalalagi Yu.mp3
│   │   ├── Malak Pulan.mp3
│   │   ├── Nana Yan Tata.mp3
│   │   ├── Pot Fabot Fan Hasu.mp3
│   │   ├── Sotta Yu.mp3
│   │   └── Ti Bai Piniti Talu.mp3
│   └── Saipan
│   ├── 01.Saipan.mp3
│   ├── 02.Hu Chagi Ha.mp3
│   ├── 03.Na Tristi Na Sinienti.mp3
│   ├── 04.Tutuhu I Lago-hu.mp3
│   ├── 05.Geran I Pasifiku.mp3
│   ├── 06.Palasyon Riko.mp3
│   ├── 07.Tihu Gagagao.mp3
│   ├── 08.I Chamorrita.mp3
│   ├── 09.Adahi I Famaguon-ta.mp3
│   └── 10.Manienti I Korason Hu.mp3
├── Delgado Brothers
│   └── Para Si Juan
│   ├── 01.Juan, Nanga Unrato.mp3
│   ├── 02.Hago Y Mames.mp3
│   ├── 03.Ai Yu’us.mp3
│   ├── 04.Y Ninan Pulan.mp3
│   ├── 05.Flores.mp3
│   ├── 06.Palalang Pang.mp3
│   ├── 08.Ana Maria Hungi.mp3
│   ├── 09.Taotaomona.mp3
│   ├── 10.Ramon San.mp3
│   └── 11.Este Pago Na Momento.mp3
├── DeSha
│   ├── Till I Found You
│   │   ├── 01.Ko Guinaiya.mp3
│   │   ├── 02.You Are.mp3
│   │   ├── 03.Why.mp3
│   │   ├── 04.Munga Ma Sangan.mp3
│   │   ├── 05.Desha’s Disco Party.mp3
│   │   ├── 06.Waiting For You.mp3
│   │   ├── 07.Till I Found You.mp3
│   │   ├── 08.Dance With Yu.mp3
│   │   ├── 09.You’re My Everything.mp3
│   │   ├── 10.Nothing But A Fool.mp3
│   │   ├── 11.Till I Found You (Remix).mp3
│   │   └── 12.Nothing But A Fool (Remix).mp3
│   └── Un Tungo Na Kumatti Yu
│   ├── 01.Un Tungo Na Kumatti Yu.mp3
│   ├── 02.Kiss And Say Goodbye.mp3
│   ├── 03.Goodbye (Graduation Song).mp3
│   ├── 04.Make It Real.mp3
│   ├── 05.Good Thing Going.mp3
│   ├── 06.If You Leave Me Nowreasons Medley.mp3
│   ├── 07.Kasamiento.mp3
│   └── 08.Cha-cha Mix.mp3
├── Diaz, Joseph
│   ├── Casa De Roma.mp3
│   ├── Chamorro Alphabet.mp3
│   ├── Dinana I Familian Camacho.mp3
│   ├── Esta Hao Munana Bubu.mp3
│   ├── Hagu Asaguahu.mp3
│   ├── Komplianos Mafanagumo.mp3
│   ├── Maila Ta Fan Agoflie’.mp3
│   ├── Munga Hit Sumangan.mp3
│   ├── Taimano Bai Hu Kombensi Hao.mp3
│   └── Tatahu Munggi Hao Pa’go.mp3
├── Diaz, Joseph M
│   └── Man Malingo Na Peskadot
│   ├── 01.Nengkano Chamorro.mp3
│   ├── 02.Man Malingo Na Peskadot.mp3
│   ├── 03.Bira Had Fan Magi.mp3
│   ├── 04.Man Ina I Ma’lak Mata-mu.mp3
│   ├── 05.Ai Na Boninita Hao.mp3
│   ├── 07.Dos Marino.mp3
│   ├── 08.Man Rekto Manaina-mu.mp3
│   ├── 09.Puru Ha Guinifi.mp3
│   ├── 10.Sadok Talofofo.mp3
│   └── 11.Maila Ya Ta Cho’gue.mp3
├── D.U.B.
│   ├── D.U.B
│   │   ├── 01.Intro.mp3
│   │   ├── 02.Mr. Popular.mp3
│   │   ├── 03.Everyday.mp3
│   │   ├── 04.Give.mp3
│   │   ├── 05.Marianas.mp3
│   │   ├── 06.Try Again.mp3
│   │   ├── 07.Move A Lil Close.mp3
│   │   ├── 08.You And I.mp3
│   │   ├── 09.Forever In My Dreams.mp3
│   │   ├── 10.Palau.mp3
│   │   └── 11.Down Under.mp3
│   └── Dubbafied
│   ├── 01.Never Gonna Give You Up.mp3
│   ├── 02.Crazy.mp3
│   ├── 03.Girl If You Only Knew.mp3
│   ├── 04.Blue Light.mp3
│   ├── 05.I Wanna Be Her Man.mp3
│   ├── 06.Main Squeeze.mp3
│   ├── 07.Island Girls.mp3
│   ├── 08.Inner Voices.mp3
│   ├── 09.Triste Yu.mp3
│   ├── 10.Jamaica Farewell.mp3
│   ├── 11.Margaritaville.mp3
│   ├── 12.Escape (The Pina Colada Song).mp3
│   ├── 13.Sun Doesn’t Shine.mp3
│   └── 14.Danny’s Song.mp3
├── Duenas, Kelvin
│   ├── Anatahan.mp3
│   ├── Bai Hanao Umasagua.mp3
│   ├── Bira Hao Magi.mp3
│   ├── Gi Lancho.mp3
│   ├── Maila Magi.mp3
│   ├── Man Aplika Yu Chicho-hu.mp3
│   ├── Para Iso.mp3
│   ├── Reagan Hagan Mami.mp3
│   ├── Ti Libianu.mp3
│   ├── Ti Sahu Dumanderu.mp3
│   ├── Track 10.mp3
│   ├── Track 1.mp3
│   ├── Track 2.mp3
│   ├── Track 3.mp3
│   ├── Track 4.mp3
│   ├── Track 5.mp3
│   ├── Track 6.mp3
│   ├── Track 7.mp3
│   ├── Track 8.mp3
│   └── Track 9.mp3
├── Duenas, Mike
│   └── Y Zori
│   ├── Adios Tatan Mami.mp3
│   ├── Disi Ocho Hidat Hu.mp3
│   ├── Firme Guinaiyaku.mp3
│   ├── Grupon Minagof.mp3
│   ├── Guahu Lahin Francisco Duenas.mp3
│   ├── Mapos Esta Si Tata.mp3
│   ├── Prefecto Chamorro.mp3
│   ├── Respeta Yu Parehu.mp3
│   ├── Un Tiempo.mp3
│   └── Y Zori.mp3
├── Excel 2000
│   └── The Music
│   ├── Churisos Pakpak.mp3
│   ├── Do That To Me One More Time.mp3
│   ├── Espiriton Inafa Maolek.mp3
│   ├── Fondon Ritirao.mp3
│   ├── Honesty.mp3
│   ├── I Believe In You And Me.mp3
│   ├── Mack The Knife.mp3
│   ├── Neni.mp3
│   ├── No One Else Comes Close.mp3
│   ├── On This Island.mp3
│   ├── Saving All My Love For You.mp3
│   ├── Say No To Drugs.mp3
│   ├── Setbicion Puetto.mp3
│   ├── Sorry Seems To Be The Hardest Words.mp3
│   ├── Tinituhon I Puag-gwa.mp3
│   ├── To Get Me To You.mp3
│   └── Truly.mp3
├── Fegurgur, Tony
│   ├── Gotte Yu Magi
│   │   ├── Aguaguat Yo Na Patgon.mp3
│   │   ├── Asagua Hu.mp3
│   │   ├── Bunitun Papa Abot.mp3
│   │   ├── Este I Bailan Batsu.mp3
│   │   ├── Gof Mangge.mp3
│   │   ├── Gotte Yo Magi.mp3
│   │   ├── Hagu Ha Na Palaoan.mp3
│   │   ├── I Dia Ocho Gi Disembre.mp3
│   │   ├── Sigi Tumanges I Patgon.mp3
│   │   └── Yengyong Tataotao Mu.mp3
│   ├── Guahu Sin Hagu
│   │   ├── 01.Guahu Sin Hagu.mp3
│   │   ├── 02.Ai Malingu Yo.mp3
│   │   ├── 03.Tok Tok Magi I Sintura-hu.mp3
│   │   ├── 04.Mangge Na Baila.mp3
│   │   ├── 05.Tano-ta.mp3
│   │   ├── 06.Maila Yaun Chiku Yo.mp3
│   │   ├── 07.Bai Prometi Hao.mp3
│   │   ├── 08.I Kareta Siha.mp3
│   │   ├── 09.Shake A Little Booty.mp3
│   │   └── 10.Memorias.mp3
│   └── Hagu Para Guahu
│   ├── Bira Hao Magi.mp3
│   ├── Chada.mp3
│   ├── Ding Ding Dong – Umasagua Ham.mp3
│   ├── Famaguon Na Tiempo.mp3
│   ├── Guifi.mp3
│   ├── Hagu Para Guahu.mp3
│   ├── I Neni Hu.mp3
│   ├── Komplianos Para Hagu.mp3
│   ├── Tasi.mp3
│   └── Yeng Yong Enao.mp3
├── Frank & Franie
│   ├── Adios.mp3
│   ├── Always.mp3
│   ├── Guinaiya Gi Guinife.mp3
│   ├── Hafa I Prublema.mp3
│   ├── Hu Guaiya Hao Mampus.mp3
│   ├── Hurry Up-lachadik.mp3
│   ├── I Tata Yan I Hagania.mp3
│   ├── Mames Nana.mp3
│   ├── Si Kiko Tang.mp3
│   └── Take Me Back To Guam.mp3
├── Garrido, Joe
│   ├── An Hu Atan Hao.mp3
│   ├── Lala’la’ I Fino’-ta
│   │   ├── 01.Neni.mp3
│   │   ├── 02.Hagu.mp3
│   │   ├── 03.Fiesta.mp3
│   │   ├── 04.Sainan Mami.mp3
│   │   ├── 05.Mangge i Tano-ta.mp3
│   │   ├── 06.Kantan CHamoru.mp3
│   │   ├── 07.Ginen Marianas.mp3
│   │   ├── 08.Lengguahi.mp3
│   │   ├── 09.Un Diha.mp3
│   │   └── 10.Na’l’la’.mp3
│   ├── Minagof Na Tiempo.mp3
│   └── Sainan Mami Redux.mp3
├── Guam Sirenas
│   ├── Ai Familiaku II
│   │   ├── Ai Familiaku Ii.mp3
│   │   ├── Birthday Mo.mp3
│   │   ├── Flores Asusena.mp3
│   │   ├── I Man Aguaguat.mp3
│   │   ├── Kulan I Paharu.mp3
│   │   ├── Melva.mp3
│   │   ├── Munga Fumayi.mp3
│   │   ├── Si Manang.mp3
│   │   ├── Tihu Talo.mp3
│   │   └── Ti Pasado Paomu.mp3
│   ├── Bonito Guam
│   │   ├── Bonito Guam.mp3
│   │   ├── Fannohge.mp3
│   │   ├── Hafa Adai.mp3
│   │   ├── Ina Goflie.mp3
│   │   ├── Pinikatmu (Your Life).mp3
│   │   ├── Pot Dios.mp3
│   │   ├── Primera.mp3
│   │   ├── Suette Hao.mp3
│   │   ├── Ti Atrasasao.mp3
│   │   └── Un Acho Alutong.mp3
│   ├── Dankulu i Patgon Neni
│   │   ├── Baila Ha.mp3
│   │   ├── Calypso Disco Show.mp3
│   │   ├── dangkulu i patgon neni.jpg
│   │   ├── Dankulu I Patgon Neni.mp3
│   │   ├── Limbo Rock Medley.mp3
│   │   ├── Mames Korason.mp3
│   │   ├── Nana Nana.mp3
│   │   ├── Papa- Tronkun Piao.mp3
│   │   └── Sirena.mp3
│   ├── Kumanta Si Sirena
│   │   ├── 01.Manoppi Si Lucille.mp3
│   │   ├── 02.Tuhu I Lagohu.mp3
│   │   ├── 03.Sen Goflion.mp3
│   │   ├── 04.Gui Hi Gu Un Ogaan.mp3
│   │   ├── 05.Neni Cha Cha Medley.mp3
│   │   ├── 06.Guam Hymm (Guam Anthem).mp3
│   │   ├── 07.Kumanta Si Sirena (Part Ii).mp3
│   │   ├── 08.Tumon Bay.mp3
│   │   ├── 09.Tao Tao Guam (Live At Greenhills, Pi).mp3
│   │   ├── 10.Disco Medley.mp3
│   │   └── 11.Rock & Roll Medley.mp3
│   └── Sen Triste I Puenge
│   ├── Adios California.mp3
│   ├── Hungan Hu Guaiya Hao.mp3
│   ├── I Lago Hu.mp3
│   ├── Man Guifi Yu.mp3
│   ├── Munga Yu Mafa’amiga.mp3
│   ├── Na Chiku Yu.mp3
│   ├── Piligro Manguaiya.mp3
│   ├── Sen Triste I Puenge.mp3
│   ├── sen tristi i puenge.jpg
│   ├── Tuhu Hongge.mp3
│   └── Unfa Baba Yu.mp3
├── Guerrero, Frank
│   ├── 01.01 Frank Guerrero – Manguaiya.Mp3
│   ├── 02.02 Frank Guerrero – Bonita.Mp3
│   ├── 03.03 Frank Guerrero – Loling.Mp3
│   ├── 04.04 Frank Guerrero – Despensa-yu.Mp3
│   ├── 05.05 Frank Guerrero – Ai Kirida.Mp3
│   ├── 06.06 Frank Guerrero – Masentan Flores.Mp3
│   ├── 07.07 Frank Guerrero – Sesu-yu Un Naputi.Mp3
│   ├── 08.08 Frank Guerrero – Baila Chacha.Mp3
│   ├── 09.09 Frank Guerrero – Pagamentu.Mp3
│   └── 10.10 Frank Guerrero – Para Isu.Mp3
├── Gupot Chamorro
│   ├── Calypso Medley (Radiants).mp3
│   ├── Chamorrita (Marianas Homegrown).mp3
│   ├── G.U.A.M. (Southern Breeze).mp3
│   ├── Gupot Chamorro (D.U.B.).mp3
│   ├── Inarajan (Kalapana).mp3
│   ├── Inner Voices (Marianas Homegrown).mp3
│   ├── Livin’ It Up On Guam (Southern Breeze).mp3
│   ├── Marianas Way (Jj Concepcion).mp3
│   ├── Maseha Hafa Taimanu (Joe Mccarrel).mp3
│   ├── Na Hi Yo (Jj Concepcion).mp3
│   ├── Natural Mystic (Soul Vibrations).mp3
│   ├── Rosa (I,d,k,).mp3
│   ├── Sutte Hao (Joe Mccarrel).mp3
│   └── Sweet Sweet Love (Nokea).mp3
├── Gurupun I Manelu
│   ├── Ai Kao Chagu-how Far Is H.mp3
│   ├── Bendision.mp3
│   ├── Boka Video Maigo.mp3
│   ├── Chacha Medley.mp3
│   ├── Fireman.mp3
│   ├── Happy Birthday.mp3
│   ├── Hoben Na Guinaiya.mp3
│   ├── Inalahan Gi Kanton Tasi.mp3
│   ├── Mahalang.mp3
│   └── Sierre Na Sendalu.mp3
├── Gus and Doll
│   ├── Bonitan Paluma
│   │   ├── 01.Bonitan Paluma.mp3
│   │   ├── 02.Hagu Langet Hu.mp3
│   │   ├── 03.Trinisten Pulan.mp3
│   │   ├── 04.Ko Pon Guaiyao.mp3
│   │   ├── 05.Hafa Dai Todu Maoleck.mp3
│   │   ├── 06.Guinifi Hu.mp3
│   │   ├── 07.Tio Ma Diroga.mp3
│   │   ├── 08.Dai Non Malefa.mp3
│   │   ├── 09.Tata.mp3
│   │   └── 10.Taya Pomadedesi.mp3
│   ├── Fan Haso Corason
│   │   ├── 01.Fanhasso Korason.mp3
│   │   ├── 02.Antes Di U Tuthon I Lagomo.mp3
│   │   ├── 03.Paraon Dingu Yo.mp3
│   │   ├── 04.Basta Fan Di Mandagi.mp3
│   │   ├── 05.Dispensa Yo.mp3
│   │   ├── 06.Gof Triste Yo.mp3
│   │   ├── 07.Munga Ma Usa Yo.mp3
│   │   ├── 08.Ola Mohon Magahet Guinifihu.mp3
│   │   ├── 09.Hunngan Manguaiya Yo.mp3
│   │   ├── 10.Kao Hunngan Hao.mp3
│   │   ├── 11.Bendesi E Chalan Juhame.mp3
│   │   └── 12.Maila Fan Ta Baila.mp3
│   ├── Guam Hu Guaiya Hao
│   │   ├── 01.Guam Hu Guaiya Hao.mp3
│   │   ├── 02.Umasagua Hit.mp3
│   │   ├── 03.Un Na Puti Yo.mp3
│   │   ├── 04.Siniente-ku.mp3
│   │   ├── 05.Lahi-hu Lahi-hu.mp3
│   │   ├── 06.Esta Yo Ti U Mamahlao.mp3
│   │   ├── 07.Un Yammak I Mames Korazon-hu.mp3
│   │   ├── 08.Guinaiya-ku.mp3
│   │   ├── 09.Taya Otro Mas Ki Hago.mp3
│   │   ├── 10.Ti Un Hongge Yo.mp3
│   │   ├── 11.Kantan Chamorro.mp3
│   │   └── 12.Estaki Umalie Hit Talo.mp3
│   ├── Gus
│   │   ├── 01.Kuanto Gi Hinalom Hu.mp3
│   │   ├── 03.Hafa Na Lago Tio Chuda Pot Hagu.mp3
│   │   ├── 04.Hafa Na Esta Para Un Dingu Yo.mp3
│   │   ├── 05.Siempre Un Dia Un Guaiya Yo Talo.mp3
│   │   ├── 06.Ay Na Minapot Chalan Hu.mp3
│   │   ├── 07.E Linalahu.mp3
│   │   ├── 07.Hu Setbe Hao.mp3
│   │   ├── 08.Hagu Bonitan Anghet.mp3
│   │   ├── 09.Este Minahalang.mp3
│   │   └── 10.Sedi Yo Nene.mp3
│   ├── Islan Guinaiya
│   │   ├── 01.Islan Guinaiya.mp3
│   │   ├── 02.Buenti Gaige Hao Gi Salon.mp3
│   │   ├── 03.Linala E Tano.mp3
│   │   ├── 04.Bai Hu Kantayi Hao Nene.mp3
│   │   ├── 05.Hafa E Dos Muna Taiguehe.mp3
│   │   ├── 06.Cha Cha Na Baila.mp3
│   │   ├── 07.Hu Nanangao.mp3
│   │   ├── 08.Matulaika E Kustumbre E Tao Tao.mp3
│   │   ├── 09.I Hagi Mon.mp3
│   │   └── 10.Bai Nai Libre Korason Mu.mp3
│   ├── Ko Pon Guaiyao Agupa
│   │   ├── 01.Ko Pon Guaiyao Agupa.mp3
│   │   ├── 02.Hu Guaiya Hao Man Guaiya.mp3
│   │   ├── 03.Bira Hao Magi.mp3
│   │   ├── 04.Maleffa Nu Guiya.mp3
│   │   ├── 05.Memorias Nene.mp3
│   │   ├── 06.Cocos Island.mp3
│   │   ├── 07.Ti U Para Man Guaiya.mp3
│   │   ├── 08.Frihon Na Taotao.mp3
│   │   ├── 09.Ta Aguaiya Todu Gi Tiempo.mp3
│   │   └── 10.Adios.mp3
│   ├── Siniente Ta
│   │   ├── 01.Tio Abman Domania Hit Talo.mp3
│   │   ├── 02.Un Dia On Pinite.mp3
│   │   ├── 03.Bendision Ta.mp3
│   │   ├── 04.Ay Nene.mp3
│   │   ├── 05.Taigue Hao Gi Fion Hu.mp3
│   │   ├── 06.Finenena Na Guitalao.mp3
│   │   ├── 07.Puti Maguaiya.mp3
│   │   ├── 08.America Na Lugat.mp3
│   │   ├── 09.Maase Fan Nu Gua Hu.mp3
│   │   └── 10.Boniton Puenge.mp3
│   ├── Ta Usa Guinaiya Ta
│   │   ├── 01.Ta Usa Guinaiya Ta.mp3
│   │   ├── 02.Quirida Gaige Hao Gi Korason Hu.mp3
│   │   ├── 03.Hafa Mas Nene Malago Hu.mp3
│   │   ├── 04.Hu Guaiya Hao Lo Estranu Hit An Malehit.mp3
│   │   ├── 05.Ta Hita Man Guife An Puenge.mp3
│   │   ├── 06.Hita Na Dos Mas Umaguaiya.mp3
│   │   ├── 07.Hao Ha Nene E Guinaiya Ko.mp3
│   │   ├── 08.Cada Hasso Hao.mp3
│   │   └── 09.Ta Ayuda E Namase Tao Tao Gi Otro Tano.mp3
│   └── Taya Diferensia Ta
│   ├── 01.Taya Diferensia Ta.mp3
│   ├── 02.Na Para Fan.mp3
│   ├── 03.Lugat Man Guiya.mp3
│   ├── 04.Hafa Para Ta Chogue.mp3
│   ├── 05.Hokkok Minalago Mu.mp3
│   ├── 06.Konne Yo Fan Asagua.mp3
│   ├── 07.Enao Ilek-na.mp3
│   ├── 08.Manpos Sungon-hu Nu Hagu.mp3
│   ├── 09.Kia Hit Parehu Na Palaoan.mp3
│   └── 10.Sindalu.mp3
├── Guzman, Stacia
│   ├── Ayuda I Famaguon Ta
│   │   ├── Ayuda I Famaguon Ta.mp3
│   │   ├── Ginen I Saina Ta.mp3
│   │   ├── Hagu Et Mas Yahu.mp3
│   │   ├── Hagu Islan Guahan.mp3
│   │   ├── Hami Guini.mp3
│   │   ├── Hope To Shine On.mp3
│   │   ├── I Fino Chamoru.mp3
│   │   ├── It’s Love.mp3
│   │   ├── Kabales Lina La Hu.mp3
│   │   ├── Mas Takhilo Na Hinengge.mp3
│   │   └── Na’i Animu.mp3
│   └── Ta Fandanna
│   ├── Always Giving.mp3
│   ├── Gupot Chamoru.mp3
│   ├── Ha Na’i Hao Patgon.mp3
│   ├── Hita.mp3
│   ├── Kompleanos Mu.mp3
│   ├── Kostumbre Ta.mp3
│   ├── Marianas.mp3
│   ├── Ta Fandanna.mp3
│   ├── Ti Mafakpo.mp3
│   └── Un Konne Yu Huyong.mp3
├── Hale
│   ├── Atfabetun Chamoru.mp3
│   ├── Basuleru.mp3
│   ├── Hagu Ha Emily Guinaiyaku.mp3
│   ├── Hustisia.mp3
│   ├── I Lancho Ku.mp3
│   ├── Kuturata.mp3
│   ├── Munga Ma Yamak.mp3
│   ├── Neni Manu Hao Na Gaige.mp3
│   ├── San Roque Fiesta.mp3
│   └── San Roque Rap.mp3
├── Hofschneider, Julian
│   ├── Chloe’s Theme.mp3
│   ├── Cnmi Anthem.mp3
│   ├── Hu’sen Guaiya Hao.mp3
│   ├── I Ma’lak Puti’on-hu.mp3
│   ├── Longing To Be With You.mp3
│   ├── My Shining Star.mp3
│   ├── Oh Ajie.mp3
│   ├── Politika.mp3
│   ├── Sainan Mami.mp3
│   └── Tinian.mp3
├── Hot 98 Homegrown Sampler
│   ├── Alu’u (Seven).mp3
│   ├── Bolachero (Welebwu).mp3
│   ├── Foolish Pride (2 Kaduku’s).mp3
│   ├── Ibwe Lo (Welebwu).mp3
│   ├── Infinite Soul (Boonie Dogz).mp3
│   ├── Loneliness (Forbidden Boyz).mp3
│   ├── Nobody (Skatonic).mp3
│   ├── Now I Know (Skatonic).mp3
│   ├── Orolele (The Paredo Band).mp3
│   ├── Saipan ‘d’ Rock (Fel Sasamoto Project).mp3
│   ├── Sumen Puti (Davina Manibusan).mp3
│   ├── The Slower Song (Boonie Dogz).mp3
│   ├── This Is How We Livin’ (Island Style Rhydahz).mp3
│   ├── Tiempon Minagof (Fel Sasamoto Project).mp3
│   └── Will It Be Alright (Forbidden Boyz).mp3
├── Inayek Gi Manera
│   ├── Ai Ya Sinia Nai Humita (Ben).mp3
│   ├── Gi Tano Mame (Therese).mp3
│   ├── Guinaiyan Luaton Mu (Therese).mp3
│   ├── Hu Guaiya Hao (Joe).mp3
│   ├── Inayek Gi Manera (Joe).mp3
│   ├── Maila Ta Baila Yi (Ben).mp3
│   ├── Ngai’an Na Bai Hu Maguaiya (Therese).mp3
│   ├── Plinata Na Papa (Joe).mp3
│   ├── Sagan Minagof (Ben).mp3
│   └── Siete Na Anghet (Joe & Ben).mp3
├── index.php
├── Inetnon Gef Pago
│   └── Tulos Mo’na (Songs of Our Journey)
│   ├── 01.Sirena.mp3
│   ├── 02.Puntan Dos Umaguaiya.mp3
│   ├── 03.Tulos Mona.mp3
│   ├── 04.Spanish Medley.mp3
│   ├── 05.Pidasu.mp3
│   ├── 06.I Lancho.mp3
│   ├── 07.Santos Yu’os.mp3
│   ├── 08.Para I Mangatchong.mp3
│   ├── 09.Takhilo Na Saina.mp3
│   ├── 10.Tuleti.mp3
│   ├── 11.Hafa Adai.mp3
│   └── 12.Blind Eye.mp3
├── Iriarte Family
│   └── Mary Ann
│   ├── 01 – Mary Ann.mp3
│   ├── 02 – Tati Gi Tano Hu.mp3
│   ├── 03 – Tanota Guam, Siempre Jamu.mp3
│   ├── 04 – Pokarekare.mp3
│   ├── 05 – Para Todu E Tiempo, Asagua Hu.mp3
│   ├── 06 – Mus Bonita Na Isla.mp3
│   ├── 07 – Quanto Balinia E Galagito.mp3
│   ├── 08 – Guam, Bonito E Tanota.mp3
│   ├── 09 – Taja Para U Tiningo.mp3
│   └── 10 – Sa Guanania E Atungo Hu.mp3
├── Island Breeze
│   ├── Candy.mp3
│   ├── For Your Love.mp3
│   ├── Gi Islas Marianas.mp3
│   ├── Guaiya Yu Neni.mp3
│   ├── I’m Falling In Love With You.mp3
│   ├── Kahulu Ya Ta Baila.mp3
│   ├── Make Me Dream.mp3
│   ├── Quite Like You.mp3
│   ├── Sa Maniente Yu Nu Hagu.mp3
│   └── You.mp3
├── Island Chamorrais, The
│   └── Volume 2
│   ├── 01.Sweetheart (Its You).mp3
│   ├── 02.Edyu Mohon Guahu.mp3
│   ├── 03.Hagas Yu Manguaiya.mp3
│   ├── 04.An Mona Ki Guahu.mp3
│   ├── 05.Nahe Yu Un Batu.mp3
│   ├── 06.Bai Hosgi Hao.mp3
│   ├── 07.Kumakati Yu Pot Hagu.mp3
│   ├── 08.Sotta Neni Piniti-mu.mp3
│   ├── 09.Oson Yu.mp3
│   ├── 10.Gi Painge.mp3
│   ├── 11.Munga Yu Ma Barotta.mp3
│   ├── 12.Kumu Ti Hagu.mp3
│   └── 13.Victory.mp3
├── Island Kaiz
│   ├── audio
│   │   ├── Cha Cha Mix.mp3
│   │   ├── Cha Cha Reggae Mix.mp3
│   │   └── Reggae Mix.mp3
│   ├── Thumbs.db
│   └── video
│   ├── island kaiz – cha cha mix.wmv
│   ├── island kaiz – cha cha reggae mix.wmv
│   └── island kaiz – reggae mix.wmv
├── Island Ladd
│   └── Hafa Adai From Island Ladd
│   ├── Cha Cha Chamaoli.mp3
│   ├── Gregory.mp3
│   ├── Guam.mp3
│   ├── One More Roll.mp3
│   ├── The Guam Bomb Song.mp3
│   ├── The Honeymoon Island.mp3
│   ├── Those Lovely Chamorrita’s.mp3
│   └── Typical Tropical Island.mp3
├── Island Remedy
│   ├── 01.Never Gonna Loose My Love.mp3
│   ├── 02.Friends.mp3
│   ├── 03.Sangani Yo.mp3
│   ├── 04.Joanna.mp3
│   ├── 05.Promise Me You’ll Never Leave.mp3
│   ├── 06.Island Remedy.mp3
│   ├── 07.Hagu Ha’.mp3
│   ├── 08.Chamorita Girl.mp3
│   ├── 09.Ragga Muffin.mp3
│   └── 10.Hafa I Bida Hu.mp3
├── Island Style Rhydahz
│   └── This Is How We Livin’.mp3
├── Island Tribe
│   └── Island Tribe – Come To My Island.mp3
├── Johnny Island
│   └── Island Sensation
│   ├── A Beautiful Island.mp3
│   ├── Always Will Love You.mp3
│   ├── Bai Hanao Para Guam.mp3
│   ├── E Tanota Guam.mp3
│   ├── Going Back To Guam.mp3
│   ├── I’m Still In Love.mp3
│   ├── Palaoan.mp3
│   ├── Para Hagu.mp3
│   ├── That Girl.mp3
│   └── U Guaiya Hao Neni.mp3
├── Kaipat, Arnold
│   ├── Dinalyn
│   │   ├── Ai Palauan.mp3
│   │   ├── Baihu Karera.mp3
│   │   ├── Dinalyn.mp3
│   │   ├── Eseyoor Lo Motal.mp3
│   │   ├── Lahi.mp3
│   │   ├── Masela.mp3
│   │   ├── Sasalaguan Street.mp3
│   │   ├── Tano Hu.mp3
│   │   ├── Triste Na Kanta.mp3
│   │   └── Umamal.mp3
│   ├── Jun Jun Boy
│   │   ├── Albughiyaay Medley.mp3
│   │   ├── Ayu Huyong Gi Mama Ti.mp3
│   │   ├── Buenas Korason Hu.mp3
│   │   ├── Elaresang.mp3
│   │   ├── Gaige Yu Otro Tano.mp3
│   │   ├── Gi Un O’gan.mp3
│   │   ├── Jun Jun Boy.mp3
│   │   ├── Marihista Yu.mp3
│   │   ├── Sais Anos.mp3
│   │   └── Tafan Magof Na Puenge.mp3
│   └── Minachom I Atdao
│   ├── Ai Neni.mp3
│   ├── Lesaokes.mp3
│   ├── Minachom I Atdao.mp3
│   ├── Minoy Minoy Minoy.mp3
│   ├── Nana Nana.mp3
│   ├── Peligro Gi Tanota.mp3
│   ├── Sanike San.mp3
│   ├── Stevedoring.mp3
│   ├── Taxi No. 4.mp3
│   └── U.S.E.D. Medley.mp3
├── Kaipat, Chris
│   ├── Adios Kirida.mp3
│   ├── Carmelita.mp3
│   ├── I Towoow.mp3
│   ├── I Wanna Wake Up With U.mp3
│   ├── Kantan Minagof – Remix.mp3
│   ├── Kumati Yu.mp3
│   ├── Lonesome Island Boy.mp3
│   ├── Mattu Yu Ginen I Chechu.mp3
│   ├── Puengi Sen Pulan.mp3
│   ├── Sylvia’s Mother.mp3
│   └── Triste Na Movie.mp3
├── Kasuals, The
│   ├── 01.Makin Up Instead Of Breakin Up.mp3
│   ├── 02.The Other Side Of Me.mp3
│   ├── 03.Ebony Eyes.mp3
│   ├── 04.Songs About Love.mp3
│   ├── 05.Young Girls.mp3
│   ├── 06.You’re My Favorite.mp3
│   ├── 07.The Morning Side Of Midnight.mp3
│   ├── 08.Sing This Song.mp3
│   ├── 09.You Put It All Together.mp3
│   └── 10.Love Me Like A Stranger.mp3
├── Laguana, Mike
│   ├── Maulekna Na Bai Mamatai.mp3
│   └── Stera Si Rai.mp3
├── Laniyo, Dan
│   ├── Angeli Yeey.mp3
│   ├── Kekalus Rita.mp3
│   ├── Magahit Neni.mp3
│   ├── Neni Esta Pagu.mp3
│   ├── Neni.mp3
│   └── Uleelo Adios.mp3
├── Larimer, Jack W
│   └── Come With Me
│   ├── 01.A Bird’s Song.mp3
│   ├── 02.Thoughts Of You.mp3
│   ├── 03.Tumon Bay.mp3
│   ├── 04.In My Life.mp3
│   ├── 05.Inafa Maolek.mp3
│   ├── 06.Please Stay.mp3
│   ├── 07.Good Times.mp3
│   ├── 08.Dance With Me.mp3
│   ├── 09.Lifetime Friend.mp3
│   ├── 10.These Words.mp3
│   └── 11.Come With Me.mp3
├── Limauco, Ro
│   └── Our Love Is Alive
│   ├── A Flame Within.mp3
│   ├── He Ain’t Heavy.mp3
│   ├── If Only You Would Fall In Love.mp3
│   ├── I Had A Dream.mp3
│   ├── Mama’s Turn.mp3
│   ├── Our Love Is Alive.mp3
│   ├── Time.mp3
│   ├── Two Of A Kind.mp3
│   ├── You Are My Love.mp3
│   └── You Make It Like A Real Good T.mp3
├── Lizama, Ben ‘Maga Lahi’
│   ├── Chamoru Yu
│   │   ├── 01.Che’lu Hu.mp3
│   │   ├── 02.Hagu Yan Guahu.mp3
│   │   ├── 03.Chamoru Yu.mp3
│   │   ├── 04.I Tano’ Mame.mp3
│   │   ├── 05.Siempre Man Hita Ta’lo.mp3
│   │   ├── 06.Hu Tangsi Uttimo Na Lago’.mp3
│   │   ├── 07.Fanogue Chamorro.mp3
│   │   ├── 08.Makaka.mp3
│   │   ├── 09.Mames Kirida.mp3
│   │   ├── 10.Man Hita Ta’lo (Sax Solo).mp3
│   │   └── cover.png
│   └── Hunggan Magahet
│   ├── 01.Hunggan Magahet.mp3
│   ├── 02.Mames Kirida.mp3
│   ├── 03.Sa Esta Taigui Hao.mp3
│   ├── 04.Zazaza Chamoru.mp3
│   └── 05.Make You Feel Ahh-ite.mp3
├── Malafunkshun
│   ├── 3rd Strike
│   │   ├── Brown Power.mp3
│   │   ├── Candy Chokin’.mp3
│   │   ├── Chagi Again Test.mp3
│   │   ├── Chicken Curry.mp3
│   │   ├── Cockfighting.mp3
│   │   ├── Double0 Taya – The Pugua Protector.mp3
│   │   ├── Everybody In The Village.mp3
│   │   ├── Fighting On The Team.mp3
│   │   ├── Gambling Man.mp3
│   │   ├── Game Over.mp3
│   │   ├── Gas Blues.mp3
│   │   ├── Guam Vineyard.mp3
│   │   ├── Ha!!!.mp3
│   │   ├── Here On Guam.mp3
│   │   ├── Hey Doug!.mp3
│   │   ├── Hip Hop Hoe Down.mp3
│   │   ├── I Already Know.mp3
│   │   ├── I Cry.mp3
│   │   ├── I Like Your Bbq.mp3
│   │   ├── I Love My Chick.mp3
│   │   ├── In The Tub.mp3
│   │   ├── Jaff Jaff (2005 Remix).mp3
│   │   ├── Kadu.mp3
│   │   ├── Lifestyles.mp3
│   │   ├── Loser Girlfriend.mp3
│   │   ├── Maipe Guam Is Hot.mp3
│   │   ├── Many Meanings Of The Word Shoot.mp3
│   │   ├── Moldy.mp3
│   │   ├── My Babe.mp3
│   │   ├── Pugua Force Ones.mp3
│   │   ├── Repossession.mp3
│   │   ├── Rice Rice Nene.mp3
│   │   ├── Rocket Lanucher!!!.mp3
│   │   ├── She Look Good.mp3
│   │   ├── Taya Tax.mp3
│   │   ├── There Is Hope.mp3
│   │   ├── Triple Threat.mp3
│   │   ├── Turn Off The Light.mp3
│   │   ├── Typhoon Song.mp3
│   │   └── United Rap.mp3
│   ├── 5
│   │   ├── Achakmactivity.mp3
│   │   ├── Baby Session.mp3
│   │   ├── Blame It On The Flu.mp3
│   │   ├── Buy Me Drinky.mp3
│   │   ├── Candy Chokin Prank.mp3
│   │   ├── Chilgren First.mp3
│   │   ├── Chuukese Rental Prank.mp3
│   │   ├── Dog Complaint Prank.mp3
│   │   ├── Edumakashun.mp3
│   │   ├── Fly In The Finadene.mp3
│   │   ├── Hershis Name Stickers.mp3
│   │   ├── Jaff Jaff.mp3
│   │   ├── Joe And Jess.mp3
│   │   ├── Kotex Prank.mp3
│   │   ├── Legu Your Egu.mp3
│   │   ├── Manthafunkshun.mp3
│   │   ├── Nod Your Head.mp3
│   │   ├── Numbers.mp3
│   │   ├── Port Police Prank.mp3
│   │   ├── Pubic Hair Prank.mp3
│   │   ├── Smells Of Guam Bodysprays.mp3
│   │   ├── Tai Mugunol.mp3
│   │   └── The Quest.mp3
│   ├── Malafunkshun
│   │   ├── Agent 00 Taya.mp3
│   │   ├── Baba Gambling.mp3
│   │   ├── Bingo.mp3
│   │   ├── Bulutan Cafe.mp3
│   │   ├── Chamorro Psychic Hotline.mp3
│   │   ├── Dinner With The Coconut Family.mp3
│   │   ├── Do I Get A Shirt.mp3
│   │   ├── Girl I Been Loving You.mp3
│   │   ├── Grandpa & Grandma, Guam.mp3
│   │   ├── Guardians Of The Gay.mp3
│   │   ├── I’m Her Ex.mp3
│   │   ├── It Wasn’t Me.mp3
│   │   ├── Jaff Jaff Song.mp3
│   │   ├── Looser Boyfriend.mp3
│   │   ├── Mala Abc’s.mp3
│   │   ├── Mr. Governor.mp3
│   │   ├── Pofafalovepotionperfume.mp3
│   │   ├── Power Offers.mp3
│   │   ├── Prank Call.mp3
│   │   ├── Prank-d Collection Agency.mp3
│   │   ├── Prank-g.W.A..mp3
│   │   ├── Prank – Head Lice.mp3
│   │   ├── Prank- Pit Bull.mp3
│   │   ├── Rosary With The Coconut Family.mp3
│   │   ├── So You Think Your Smart Ah Part 2.mp3
│   │   ├── So You Think Your Smart.mp3
│   │   ├── Techa’s To Go.mp3
│   │   └── What If Guam Had It’s Own Military.mp3
│   └── Solo
│   ├── Ai Adai.mp3
│   ├── Air Water Prank Call.mp3
│   ├── Amen When You Come.mp3
│   ├── Back Pack.mp3
│   ├── Cola.mp3
│   ├── Dental Office Prank Call.mp3
│   ├── Fried Chicken And Finadene.mp3
│   ├── Gas My Truck.mp3
│   ├── Guydol.mp3
│   ├── Hawaiian Chamorus.mp3
│   ├── How To Survive Guam Volume 1.mp3
│   ├── I Got Gout.mp3
│   ├── I’m Broke Man.mp3
│   ├── I’m Egu.mp3
│   ├── Mow Mow Mow.mp3
│   ├── Mr. Governor 2008.mp3
│   ├── My Fata Mary Sir.mp3
│   ├── Over 30.mp3
│   ├── Retirement.mp3
│   ├── Rosary Beads Prank Call.mp3
│   ├── Vandals.mp3
│   └── Violations Prank Call.mp3
├── Manglona, Richie
│   ├── An Matto Hao Luta.mp3
│   ├── Asaina.mp3
│   ├── Bai Onra Hao.mp3
│   ├── Hafa Yu Bai Cho’gue.mp3
│   ├── I Tano Mami.mp3
│   ├── Kao Para Un Saga Ta’lo.mp3
│   ├── Manguiguifi Yu.mp3
│   ├── Man Mangge I Chamoru.mp3
│   ├── Ritirao Yu.mp3
│   └── Sunidon Natibu.mp3
├── Manglona, Walter
│   ├── Podang Japanese
│   │   ├── A Players Tale.mp3
│   │   ├── Get Up.mp3
│   │   ├── I Don’t Want To Be Alone.mp3
│   │   ├── Ko Para Taiguini.mp3
│   │   ├── Let’s Get It On.mp3
│   │   ├── Munga Yo.mp3
│   │   ├── Nihi Fan Chelu.mp3
│   │   ├── Podang Japanese.mp3
│   │   ├── Snoopy Ii.mp3
│   │   ├── Walter’s Remix.mp3
│   │   └── When You Say Nothing At All.mp3
│   └── Walter Manglona
│   ├── Dizzy.mp3
│   ├── Girl Like You.mp3
│   ├── Local Boy From Rota.mp3
│   ├── Right Here.mp3
│   ├── Track 10.mp3
│   ├── Track 11.mp3
│   ├── Track 3.mp3
│   ├── Track 6.mp3
│   ├── Track 8.mp3
│   └── Track 9.mp3
├── Manibusan, Davina
│   └── Sumen Puti.mp3
├── Marianas Cha Cha Vol I
│   ├── Bailan Cha Cha (James & Arlene Kaipat).mp3
│   ├── Chamorro Village (Bokonggo).mp3
│   ├── Chuli I Aniyu Hu (Bokonggo).mp3
│   ├── Chuli Katta Maria (Ankie Boy Quitugua).mp3
│   ├── Guefan Na Lancho (Glenn Poochie Paulino).mp3
│   ├── Hu Ma Guaiya Hit Na Dos (J.R. Reyes).mp3
│   ├── Kada Hu Upos Ayu Na Trongko (Arnold Kaipat).mp3
│   ├── Lahi (Arnold Kaipat).mp3
│   ├── Maseha Hafa Taimano (Joe Mccarrel).mp3
│   ├── Minoy Minoy Minoy (Arnold Kaipat).mp3
│   ├── Ti Isao Mu (Ankie Boy Quitugua).mp3
│   ├── Triste Na Kanta (Arnold Kaipat).mp3
│   └── Unfa Chalek Mu Yu (Lief Bokonggo 2).mp3
├── Marianas Despidida
│   ├── Track 10.mp3
│   ├── Track 11.mp3
│   ├── Track 12.mp3
│   ├── Track 13.mp3
│   ├── Track 2.mp3
│   ├── Track 3.mp3
│   ├── Track 4.mp3
│   ├── Track 5.mp3
│   ├── Track 6.mp3
│   ├── Track 7.mp3
│   ├── Track 8.mp3
│   └── Track 9.mp3
├── Marianas Homegrown
│   ├── 01.Southern Comfort.mp3
│   ├── 02.Chamorrita.mp3
│   ├── 03.Bente Uno Yo’ Gi Preso.mp3
│   ├── 04.Road Hog.mp3
│   ├── 05.Kanton Langet.mp3
│   ├── 06.Lady Of Beauty.mp3
│   ├── 07.Apo Magi.mp3
│   ├── 08.Dirty Ol’ Dudes.mp3
│   ├── 09.Inner Voices.mp3
│   ├── 10.Island Snowman.mp3
│   └── marianashomegrown.jpg
├── Martinez, Rose
│   ├── Estorian Mami Sen Parehu
│   │   ├── All I Ever Need Is You.mp3
│   │   ├── Changes.mp3
│   │   ├── Esta Yu Maniente.mp3
│   │   ├── Estorian Mami Sen Parehu.mp3
│   │   ├── Hold Me Hold Me.mp3
│   │   ├── I Give You All I Got-guinaiya Ti Bali.mp3
│   │   ├── It’s Time To Let Go.mp3
│   │   ├── Nana Nana.mp3
│   │   ├── Oh Oh Baby.mp3
│   │   ├── Puti Yu Ni Man Guaiya.mp3
│   │   └── Sungun Ya Un Padesi.mp3
│   └── Rose Martinez
│   ├── Adios Kerido.mp3
│   ├── Ai Nanahu Na Chinagu.mp3
│   ├── Baihu Chogue.mp3
│   ├── Estorian Kasamiento.mp3
│   ├── Guahu Guinaiyamu.mp3
│   ├── Guinaiyaku.mp3
│   ├── Hagu Ha Hu Hahasu.mp3
│   ├── Hu Dingu.mp3
│   ├── I Kanton Tasi.mp3
│   ├── I Korason Hu.mp3
│   ├── I Lahi Hu.mp3
│   ├── Islan Paraiso.mp3
│   ├── Kerido.mp3
│   ├── Palauan Finanagu.mp3
│   ├── Paluma Gi Kanaimu.mp3
│   ├── Sangani Yu.mp3
│   ├── Sinangan Nana.mp3
│   ├── Sinienten Minagof.mp3
│   └── Sotta Yu Guini.mp3
├── McCarrel, Joe
│   └── J.D. Crutch’s Legacy
│   ├── 01.Suette Hao.mp3
│   ├── 02.Niu Hayi Hu Kuentos.mp3
│   ├── 03.Apu Magi.mp3
│   ├── 04.Hagu Yahu.mp3
│   ├── 05.Guinaifen Manglo.mp3
│   ├── 06.Maseha Haf’ Taimanu.mp3
│   ├── 07.Loosing End.mp3
│   ├── 08.Lachi Hao Na Guahu Na Lahi.mp3
│   ├── 09.Midnight Special.mp3
│   └── 10.Love The One You’re With.mp3
├── Meno, Jerry Poki
│   └── Hagu Lahi-hu
│   ├── 01.Tatan Mame.mp3
│   ├── 02.How Far Is Heaven.mp3
│   ├── 03.Ai Asaguahu.mp3
│   ├── 04.No One Knows Better Than Me.mp3
│   ├── 05.Nene Hu Guaiya Hao.mp3
│   ├── 06.Guaha Otru.mp3
│   ├── 07.Hagu Lahi-hu.mp3
│   ├── 08.Taya Tumungo Maske Guahu.mp3
│   ├── 09.Nanan Mame.mp3
│   └── 10.Inalahan.mp3
├── Mesa, Bobbie D
│   ├── Adios Chelun Mame
│   │   ├── Adios Chelun Mame.mp3
│   │   ├── Esta Hihut Y Christmas.mp3
│   │   ├── Este Y Siniente Ku.mp3
│   │   ├── Hafa Yo Bai Chogue.mp3
│   │   ├── Hu Li’e Hao Nene.mp3
│   │   ├── Matu Y Ora Para Ta Adingu.mp3
│   │   ├── Tiempon Fiesta.mp3
│   │   └── Umasuda Ham Talo.mp3
│   ├── Bobbie D. Mesa
│   │   ├── Chamorron California.mp3
│   │   ├── Hagu I Guinaiyaku.mp3
│   │   ├── Mapos I Guinifihu.mp3
│   │   ├── Na Fatu I Alunan.mp3
│   │   ├── Palaoan Chalan.mp3
│   │   ├── Rikuetdon Nanan Mami.mp3
│   │   ├── Tihu Talo Mamadesi.mp3
│   │   └── Un Na Puti I Korason-hu.mp3
│   ├── Debudsia
│   │   ├── Asi’i Yu Yu’os.mp3
│   │   ├── Debudsia.mp3
│   │   ├── Guaha Hao Tumatane.mp3
│   │   ├── Hu Dingu I Familia.mp3
│   │   ├── I Telephone.mp3
│   │   ├── Kana Yu Hatiempta.mp3
│   │   ├── Nana Munga Kumate.mp3
│   │   ├── Oran Kati.mp3
│   │   ├── Taigue Hao Neni.mp3
│   │   └── Ta Saluda Si Manuel Yan Jesus.mp3
│   ├── Greatest Hits
│   │   ├── Adios Chelun Mame.mp3
│   │   ├── Atrasao.mp3
│   │   ├── Biba Komplianos.mp3
│   │   ├── Esta Hihut I Christmas.mp3
│   │   ├── Este I Siniente Ku.mp3
│   │   ├── From Here To There To You.mp3
│   │   ├── Guaha Hao Tumatane.mp3
│   │   ├── Hu Li’e Hao Neni.mp3
│   │   ├── I Na Pinite.mp3
│   │   ├── Mapus I Linala Hu.mp3
│   │   ├── Mato I Ora Para Ta’adingu.mp3
│   │   ├── Na Fatto I Alunan.mp3
│   │   ├── Nana Munga Kumate.mp3
│   │   ├── Oran Kate.mp3
│   │   ├── Palaoan Chalan.mp3
│   │   ├── Sin Hagu.mp3
│   │   ├── Tiempon Fiesta.mp3
│   │   ├── Umasoda Ham Talo.mp3
│   │   └── Un Upos Yu Nene Gi Chalan.mp3
│   ├── Litrato
│   │   ├── Debudsia.mp3
│   │   ├── E Telefon.mp3
│   │   ├── Isgaihun Yo.mp3
│   │   ├── Kahulu Nene Ya Ta Baila (Cha C.mp3
│   │   ├── Litrato.mp3
│   │   ├── Na Fatto E Alunan.mp3
│   │   ├── Noticia.mp3
│   │   ├── Ti Isao Bidadata.mp3
│   │   ├── Ti Sina Pumara Man Hasu.mp3
│   │   └── Undia Si Jesukristo.mp3
│   └── Taya Mas Ki Hagu
│   ├── Atan Hit.mp3
│   ├── Gi Kantit Na Gaige Oro.mp3
│   ├── Hu Agang Naania Taya Man Ope.mp3
│   ├── Kumati Yu Kada U Hasu.mp3
│   ├── Pues Hanao Pago.mp3
│   ├── Sabalu An Man Akoni Ham.mp3
│   ├── Siette Anos Anai Hahagua.mp3
│   ├── Si Tatan Mame.mp3
│   ├── Ta Dana Na Dos.mp3
│   └── Taya Mas Ki Hagu.mp3
├── Meskla Dos
│   ├── Ane (Jesse Rivera).mp3
│   ├── Asunton Estoriahu (Linda Quitugua).mp3
│   ├── Buenas Gi Tano Hu (Primos).mp3
│   ├── Hu Guaiya Hao (Mary & John).mp3
│   ├── Nene (Reyes Bros.).mp3
│   ├── Pot Fabot Sanganne Yo (Linda Quitugua).mp3
│   ├── Putin Chetnot (Ann Susuico).mp3
│   ├── San Haya Dandan (Reyes Bros.).mp3
│   ├── Si Balentino (Ann Susuico).mp3
│   └── Ti Hu Malefa (Jesse Rivera).mp3
├── Meskla Uno
│   ├── Hagu Yan Guahu (Jesse Muna).mp3
│   ├── Hinasoko Na Hu Danche (Reyes Bros.).mp3
│   ├── Manggi Si Tata (Reyes Bros.).mp3
│   ├── Maulekna Na Bai Mamatai (Mike Laguana).mp3
│   ├── Memorias (Terry Rojas).mp3
│   ├── Munga Neni Mamahlo (Jesse Muna).mp3
│   ├── Puti Halom Korason Hu (Terry & Mike).mp3
│   ├── Sabedios (Terry Rojas).mp3
│   ├── Sa Hana Puti Yo (Terry & Mike).mp3
│   └── Stera Si Rai (Mike Laguana).mp3
├── Miscellaneous
│   └── Sotta Neni Piniti- Hu (Tony Quichocho).mp3
├── Muna, Jess
│   ├── Hu Guaiya Hao Kirida
│   │   ├── 01.Hu Guaiya Hao Kirida.mp3
│   │   ├── 02.Ada-hi I Famaguon-hu.mp3
│   │   ├── 03.Munga Neni Mamahlao.mp3
│   │   ├── 04.Tatan Mami.mp3
│   │   ├── 05.Peng.mp3
│   │   ├── 06.Fiestan San Isidro.mp3
│   │   ├── 07.Dofe Na Bihu.mp3
│   │   ├── 08.Haanen Umakamo-mo.mp3
│   │   ├── 09.Umagang Hao Gi Telefon.mp3
│   │   └── 10.Mahal – Ko (Trieste Yu).mp3
│   └── Sangan
│   ├── Basta Enao.mp3
│   ├── Guaha Gumaiya Hao.mp3
│   ├── I Dos Patgonhu.mp3
│   ├── I Litrato.mp3
│   ├── Krusa Hulo Sinapalo.mp3
│   ├── Sangan.mp3
│   ├── Taya Yo Gumaiya.mp3
│   └── Yangen Kapenteru Yo.mp3
├── music.txt
├── Natibu
│   └── Musikanta
│   ├── Adios Esta Ki Man Ali’e Hit Talo.mp3
│   ├── Fanoghe Chamorro.mp3
│   ├── Fu’una Yan Puntan.mp3
│   ├── Hafa Adai.mp3
│   ├── Lalain I Famaguon.mp3
│   ├── Natibu Musikanta.mp3
│   ├── National Anthem.mp3
│   ├── Singing As One.mp3
│   ├── Si Yu’os Ha Gigiha Galaide.mp3
│   ├── Tuleti.mp3
│   └── Warrior Check And Warrior Song.mp3
├── Ogo, Tony
│   ├── Ai Kukuratcha.mp3
│   ├── Esplika Fan Enao.mp3
│   ├── I Sedulas-mu.mp3
│   ├── Lachadik.mp3
│   ├── Magacha Si Frank.mp3
│   ├── Mrs. Blue.mp3
│   ├── Numba One Na Gurupu.mp3
│   ├── Otro Chamorro.mp3
│   ├── Sangan I Rason Mu.mp3
│   └── Si Juan I Wild Man.mp3
├── Orlino, Danny
│   ├── special collection vol. I
│   │   ├── Ai Na Magof Na Tano.mp3
│   │   ├── Baba I Korason Mu.mp3
│   │   ├── Biba Biba Komplianos.mp3
│   │   ├── Bonito Na Damengo.mp3
│   │   ├── Chamorrita.mp3
│   │   ├── Hu Agang Hao.mp3
│   │   ├── Kalan Un Kanta.mp3
│   │   ├── Kantan Umasagua.mp3
│   │   ├── Kao Un Chagi Trumisti.mp3
│   │   ├── Kuatro Yan Bente Oras.mp3
│   │   ├── Munga Mahuchom I Mata-mu.mp3
│   │   ├── Save The Last Dance For Me.mp3
│   │   ├── Sway.mp3
│   │   ├── Under The Boardwalk.mp3
│   │   └── Yellow Bird.mp3
│   └── special collection vol II
│   ├── Ay.mp3
│   ├── Besame Mucho.mp3
│   ├── Dahil Sa’iyo.mp3
│   ├── Entre I Momentos Hu.mp3
│   ├── Este Na Kanta Espisiat Para Ha.mp3
│   ├── Imagine.mp3
│   ├── Island In The Pacicic.mp3
│   ├── Koku Sachi Ari.mp3
│   ├── My Girl.mp3
│   ├── Stand By Me.mp3
│   ├── Sukiyaki.mp3
│   ├── There’s Only On Of You.mp3
│   ├── Tiu Fan Guaiya Otro.mp3
│   └── Unchained Melody.mp3
├── Pacific Cool
│   ├── Guinifi
│   │   ├── Ai Kika.mp3
│   │   ├── I Know.mp3
│   │   ├── Lady Of My Dreams.mp3
│   │   ├── Machuchuda.mp3
│   │   ├── Mamahlao Hao.mp3
│   │   ├── Polo Kumu Guinfi.mp3
│   │   ├── Real-magahit.mp3
│   │   ├── Reggae Island Party.mp3
│   │   ├── Rub-a-dub Style.mp3
│   │   ├── Tell Me.mp3
│   │   └── Tonight.mp3
│   └── Lalahi
│   ├── Back Again.mp3
│   ├── Bulacheru.mp3
│   ├── Hu Faisen Hao.mp3
│   ├── Inasa.mp3
│   ├── Island Soldiers.mp3
│   ├── Lalahi.mp3
│   ├── Munga Yu Ma Fa Iamigo.mp3
│   ├── Physical Emotion.mp3
│   ├── Rhythm Of The Islands.mp3
│   ├── Taga Beach.mp3
│   └── Un Tungo.mp3
├── Pangelinan, Frank Bokonggo
│   ├── Ai Neni
│   │   ├── Adios.mp3
│   │   ├── Ai Neni.mp3
│   │   ├── Hagu Ha.mp3
│   │   ├── Hongi Yo.mp3
│   │   ├── Hungan Neni.mp3
│   │   ├── I Memorias Siha.mp3
│   │   ├── Neni Hu.mp3
│   │   └── Pago Na Tiempo.mp3
│   ├── Bailan Cha Cha Medley 2
│   │   ├── Ai I Korason Hu.mp3
│   │   ├── Cha Cha Medley 2.mp3
│   │   ├── Dakon.mp3
│   │   ├── Gi Batku.mp3
│   │   ├── I Bo’an Gi Halom Bino.mp3
│   │   ├── I Gitala Hu.mp3
│   │   ├── Korina.mp3
│   │   ├── Kulan Hao Nobia.mp3
│   │   ├── Matmu Na Uchan.mp3
│   │   ├── Pagu Na Momento.mp3
│   │   └── Para Un Yuti Yu Pot Guiya.mp3
│   ├── best of
│   │   ├── Baihu Para.mp3
│   │   ├── Hagu Ha Solo.mp3
│   │   ├── Humasuda Hit Talo.mp3
│   │   ├── I Malak Pulan.mp3
│   │   ├── Katrina.mp3
│   │   ├── Kirida Neni.mp3
│   │   ├── Magof Yu.mp3
│   │   ├── Mames Memorias.mp3
│   │   ├── Misin Na Lago.mp3
│   │   ├── O Saina.mp3
│   │   └── Triste Yu.mp3
│   ├── best of vol I
│   │   ├── Adios Nanan Mame.mp3
│   │   ├── Bira Hao Magi.mp3
│   │   ├── Bonitayi.mp3
│   │   ├── Chiko Yu.mp3
│   │   ├── Fagaga Un Na Lahi – Hu Gufi Hao.mp3
│   │   ├── Hagas Hu Nangga Hao.mp3
│   │   ├── Neni Manggi Hao.mp3
│   │   ├── Padesi Sa Un Miresi.mp3
│   │   ├── Pagu Na Tiempo.mp3
│   │   └── Taya Minagofnia.mp3
│   ├── best of vol IV
│   │   ├── Anghet Neni.mp3
│   │   ├── Arima.mp3
│   │   ├── Ennao Siniente Ku.mp3
│   │   ├── Fiestan San Jose.mp3
│   │   ├── Gi Linala Hu.mp3
│   │   ├── I Bunitamu Yu Bumensi.mp3
│   │   ├── Pulan.mp3
│   │   ├── Si Nanata Gi Familia.mp3
│   │   ├── Unna Tuhu I Lago Hu.mp3
│   │   └── Un Pution.mp3
│   ├── bokonggo
│   │   ├── Aksepta Yo Kirida.mp3
│   │   ├── Bokonggo.mp3
│   │   ├── Hinina Ni Lagua.mp3
│   │   ├── Kasamiento.mp3
│   │   ├── Mahalang Yo.mp3
│   │   ├── Nana Yan Tata.mp3
│   │   ├── Padesi Sa Un Miresi.mp3
│   │   ├── Saipan.mp3
│   │   ├── Un Gogosa Hao Pago.mp3
│   │   └── Wihing You’re Here To Stay.mp3
│   ├── Cha Cha Medley 3
│   │   ├── Atadok Mu Yu Kumoni.mp3
│   │   ├── Atan Hulu.mp3
│   │   ├── Ave Maria.mp3
│   │   ├── Baihu Kombensi Hao.mp3
│   │   ├── Delubio.mp3
│   │   ├── Lanchon Pa Pagu.mp3
│   │   ├── Sabana Saipan.mp3
│   │   ├── Secretu I Guinaiya Mu.mp3
│   │   ├── Sotta Yu.mp3
│   │   └── Un Disgrana I Korason Hu.mp3
│   ├── Cha Cha Medley vol II
│   │   ├── Abmam Tiempo.mp3
│   │   ├── Ai Kirida Hu.mp3
│   │   ├── Chamolinian Medley.mp3
│   │   ├── Desert Storm.mp3
│   │   ├── Fantasi Island.mp3
│   │   ├── Guahu I Kiridu Mu.mp3
│   │   ├── Happy Anniversary.mp3
│   │   ├── I Dos Amku.mp3
│   │   ├── Linao I Tano.mp3
│   │   ├── Nana Yan Tata.mp3
│   │   ├── Nobia Yanggin Paraun Hannao.mp3
│   │   └── Siniorita.mp3
│   ├── Chikko Yo
│   │   ├── Adios Nanan Mame.mp3
│   │   ├── Chikko Yo.mp3
│   │   ├── Gadai Hao Neni.mp3
│   │   ├── Hago Paire.mp3
│   │   ├── Hago Yan Guahu.mp3
│   │   ├── Hu Siesienti.mp3
│   │   ├── I Flores.mp3
│   │   ├── I Guinifi Mu.mp3
│   │   ├── I Poker Prubema Mu.mp3
│   │   └── Un Prumeti Yo.mp3
│   ├── Greatest Hits
│   │   ├── 01.Katrina.mp3
│   │   ├── 02.Fagagaun Na Lahi.mp3
│   │   ├── 03.Baihu Para.mp3
│   │   ├── 04.Un Pution.mp3
│   │   ├── 05.Mames Memorias.mp3
│   │   ├── 06.Inutit Yu.mp3
│   │   ├── 07.Sangan Kontiempo.mp3
│   │   ├── 08.Hagu Ha Na Flores.mp3
│   │   ├── 09.Amiguhu.mp3
│   │   ├── 10.Adios Nanan Mame.mp3
│   │   ├── 11.Unna Tuhu I Lagohu.mp3
│   │   ├── 12.Imaniana-mu.mp3
│   │   ├── 13.Taya Minagofnia Nuhagu.mp3
│   │   ├── 14.Tisinia Yu Maigo.mp3
│   │   └── 15.Triste Yu.mp3
│   ├── Guaiya Yon Na Kantan
│   │   ├── Abman Tiempo Medley.mp3
│   │   ├── Ai Neni.mp3
│   │   ├── Chamolinian Medley.mp3
│   │   ├── Fiestan San Jose.mp3
│   │   ├── Guahu I Kiridu Mu.mp3
│   │   ├── Happy Anniversary Nana Yan Tata.mp3
│   │   ├── I Disposision Mu.mp3
│   │   ├── Katrina.mp3
│   │   ├── Libre Yu.mp3
│   │   └── Nana Yan Tata.mp3
│   ├── Hagu Ha Na Flores
│   │   ├── Ai Saun Diroga.mp3
│   │   ├── Dialysis.mp3
│   │   ├── Hagu Ha Na Flores.mp3
│   │   ├── Hu Guaiya Hao Dimasiao.mp3
│   │   ├── Humanao Yu Namaisa.mp3
│   │   ├── I Wont Forget You.mp3
│   │   ├── Magof Nanan Rufina.mp3
│   │   ├── Ningaian Baihu Fan Guaiya Talo.mp3
│   │   ├── Tisinia Yu Maigo.mp3
│   │   └── Womans Touch.mp3
│   ├── Happy Anniversary
│   │   ├── Ai Lokue Nana Hu.mp3
│   │   ├── Chamolinian Medley.mp3
│   │   ├── Ennao Siniente Ku.mp3
│   │   ├── Happy Anniversary.mp3
│   │   ├── Humanao Hao Sin Adios.mp3
│   │   ├── Koni Yo Talo.mp3
│   │   ├── Si Tata Hu.mp3
│   │   └── Un Pution.mp3
│   ├── Hu Tugi Un Katta
│   │   ├── Amigu Hu.mp3
│   │   ├── Gi Papa I Kandit.mp3
│   │   ├── Humesalao Si Tata.mp3
│   │   ├── Hu Prumeti Hao.mp3
│   │   ├── Hu Tugi Un Katta.mp3
│   │   ├── Inutit Yu.mp3
│   │   ├── Kontiempo.mp3
│   │   ├── Memorias.mp3
│   │   ├── Sen Puti Yu.mp3
│   │   └── Toktok Magi.mp3
│   ├── I Disposision Mu
│   │   ├── Chamorro Express.mp3
│   │   ├── Esti Hu Malagu I.mp3
│   │   ├── Guinifi Hu.mp3
│   │   ├── Hu Faisen Hao Neni.mp3
│   │   ├── I Disposision Mu.mp3
│   │   ├── I Tano Mamie Guam.mp3
│   │   ├── Kirida Neni.mp3
│   │   ├── Mariana Islands.mp3
│   │   ├── Tiun Tagam Yu.mp3
│   │   └── Unconsious.mp3
│   ├── I Maniana Mu
│   │   ├── Chamorro Village.mp3
│   │   ├── Chuli I Aniyu Hu.mp3
│   │   ├── Happy Valentines.mp3
│   │   ├── I Manaina Mu.mp3
│   │   ├── I Memorias Mu.mp3
│   │   ├── Inociente Gui.mp3
│   │   ├── Kangkong.mp3
│   │   ├── Konsehun Nana.mp3
│   │   ├── Manguaiya Yu Nu Hagu.mp3
│   │   └── Palasyon Riko.mp3
│   ├── Islands Reggae
│   │   ├── Diskuido.mp3
│   │   ├── Guaha Kandit.mp3
│   │   ├── Hinemlu.mp3
│   │   ├── Kuatro Ramas.mp3
│   │   ├── Lachi I Hustisia.mp3
│   │   ├── Latte Stone.mp3
│   │   ├── Mahalang Yu Esta.mp3
│   │   ├── Nana.mp3
│   │   ├── Nangga Naya.mp3
│   │   └── Petchun Gi Chemchum.mp3
│   ├── Jitterbug Medley
│   │   ├── Bndisi I Chalan Yahami.mp3
│   │   ├── Gi Papa I Kandit.mp3
│   │   ├── Guinaiya.mp3
│   │   ├── Hagas Hu Sagani Hao.mp3
│   │   ├── Hayi Hu Fama Deni.mp3
│   │   ├── Hello Bonitayi.mp3
│   │   ├── I Aniyu Gi Kanai Hao.mp3
│   │   ├── Mampusyu Puti.mp3
│   │   ├── Shore Of Saipan.mp3
│   │   └── Un Masuhayi Gi-un Banda.mp3
│   ├── kanta para todu okasion
│   │   ├── Biba Komplianos.mp3
│   │   ├── Dispidida.mp3
│   │   ├── Graduation Day.mp3
│   │   ├── Ha’anen Man Nana.mp3
│   │   ├── Ha’anen Man Tata.mp3
│   │   ├── Hasu Fan Neni.mp3
│   │   ├── Kasamiento.mp3
│   │   ├── Mattu I Minahalang Hu.mp3
│   │   ├── Retirement.mp3
│   │   └── Wedding Anniversary.mp3
│   ├── Katrina
│   │   ├── 01.Ai Kirida Hu.mp3
│   │   ├── 02.Neni-siniorita.mp3
│   │   ├── 03.Kao-un Still Loves Me.mp3
│   │   ├── 04.Dispensasion.mp3
│   │   ├── 05.Nae Yo Neni.mp3
│   │   ├── 06.Amantes Inn.mp3
│   │   ├── 07.Ai Ya Gaige Hao.mp3
│   │   ├── 08.Katrina.mp3
│   │   ├── 09.Butlachera.mp3
│   │   └── 10.Unna Lastima I Tiempo.mp3
│   ├── meena cheluhu vol VIII
│   │   ├── Adios Hamyo Todos.mp3
│   │   ├── Bulachera.mp3
│   │   ├── Hafa Baihu Chogui.mp3
│   │   ├── Hafa Chamorro.mp3
│   │   ├── I Tano Mame Guam.mp3
│   │   ├── I Tratamento.mp3
│   │   ├── Mariana Islands.mp3
│   │   ├── Meena Cheluhu.mp3
│   │   ├── Milagro Hufafana.mp3
│   │   └── Unfa Chalek Mu Yu.mp3
│   ├── nae yu chansa
│   │   ├── Ai Neni-guainaiya Ku.mp3
│   │   ├── Aligator.mp3
│   │   ├── Guahu Ha Na Maisa.mp3
│   │   ├── Mamahlao Yu.mp3
│   │   ├── My Sweet Honey.mp3
│   │   ├── Nae Yu Chansa.mp3
│   │   ├── Nobia Hu Un Senorita.mp3
│   │   ├── Sangan Huyong.mp3
│   │   ├── Tiu Tungo.mp3
│   │   └── Try Again.mp3
│   ├── nang
│   │   ├── Anghet Neni.mp3
│   │   ├── Guahu I Yomu.mp3
│   │   ├── Isao Mu.mp3
│   │   ├── Makat.mp3
│   │   ├── Minagof Hu.mp3
│   │   ├── Nang.mp3
│   │   ├── Oh Cindy.mp3
│   │   ├── Sin Hago.mp3
│   │   ├── Umatuk Hao.mp3
│   │   └── Un Akukusa Yu.mp3
│   ├── ni nana yan tata
│   │   ├── Chamorro Way.mp3
│   │   ├── Distiki Humita.mp3
│   │   ├── Gi Bentana Mu.mp3
│   │   ├── Ha’nen Kasamento Ta.mp3
│   │   ├── Happy Birthday.mp3
│   │   ├── Kirida Hu.mp3
│   │   ├── Masasangan Nui Taotao.mp3
│   │   ├── Masea Ngai An.mp3
│   │   ├── Ni Nana Yan Tata.mp3
│   │   └── Saipan Is Home.mp3
│   ├── oldies but goodies live
│   │   ├── Bai Goti Kanai Mu.mp3
│   │   ├── Dispensa Yu.mp3
│   │   ├── Dos Guinaiyamu.mp3
│   │   ├── Esta Nai Atrasao.mp3
│   │   ├── Ginen Manu Hao Magi.mp3
│   │   ├── Hagu Ha Solo.mp3
│   │   ├── Kuantu Na Flores.mp3
│   │   ├── Mames Labios Mu.mp3
│   │   ├── Para Manu Hao Guatu.mp3
│   │   └── Tisinia Yu Pumara.mp3
│   ├── O’saina Hungok Yu
│   │   ├── Ai Bida Mu Nu Guahu.mp3
│   │   ├── Esta Thihu Susungon.mp3
│   │   ├── Hu Li’e Gui Guatu.mp3
│   │   ├── I Palaoan Gi Apaga Mu.mp3
│   │   ├── I Polisia.mp3
│   │   ├── Kirida Fan Hongi.mp3
│   │   ├── O’saina Hungok Yu.mp3
│   │   ├── Para I Minaulek Mu.mp3
│   │   ├── Pot Hagu Neni.mp3
│   │   └── Yangin I Lahi Aguaiya I Palaoa.mp3
│   ├── o’ tata
│   │   ├── Dispensa Yu.mp3
│   │   ├── Kasamiento.mp3
│   │   ├── Linao I Tano.mp3
│   │   ├── Mamatai Un Saina.mp3
│   │   ├── Nae Yu Neni – Triste Yu.mp3
│   │   ├── O’ Tata.mp3
│   │   ├── Pretty Lady.mp3
│   │   ├── Pulan.mp3
│   │   ├── Sheba My Love.mp3
│   │   └── Sinientin Korason.mp3
│   ├── Saina
│   │   ├── 01.Milagro Hu Fafana.mp3
│   │   ├── 02.Kirida I’ll Missed You.mp3
│   │   ├── 03.Bai Aksepta I Disision Mu.mp3
│   │   ├── 04.Kandidatu.mp3
│   │   ├── 05.Saina.mp3
│   │   ├── 06.Magodai Ni Makena.mp3
│   │   ├── 07.Hu Prumeti Hao.mp3
│   │   ├── 08.Hayi Na’an Mu.mp3
│   │   └── 09.Baihu Na Kompriendi Hao.mp3
│   ├── Star Sand
│   │   ├── Ai Mohon Yaun Tungo.mp3
│   │   ├── Baba Na Kustumbre.mp3
│   │   ├── Gaige Hao Gi Fondo.mp3
│   │   ├── Gupot Yan Minagof.mp3
│   │   ├── I Irensia.mp3
│   │   ├── I Matmon Uchan.mp3
│   │   ├── Para Un Hanao Agupa.mp3
│   │   ├── Si Tata.mp3
│   │   ├── Star Sand.mp3
│   │   └── You’re So Good Medley.mp3
│   ├── The Best Of
│   │   ├── 01.Chiku Yu.mp3
│   │   ├── 02.Adios Nanan Mame.mp3
│   │   ├── 03.Neni Manggi Hao.mp3
│   │   ├── 04.Padesi Sa-un Miresi.mp3
│   │   ├── 05.Taya Minagofnia.mp3
│   │   ├── 06.Pagu Na Tiempo.mp3
│   │   ├── 07.Hu Guifi Hao.mp3
│   │   ├── 08.Bira Hao Magi.mp3
│   │   ├── 09.Hagas Hu Nangga Hao.mp3
│   │   └── 10.Bonitayi.mp3
│   └── Twist Medley
│   ├── Amantes Inn.mp3
│   ├── Cotton Fields.mp3
│   ├── Give Me Good Loving.mp3
│   ├── Makat Chochu Gi Dia.mp3
│   ├── Mony Mony.mp3
│   ├── Ordot Dump.mp3
│   ├── Paulina.mp3
│   ├── Ta Baila Twist.mp3
│   ├── Ta Twist Talo.mp3
│   └── Ti Mattu.mp3
├── Pangelinan, Leif D. LG
│   └── Hagu Yahu
│   ├── Ai Haga Hu.mp3
│   ├── Baihu Nangga Hao.mp3
│   ├── Esta Ha Bida.mp3
│   ├── Guaha Mohon Parehu Mu.mp3
│   ├── Hagu Yahu.mp3
│   ├── Hu Maguaiya Hu.mp3
│   ├── Mames Na Tano Hu.mp3
│   ├── Nanas Teofilia.mp3
│   ├── Un Declara.mp3
│   └── Unfa Chalek Mu Yu.mp3
├── Pasifikana
│   ├── Basta Fan Mandagi Neni.mp3
│   ├── Chacha Yan Disco.mp3
│   ├── Despidida.mp3
│   ├── Ha’anen Kasamento.mp3
│   ├── Maryann.mp3
│   ├── Pasifikana.mp3
│   ├── Puti Mangguaiya.mp3
│   └── Sigi Hao Di Chumupa.mp3
├── Paulino, Glenn
│   ├── Ai Mohon.mp3
│   ├── Ai Neni.mp3
│   ├── Bira Hao Magi.mp3
│   ├── Chagi Talu.mp3
│   ├── Guefan Na Lancho.mp3
│   ├── Hagu Ha Gi Hinasoku.mp3
│   ├── Hagu Ha Para Guahu.mp3
│   ├── Hagu I Linalahu.mp3
│   ├── Hagu Nene.mp3
│   ├── Hagu Palaoan.mp3
│   ├── I Asaguahu.mp3
│   ├── I Tano Hu Guam.mp3
│   ├── Kiana.mp3
│   ├── Nai Yu Ni Guinaiyamu.mp3
│   ├── Nana Yan Tata.mp3
│   ├── Nene Hu.mp3
│   ├── Nihi Ta Baila.mp3
│   ├── Taigui Hao Neni.mp3
│   ├── Ti Sina Yu Sin Hagu.mp3
│   └── Un Puengi.mp3
├── Peredo, Vince
│   └── Kattan Nana
│   ├── 01.Ekunguk I Ichan.mp3
│   ├── 02.Kattan Nana.mp3
│   ├── 03.Putin Korason.mp3
│   ├── 04.Gotti Yu.mp3
│   ├── 05.Mas Ki Guinaiya.mp3
│   ├── 06.Taya Sina.mp3
│   ├── 07.I Minahalang Nu Hagu.mp3
│   ├── 08.Bira Hao Magi.mp3
│   ├── 09.Yan Ti Mattu Agupa.mp3
│   └── 10.Si Jose Yan Si Rosa.mp3
├── Perez, Clyde
│   ├── ai nanan biha
│   │   ├── Ai Man Guaiyao.mp3
│   │   ├── Ai Nanan Biha.mp3
│   │   ├── Double A.mp3
│   │   ├── I Birth-de-mu.mp3
│   │   ├── I Fandango Bonitu.mp3
│   │   ├── I Kanta Ku.mp3
│   │   ├── I Pilan.mp3
│   │   ├── Lahi Hu.mp3
│   │   ├── Sen Chagu I Lugat.mp3
│   │   └── Ta Aflotgi.mp3
│   └── ta fan konfotme
│   ├── Ai Na Tungo Yu.mp3
│   ├── Asun Gi Fionhu.mp3
│   ├── Guahan.mp3
│   ├── Hagua Gaige Gi Korason Hu.mp3
│   ├── I Tano Hu Guam.mp3
│   ├── Ko Guiya Pat Guahu.mp3
│   ├── Nene Un Dingo Yu.mp3
│   ├── Pu Puti I Korason Hu.mp3
│   ├── Ta Fan Konfotme.mp3
│   └── Tasin Pago Bay.mp3
├── Perez, Ray M
│   └── Maila Kirida Hu
│   ├── Achaki.mp3
│   ├── Ai Mames Kirida Hu.mp3
│   ├── Amanu Hao Na Gaige.mp3
│   ├── Baihu Hanao Fan Espiha Otro.mp3
│   ├── Fangge Katta Maria.mp3
│   ├── Maila Kirida Hu.mp3
│   ├── Manhobin.mp3
│   ├── Matto Gi Man Guaiya Yo.mp3
│   ├── Sesso Yu Di Un Botleha Neni.mp3
│   └── Siete Guihi Na Anghet.mp3
├── Pioneers of Chamorro Music
│   └── Timeless Collection
│   ├── 01.Canta Babue (Mike Laguana).mp3
│   ├── 02.I Pebble (Charfauros Brothers).mp3
│   ├── 03.Tristen Pulan (Gus ‘n’ Doll).mp3
│   ├── 04.I Don’t Like It Sa Ti Monnge (Mike Laguana).mp3
│   ├── 05.Baby, Hoben Hit Na Casamiento (Terry Rojas & Johnny Sablan).mp3
│   ├── 06.Puti Tai Nobio (Flora Baza).mp3
│   ├── 07.Se Nangana Gias Tatana (Johnny Sablan).mp3
│   ├── 08.Kao Pan Guai Yao Agupa (Gus ‘n’ Doll).mp3
│   ├── 09.Si Yayas Yan Ding-a-ling (Terry Rojas & Johnny Sablan).mp3
│   ├── 10.Guai Ya Yu (Johnny Sablan).mp3
│   ├── 11.Ipution (Flora Baza).mp3
│   ├── 12.Fanhongge Fino Anghet (Charfauros Brothers).mp3
│   └── 13.Adios, Adios, Adios (Charfauros Brothers).mp3
├── Pocaigue, Dan
│   ├── Chagu Na Distansia
│   │   ├── Ai Neni.mp3
│   │   ├── Ancestors By The Sea.mp3
│   │   ├── Bai Hosgi Hao.mp3
│   │   ├── Chagu Na Distansia.mp3
│   │   ├── Deskansa Gi Islan Yuus.mp3
│   │   ├── Here On Guam.mp3
│   │   ├── It’s You.mp3
│   │   ├── Magahet Suete.mp3
│   │   ├── Pickup Hu Mas Yahu.mp3
│   │   └── Sangani Yu.mp3
│   └── Nan Biha
│   ├── 01.Hafa Bida Hu.mp3
│   ├── 02.Guinaiya Ku.mp3
│   ├── 03.Linalan Bulachedo.mp3
│   ├── 04.Kantan Minagof.mp3
│   ├── 05.Taitai I Hinason Hu.mp3
│   ├── 06.Ga-hu Binadu.mp3
│   ├── 07.Nan Biha.mp3
│   ├── 08.Love Is In The Air.mp3
│   ├── 09.Oktubre Trenta Uno.mp3
│   ├── 10.Ti Magahet.mp3
│   ├── 11.Si’ Nana Hu Yan Guahu.mp3
│   └── 12.Segundo’s Medley.mp3
├── Primo Marianas
│   └── Sound of the Northern Marianas
│   ├── An Un Tulaika.mp3
│   ├── Chorun Sasalanguan.mp3
│   ├── Kulan Yu Gaige Gi Langit.mp3
│   ├── Kumprendi Yu.mp3
│   ├── Lao Dialu Ya Bai Hu Suha.mp3
│   ├── Man Munga Siha I’ Natibo.mp3
│   ├── National Anthem.mp3
│   ├── Primo Marianas.mp3
│   ├── Puti Yu Sa Hu Dingo Hao.mp3
│   ├── Tantan Guma.mp3
│   ├── The Islanders.mp3
│   └── Ti Isao I’ Pebli.mp3
├── Quichocho, Boya
│   ├── atan esti na isla
│   │   ├── Atan Esti Na Isla.mp3
│   │   ├── Esti Na Palaoan Nobia=hu.mp3
│   │   ├── Estorian Nana Yan Tata.mp3
│   │   ├── Guam Bonita Na Isla.mp3
│   │   ├── I Favorably Na Baila.mp3
│   │   ├── I Memorias.mp3
│   │   ├── Man Guifi Yu Gi Painge.mp3
│   │   ├── Pago Man Guaiyao Talo.mp3
│   │   ├── Tata Tata Tata.mp3
│   │   └── Yona.mp3
│   └── boya
│   ├── Agupa.mp3
│   ├── Boya.mp3
│   ├── Hagu Ha Kerida.mp3
│   ├── Kantan Dispidida.mp3
│   ├── Kantan Sabana.mp3
│   ├── Korason Hu.mp3
│   ├── Maila Fan Ta Cha Cha.mp3
│   ├── Tano Mame Guam.mp3
│   ├── Ti Apman Yu Guato.mp3
│   └── Yanggin Lekmu Hunggan Hao.mp3
├── Quinata, Dean Ray
│   ├── In Their Eyes.mp3
│   └── In Their Eyes (Remix).mp3
├── Quintanilla, Rocky
│   └── Nuebo Na Haani
│   ├── Fan Honggi Nu Guahu.mp3
│   ├── Johnny.mp3
│   ├── Korason Y Problema.mp3
│   ├── Mames Korason.mp3
│   ├── Minagof Giya Santa Rita.mp3
│   ├── Nana-hu.mp3
│   ├── O’kerida.mp3
│   ├── Siempre Inayuda Hao.mp3
│   ├── Ta Baila Na Puengi.mp3
│   ├── Taihinekuk Na Guinaiya.mp3
│   ├── Un Nuebon Okasion.mp3
│   └── Y Asaguao.mp3
├── Quitugua, Ankie Boy
│   ├── Ankie Boy
│   │   ├── Attan Hao.mp3
│   │   ├── Ayi Mohon.mp3
│   │   ├── Dispasio Daddy.mp3
│   │   ├── Egu Yu Na Klasi.mp3
│   │   ├── Esta Pagu.mp3
│   │   ├── Gi Papa.mp3
│   │   ├── Kada Puengi.mp3
│   │   ├── Linda.mp3
│   │   ├── Mapos Hao.mp3
│   │   └── Ti Guinaya Hao.mp3
│   ├── Bisita I’ Isla
│   │   ├── 01.Bisita I’ Isla.mp3
│   │   ├── 02.Guahu Yan I Famaguon.mp3
│   │   ├── 03.Chuli I Katta Maria.mp3
│   │   ├── 04.Ti Isao -mu.mp3
│   │   ├── 05.Un Nisisita Yu.mp3
│   │   ├── 06.Mabiki.mp3
│   │   ├── 07.Kao Guaha Un Milagro.mp3
│   │   ├── 08.Na’magof Esti Na Tano.mp3
│   │   ├── 09.Gof Hobin Hit.mp3
│   │   └── 10.Sangani Yu.mp3
│   └── Daddy Nangga Yu
│   ├── Atan Hao Naya.mp3
│   ├── Daddy Nangga Yu.mp3
│   ├── Ekgo Yu Na Klasi.mp3
│   ├── Gi Papa Malak Pulan.mp3
│   ├── Hago Ha Este Pago.mp3
│   ├── Hu Nanangga Hao Guini.mp3
│   ├── Maggai Lagu Gi Alunan Hu.mp3
│   ├── Si Linda Gi Hinasso Ku.mp3
│   ├── Ti Guahu Pago.mp3
│   └── Ti Guinaiya Hao.mp3
├── Quitugua,Toni
│   ├── Bai Na Mesgon Yo Pago.mp3
│   ├── Cha’mu Kirido.mp3
│   ├── Famaguon Hu.mp3
│   ├── Hagas Ha Hu Guaiya Hao.mp3
│   ├── Kao Bisnes Mu.mp3
│   ├── Munga Ma Sagan.mp3
│   ├── Nana Piniti Yo Talu.mp3
│   ├── Palauan Mampus Manguaiya.mp3
│   ├── Somebody Loves You.mp3
│   └── Ti Guaiya Bai Achaki.mp3
├── Radiants
│   ├── By Request
│   │   ├── 01.Reggae Nights.mp3
│   │   ├── 02.Calypso Medley.mp3
│   │   ├── 03.Have I Told You Lateley That I Love You.mp3
│   │   ├── 04.In The Mood.mp3
│   │   ├── 05.Shalala.mp3
│   │   ├── 06.Electric Slide.mp3
│   │   ├── 07.Did It Feel Like Love.mp3
│   │   ├── 08.Blue Darling.mp3
│   │   ├── 09.Washington Medley.mp3
│   │   ├── 10.Cha Cha Medley.mp3
│   │   └── 11.Sen Gatbo Y Puengi.mp3
│   └── Encore
│   ├── 01.Clap Your Hands.mp3
│   ├── 02.Kirido.mp3
│   ├── 03.Woman In Love.mp3
│   ├── 04.Nana.mp3
│   ├── 05.Tahiti, Tahiti.mp3
│   ├── 06.On My Honor.mp3
│   ├── 07.Shadows In The Moonlightdancing In The Moonlight.mp3
│   ├── 08.Waterloo.mp3
│   ├── 09.Another Cha Cha.mp3
│   ├── 10.The One You Love.mp3
│   └── 11.Cumbia Medley.mp3
├── Rematau
│   ├── Anayo.mp3
│   ├── Gi Talo Gi Halom Tasi.mp3
│   ├── Hannao Lahe Fan Espiha Otro.mp3
│   ├── I Aniyo Gi Kanai Ho.mp3
│   ├── I Hatdin Giya Paraiso.mp3
│   ├── Machino Akari-mo.mp3
│   ├── Mames Korason.mp3
│   ├── Papa I Kandit.mp3
│   └── U Saub Fang Kapas.mp3
├── Reyes, JR
│   ├── Ai Mohon Nana
│   │   ├── Ai Mohon Nana.mp3
│   │   ├── Bahaki.mp3
│   │   ├── Bali Mesgon.mp3
│   │   ├── Dolla Housing.mp3
│   │   ├── Family Violence.mp3
│   │   ├── Gastado Hao.mp3
│   │   ├── Mamlao Yo.mp3
│   │   ├── Man Gagao Chupa.mp3
│   │   ├── Neni Lachi Yo.mp3
│   │   └── Putan Patchot.mp3
│   ├── Anako Na Tiempo
│   │   ├── Adingo I Patgonia.mp3
│   │   ├── Anako Na Tiempo.mp3
│   │   ├── Bai Hu Sangani Hao.mp3
│   │   ├── Hagu Ha Na Palaoan.mp3
│   │   ├── Picnic Familia.mp3
│   │   ├── Salon.mp3
│   │   ├── Ti Bai Lala Sin Hagu.mp3
│   │   ├── Un Akukusa Yu.mp3
│   │   └── Un Bensi Korason Hu.mp3
│   ├── Baihu Konsigi Gumaiya Hao
│   │   ├── Baihu Konsigi Gumaiya Hao.mp3
│   │   ├── Guaha Otro Guinaiyako.mp3
│   │   ├── I Lago Hu.mp3
│   │   ├── Man Guaiya Yu.mp3
│   │   ├── Manienti I Korason Hu.mp3
│   │   ├── Ma Saki Babue.mp3
│   │   ├── Nae Nae Hao Neni.mp3
│   │   ├── Tiu Fababa Hao.mp3
│   │   ├── Unna Payon Yu.mp3
│   │   └── Un Tulaika Hinasomu.mp3
│   ├── Na Gasgas Tanota
│   │   ├── Dispasio Gi Chalan.mp3
│   │   ├── Ginacha Yo Uchan.mp3
│   │   ├── Kanton Tasi.mp3
│   │   ├── Lo’lu Yan Do’du.mp3
│   │   ├── Ma Talanga Yo.mp3
│   │   ├── Na Gasgas Tanota.mp3
│   │   ├── Panglao Yan Ayuyu.mp3
│   │   ├── Rosemarie.mp3
│   │   └── Ti Magof Hao.mp3
│   ├── Protehi Famaguonta
│   │   ├── Amot Guinaiya.mp3
│   │   ├── Bonito Marianas.mp3
│   │   ├── Dispensa Si Daddy.mp3
│   │   ├── Doak Atadok Nia.mp3
│   │   ├── Geran Bisinu.mp3
│   │   ├── I Saina Mas Tumungo.mp3
│   │   ├── Kon Guiya Yo Agupa.mp3
│   │   ├── Mesgon Abman.mp3
│   │   ├── Protehi Famaguonta.mp3
│   │   └── Ta Taotao Mu.mp3
│   └── Ta Baila Cha Cha
│   ├── Memorias (Medley).mp3
│   └── Saga Un Momento (Medley).mp3
├── Richards, Marjorie
│   └── I Bida Mu Nu Guahu
│   ├── Chogue Talo.mp3
│   ├── Desdi Pago.mp3
│   ├── Hagu Ha Yo.mp3
│   ├── I Bida Mu Nu Guahu.mp3
│   ├── I Rosat.mp3
│   ├── Mangge Guinaiya.mp3
│   ├── Mangto Korason Hu.mp3
│   ├── Mas.mp3
│   └── Yan Diningo Hao.mp3
├── Rivera, Jesse
│   ├── Ane.mp3
│   ├── Maila Ta Baila.mp3
│   └── Ti Hu Malefa.mp3
├── Sablan, Alexandro
│   └── Labandera
│   ├── 01.Labandera.mp3
│   ├── 02.Tutmento I Hu Padesi.mp3
│   ├── 03.Estorian Un Patgon.mp3
│   ├── 04.Baihu Bisita Guato.mp3
│   ├── 05.Man Brabo Na Man Hoben1.mp3
│   ├── 06.Si Paluma.mp3
│   ├── 07.Yangin Matai Yu.mp3
│   ├── 08.Buenas Hamyu Todos.mp3
│   ├── 09.O Sen Asut Na Tasi.mp3
│   └── 10.Tumatanges.mp3
├── Sablan, Johnny
│   ├── albumcover.jpg
│   ├── Casamiento
│   │   ├── Adios Adios Adios (Charfauros Brothers).mp3
│   │   ├── Baby Hoben Hit Na Casamiento (Terry Rojas And Johnny Sablan).mp3
│   │   ├── Do You Remember Guam (Frankie Sanchez).mp3
│   │   ├── Fanhongge Fino Anghet (Charfauros Brothers).mp3
│   │   ├── Guaiya Yu (Johnny Sablan).mp3
│   │   ├── I Babue (Mike Laguana).mp3
│   │   ├── I Dont Like It Sa Ti Monnge (Mike Laguana).mp3
│   │   ├── I Pebble (Charfauros Brothers).mp3
│   │   ├── I Pution (Flora Baza).mp3
│   │   ├── Puti Tai Nobio (Flora Baza).mp3
│   │   └── Si Yasyas Yan Dingaling (Terry Rojas And Johnny Sablan).mp3
│   ├── Chamorro Yu
│   │   ├── 01.An Gumpuo Si Paluma.mp3
│   │   ├── 02.Hago I Ninan I Langhet.mp3
│   │   ├── 03.Si Sirena.mp3
│   │   ├── 04.Nobia Nene.mp3
│   │   ├── 05.Si Nana Gi Familia.mp3
│   │   ├── 06.Buenas Noches Mariquita.mp3
│   │   ├── 07.Munga Yu Ma Fino Inglisi.mp3
│   │   ├── 08.Manotsot Palauan.mp3
│   │   ├── 09.Tiu Fan Guiaya Talo.mp3
│   │   ├── 10.Tippi Tippi Tan.mp3
│   │   └── 11.Adios Esta Qui.mp3
│   ├── Come to my Ranch
│   │   ├── 01.I Like Bananas.mp3
│   │   ├── 02.Nenkano Chamorro.mp3
│   │   ├── 03.Cuanto Na Pinete.mp3
│   │   ├── 04.Hali! Hali! Carabao.mp3
│   │   ├── 05.Tronkon Niyog.mp3
│   │   ├── 06.Guinefiho.mp3
│   │   ├── 07.Mientras Hit Mandana.mp3
│   │   ├── 08.Memorias Gi Chatan Mag.mp3
│   │   ├── 09.Cheatin’ Heart.mp3
│   │   ├── 10.I Capiya.mp3
│   │   ├── 11.Solu Put Hago.mp3
│   │   ├── 12.Taya Gai Isao.mp3
│   │   ├── 13.Green Revolution.mp3
│   │   ├── 14.Hey, Hey Haji Na’an Mo.mp3
│   │   └── 15.Falag Magi Gi Lanchoko.mp3
│   ├── Dalai Nene
│   │   ├── 01.Malofan Hao.mp3
│   │   ├── 02.U Guai-ya Hao.mp3
│   │   ├── 03.I Man Bia Na Tiempo.mp3
│   │   ├── 04.Esta Gue-ya Yo Nene.mp3
│   │   ├── 05.Inapinicara.mp3
│   │   ├── 06.Adios Querida.mp3
│   │   ├── 07.Papa Sombran Mapahages.mp3
│   │   ├── 08.Gue-ya Na Palauan.mp3
│   │   ├── 09.Dalai Nene.mp3
│   │   ├── 10.Nobia.mp3
│   │   ├── 11.Ipution.mp3
│   │   └── albumcover.png
│   ├── Guam USA
│   │   ├── A Place In Micronesia.mp3
│   │   ├── Chamorro Festive Songs.mp3
│   │   ├── Do You Remember Guam.mp3
│   │   ├── Guam Usa.mp3
│   │   ├── Hafa Adai How Are You.mp3
│   │   ├── Legends Of Guam.mp3
│   │   ├── Nobia Kahulu.mp3
│   │   ├── On The Island Of Guam.mp3
│   │   ├── Pues Adios Sayonara.mp3
│   │   ├── Punta De Los Amantes1.mp3
│   │   ├── The Wedding Song.mp3
│   │   └── Tumon Bay.mp3
│   ├── Guia Ya Yon Isla Coleccion
│   │   ├── 01.Hafa Adai! (Hi!, Hello).mp3
│   │   ├── 02.U Guai Ya Hao Medley (I Love You).mp3
│   │   ├── 03.Aye Senorita.mp3
│   │   ├── 04.Buenas Noches Mariquita (Good Evening Maria).mp3
│   │   ├── 05.Nobia Nene (My Loving Bride).mp3
│   │   ├── 06.Hey, Hey Haji Na’an Mu (What’s Your Name.. Good Looking).mp3
│   │   ├── 07.Falag Magi Gi Lanchoko (Come To My Ranch).mp3
│   │   ├── 08.Malofan Hao (You Passed Me By).mp3
│   │   ├── 09.Si Yayas Yan Ding-a-ling (The Tired Ding-a-ling).mp3
│   │   ├── 10.Shame -n- Scandal.mp3
│   │   ├── 11.Agat Town.mp3
│   │   ├── 12.I Like Bananas.mp3
│   │   └── 13.Legends Of Guam.mp3
│   ├── Hafa Adai Todu Mauleg
│   │   ├── Aye Asaguahu.mp3
│   │   ├── Chamorrita.mp3
│   │   ├── Christmas Odyssey In Vietnam.mp3
│   │   ├── Guam.mp3
│   │   ├── Hafa Todo Mauleg How Are You.mp3
│   │   ├── Lelulelulelule.mp3
│   │   ├── Nobia Hu Nobia Querida.mp3
│   │   ├── Taotaomona.mp3
│   │   └── There’s A Place In Micronesia.mp3
│   ├── My Chamorroans
│   │   ├── Adios Esta Qui.mp3
│   │   ├── An Gumupu Si Paluma.mp3
│   │   ├── Buenas Noches Mariquita.mp3
│   │   ├── Hagu I Inan I Langhet.mp3
│   │   ├── Manotsot Palauan.mp3
│   │   ├── Munga Yu Ma Fino Inglisi.mp3
│   │   ├── Nobia Nene.mp3
│   │   ├── Si Nana Gi Familia.mp3
│   │   ├── Sisirena.mp3
│   │   ├── Tihu Fan Guaiya Talo.mp3
│   │   └── Tippi Tippi Tan.mp3
│   ├── My Marianas
│   │   ├── Aye Na Patgon.mp3
│   │   ├── Dia Cada Dia.mp3
│   │   ├── Guinifeho.mp3
│   │   ├── Hafa Lai Nene.mp3
│   │   ├── I Capiya.mp3
│   │   ├── Ipution Ipilan Yan Si Nene.mp3
│   │   ├── Ma Draft Si Jose.mp3
│   │   ├── Marianas.mp3
│   │   ├── Picnic.mp3
│   │   ├── Senorita Querida.mp3
│   │   └── Silencio Guinaiya.mp3
│   └── Shame ‘N Scandal
│   ├── 01.Shame ‘n Scandal.mp3
│   ├── 02.I Bingo, Balaja, Yan Lottery.mp3
│   ├── 03.Mama Look At Boo Boo.mp3
│   ├── 04.Tisina Un’na Fan Guia-yao.mp3
│   ├── 05.Guiya Mas Da’nge.mp3
│   ├── 06.Puti Tai Nobia.mp3
│   ├── 07.Kalan I Duendes.mp3
│   ├── 08.Lao Fiho Di Hu’hasu Hao Gi Hinasoku.mp3
│   └── 09.I Patgon Na’mase.mp3
├── San Nicolas, Ben ‘Lam Lam’
│   ├── expresacion gi togeta
│   │   ├── Atan Hit.mp3
│   │   ├── Basta Fan Dumagi.mp3
│   │   ├── Can I Count On You.mp3
│   │   ├── Chamorro Slide.mp3
│   │   ├── Expresacion Gi Togeta.mp3
│   │   ├── Malagu Yu Bumaila.mp3
│   │   ├── Munga Ma Kumpara.mp3
│   │   ├── Na E Yu Talo Un Chansa.mp3
│   │   ├── Pago Na Puengi.mp3
│   │   └── Patriot’s Medley.mp3
│   ├── Lam Lam Fields back home
│   │   ├── 01.Ai Asagua.mp3
│   │   ├── 02.Man Recibe Yu Un Katta.mp3
│   │   ├── 03.Estorian Mana Dinghu.mp3
│   │   ├── 04.Yangin Hagu Dumagi Hao.mp3
│   │   ├── 05.Hafa Yu Nai Neni Sen Hagu.mp3
│   │   ├── 06.Hafa Bidahu Na Un Dinghu-yu.mp3
│   │   ├── 07.Lam Lam Fields Back Home.mp3
│   │   ├── 08.Hagu I Linalahu.mp3
│   │   ├── 09.I Wont Stand In Your Way.mp3
│   │   └── 10.Open Your Heart.mp3
│   └── papa giya hagat
│   ├── Ai Nana Nanan Mami.mp3
│   ├── Baila Guiaya Yan Ta.mp3
│   ├── Flores Rosa.mp3
│   ├── Hago Ha.mp3
│   ├── I Na Sonia.mp3
│   ├── Kao Sina Neni Ta Baila Na Dos.mp3
│   ├── Let’s Go Down To The Beach.mp3
│   ├── Oran Kati.mp3
│   ├── Papa Giya Hagat.mp3
│   ├── Say No To Drugs.mp3
│   └── Suhayi Hao Gi Un Banda Magof.mp3
├── Saralu
│   ├── Angelina.mp3
│   └── Triste Na Movie.mp3
├── Saralu, Genario
│   ├── Achuka Un Gaige Un Guma Riku.mp3
│   ├── Kadena.mp3
│   ├── Manggi Si Neni.mp3
│   ├── Milaklak Papa I Lagohu.mp3
│   ├── Munga Yu Ma Fa Amigu.mp3
│   ├── Neni Ekungok.mp3
│   ├── Palauan Giya Tutuhan.mp3
│   ├── Querida Demi Korason.mp3
│   ├── San Anton.mp3
│   ├── Ta Atungu Ha Na Dos.mp3
│   ├── Tingge Le Le.mp3
│   └── Tristi Korason Hu.mp3
├── Saralu, Larry
│   ├── Ai Nana Yan Hongi Mohon.mp3
│   ├── Antes Neni.mp3
│   ├── Basta Neni Muna Layu.mp3
│   ├── Basta Yo Mahugu.mp3
│   ├── Birahao Magi.mp3
│   ├── Gai Asi Korason.mp3
│   ├── Gai Asi Nu Guaho.mp3
│   ├── Hagas Neni.mp3
│   ├── Hasu Neni.mp3
│   ├── I Guinaiya Ku.mp3
│   ├── I Lago Gi Matamo.mp3
│   ├── Kana I Telefon.mp3
│   ├── Mapresuyu.mp3
│   ├── Matu Yu Para U Bisita Hao.mp3
│   ├── Munga Makoni I Patgonho.mp3
│   ├── Neni Tithu Malefa.mp3
│   ├── Sa Pot Hagu Neni.mp3
│   └── Tristi Yan Minagof.mp3
├── Saralu Sisters
│   └── Ai Tata Hu
│   ├── Ai Tata Hu.mp3
│   ├── Angelina.mp3
│   ├── Bai Nae Hao Tati.mp3
│   ├── Buenas Mr. Na-bubu.mp3
│   ├── Engeli Yeey.mp3
│   ├── Estrangeru Gi Saga Hu.mp3
│   ├── Pagu Otimota.mp3
│   ├── Sungon Neni I Pinitimu.mp3
│   ├── Taigue Hao Gi Fion Hu.mp3
│   └── Tihu Hongge.mp3
├── Saures, Alfred
│   ├── Kao Un Komprendi
│   │   ├── Aleluyah.mp3
│   │   ├── Fredel’s.mp3
│   │   ├── Guinaiya Para Lina’la Ta.mp3
│   │   ├── Kao Un Komprendi.mp3
│   │   ├── Komplianos-hu.mp3
│   │   ├── Malago’ Yu.mp3
│   │   ├── Mata’chong Yu Gi Inai.mp3
│   │   ├── Pution.mp3
│   │   ├── Wild Bird.mp3
│   │   └── Wol Agrigan.mp3
│   ├── Memorias Taotao Isla
│   │   ├── Ay Schepp To.mp3
│   │   ├── Bwe Teigha.mp3
│   │   ├── Guaya Yu Un Biahi.mp3
│   │   ├── Hagas Neni-ya Fasul.mp3
│   │   ├── Hagu.mp3
│   │   ├── In My Dreams Tonight.mp3
│   │   ├── La Kukuracha.mp3
│   │   ├── Memorias Taotao Isla.mp3
│   │   ├── Pa Un Hanao.mp3
│   │   └── Uno Ha Na Chalan.mp3
│   └── Si Neni
│   ├── 727 Jet-coral Queen (Medley).mp3
│   ├── Hayi Hun Ha’aso.mp3
│   ├── Ighaal Mwoot Leppi.mp3
│   ├── Katta-tilighi.mp3
│   ├── Limwow Olow.mp3
│   ├── Poor Boy.mp3
│   ├── Puengi-bwongiil-eagles Putt (M.mp3
│   ├── Si Neni.mp3
│   ├── Tilifon.mp3
│   └── Tilil Meram.mp3
├── Saures, Ray and Alan
│   ├── Ray and Alan Saures – 010.mp3
│   ├── Ray and Alan Saures – 01.mp3
│   ├── Ray and Alan Saures – 02.mp3
│   ├── Ray and Alan Saures – 03.mp3
│   ├── Ray and Alan Saures – 04.mp3
│   ├── Ray and Alan Saures – 05.mp3
│   ├── Ray and Alan Saures – 06.mp3
│   ├── Ray and Alan Saures – 07.mp3
│   ├── Ray and Alan Saures – 08.mp3
│   └── Ray and Alan Saures – 09.mp3
├── Taimanglo, Ed
│   └── Ai Yu’us
│   ├── Ai Yu’us.mp3
│   ├── Bai Hu Nangga Hao.mp3
│   ├── Bunita Hao.mp3
│   ├── Eskatmina Silencio.mp3
│   ├── Estorian Dos Na Militat.mp3
│   ├── Guatu Iraq.mp3
│   ├── Kao Mahalang Hao.mp3
│   ├── Luseru.mp3
│   ├── Malingo Gi Duranten I Gera.mp3
│   ├── Sindalu.mp3
│   ├── Tatan Mame.mp3
│   └── The Truth -magahet.mp3
├── Taimanglo, Joe
│   └── joe taimanglo
│   ├── Chamo Chat-hinatsu Nu Guahu.mp3
│   ├── Guahu Nene Solo.mp3
│   ├── Guaiya Yu Korarason.mp3
│   ├── Hafa Malago-mu Korason.mp3
│   ├── I Pution.mp3
│   ├── La Cucuracha.mp3
│   ├── Pago Na Hu Tungo.mp3
│   ├── Para Un Malefa Nu Guahu.mp3
│   ├── Pues Adios Querida Nene.mp3
│   └── Secreto Hu.mp3
├── Taman, Candy
│   ├── bonitan flores
│   │   ├── Asaina.mp3
│   │   ├── Belau Rekid.mp3
│   │   ├── Bonitan Flores.mp3
│   │   ├── Johnny Sablan.mp3
│   │   ├── Last Frontier.mp3
│   │   ├── Latu Ga’chong.mp3
│   │   ├── Nungka Besis.mp3
│   │   ├── Only You.mp3
│   │   ├── Patron Marianas.mp3
│   │   └── Sakan 2 Mit.mp3
│   ├── buenas marianas
│   │   ├── Binnang.mp3
│   │   ├── Buenas Marianas.mp3
│   │   ├── Flores Roasat.mp3
│   │   ├── Gaigi Yu Gi Fion-mo.mp3
│   │   ├── Gitala Hu.mp3
│   │   ├── Guahu Umisao.mp3
│   │   ├── Ma Eddut.mp3
│   │   ├── Minoria.mp3
│   │   ├── Satanas.mp3
│   │   └── Sugar Daddy.mp3
│   ├── chamorita
│   │   ├── Dos Banda.mp3
│   │   ├── Fetanin Wa Seres.mp3
│   │   ├── Gupot Chamorro.mp3
│   │   ├── Hey Chamorrita.mp3
│   │   ├── La Difunta.mp3
│   │   ├── Micronesian Legends.mp3
│   │   ├── Mosoiseb Ra Ikesus.mp3
│   │   ├── Neni Ekungoc.mp3
│   │   ├── Protehi I Tano.mp3
│   │   └── Sweet Dreams.mp3
│   ├── chelus commonwealth (Candy and Lerinda)
│   │   ├── 10 Anos Na Kasamiento.mp3
│   │   ├── Acha Baby.mp3
│   │   ├── Annai Un Gosa Hao.mp3
│   │   ├── Bira Hit Lumamin.mp3
│   │   ├── Chelus Commonwealth.mp3
│   │   ├── Man Malingo Gi Tasi.mp3
│   │   ├── Ni Enanane Buk.mp3
│   │   ├── Say No To Drux.mp3
│   │   ├── Sweet Embrace.mp3
│   │   └── Tronkon Gueko.mp3
│   ├── collection vol. II
│   │   ├── Binechu.mp3
│   │   ├── Carlah.mp3
│   │   ├── Chevy.mp3
│   │   ├── Deskuidu.mp3
│   │   ├── Fa’ga’ga’on Na Lahi.mp3
│   │   ├── Freskon Manglo.mp3
│   │   ├── Galaide’sin Layak.mp3
│   │   ├── Island Boy.mp3
│   │   ├── Menni Inochi.mp3
│   │   └── Say No To Drux.mp3
│   ├── collection vol. III
│   │   ├── Chelus Commonwealth.mp3
│   │   ├── Da Kine.mp3
│   │   ├── Disgrasia.mp3
│   │   ├── Irensia.mp3
│   │   ├── Kumplianos.mp3
│   │   ├── Kutturan Chamollinian.mp3
│   │   ├── Menlau.mp3
│   │   ├── Puti Ma Yuti.mp3
│   │   ├── Suson Yan.mp3
│   │   └── Three Tongue Medley.mp3
│   ├── galaidi sin alyak
│   │   ├── Adios Nana.mp3
│   │   ├── American Pau Asu.mp3
│   │   ├── Binang.mp3
│   │   ├── Biu Da Lala’la.mp3
│   │   ├── Galaide Sin Layak.mp3
│   │   ├── Kulan Pakyu.mp3
│   │   ├── Padre De Familia.mp3
│   │   ├── Sumin Saga.mp3
│   │   ├── Suspechu.mp3
│   │   └── Tong Ese Mwuch.mp3
│   ├── greatest collection vol I
│   │   ├── 10 Anos Kasamiento.mp3
│   │   ├── Chamolinian Rap.mp3
│   │   ├── Fladet I Kemmon.mp3
│   │   ├── Jokipanko.mp3
│   │   ├── Kom Fin Soum.mp3
│   │   ├── Ladies Nite.mp3
│   │   ├── Patti Parehu.mp3
│   │   ├── Six Pak.mp3
│   │   ├── Sweet Embrace.mp3
│   │   └── Trongkon Gueko.mp3
│   ├── operation desert storm
│   │   ├── Da Kine.mp3
│   │   ├── Kutturan Chamolinian.mp3
│   │   ├── Ladies Nite.mp3
│   │   ├── La Raina.mp3
│   │   ├── Operation Desert Storm.mp3
│   │   ├── Painful Memories.mp3
│   │   ├── Patron Marianas Pt I.mp3
│   │   ├── Patti Pareho.mp3
│   │   ├── Pitiniau En Weremwen.mp3
│   │   └── Tropical Paradise.mp3
│   ├── pioneers of guam
│   │   ├── Bai Nangga Hao.mp3
│   │   ├── Carolinian Mas – Chant.mp3
│   │   ├── Condition One.mp3
│   │   ├── Klemiokel El Dil.mp3
│   │   ├── Knock Knock.mp3
│   │   ├── Krazy.mp3
│   │   ├── Nungka Besis.mp3
│   │   ├── Pioneers Of Guam.mp3
│   │   ├── Wooly Bully.mp3
│   │   └── Yangin O’sun Hao.mp3
│   └── santa soledad
│   ├── Coconut Country.mp3
│   ├── Kalamaula.mp3
│   ├── Kumaire Kumaire.mp3
│   ├── Micro Beat.mp3
│   ├── Mommy Mommy.mp3
│   ├── Purple Raindrops.mp3
│   ├── Santa Soledad.mp3
│   ├── Sherry.mp3
│   ├── That’s The Way.mp3
│   └── T.R.O..mp3
├── Tinapu
│   └── Guinaiya
│   ├── 01.Where You Belong.mp3
│   ├── 02.Tachi.mp3
│   ├── 03.Island Music.mp3
│   ├── 04.Meant To Be.mp3
│   ├── 05.Island Queen.mp3
│   ├── 06.Guinaiya.mp3
│   ├── 07.Blessed Be.mp3
│   ├── 08.Uh!-oh!.mp3
│   ├── 09.Koronan Flores.mp3
│   ├── 10.Happy Hour.mp3
│   ├── 11.Fired.mp3
│   └── 12.Mt. Tapocha.mp3
├── Toni and Sussett
│   └── Hago Yan Guahu
│   ├── 01.Hago Yan Guahu.mp3
│   ├── 02.Nahi Chansa Guinaiyaku.mp3
│   ├── 03.Sota I Kurenti.mp3
│   ├── 04.Tiatman Na Tiempo.mp3
│   ├── 05.Bira Hao Magi.mp3
│   ├── 06.Kinse Anos.mp3
│   ├── 07.Todo I Tiempo.mp3
│   ├── 08.Manguaiya Yo’ Nu Hagu.mp3
│   ├── 09.Esta Hao Atrasao.mp3
│   └── 10.Ti Patgon Yo.mp3
├── Tony Q
│   └── Island Music Favorites
├── Toves, Jocelyn
│   ├── agradesimento
│   │   ├── Agradesimento.mp3
│   │   ├── Akudi Yu.mp3
│   │   ├── Bonitan Anghet-heaven Sent Lov.mp3
│   │   ├── Este I Ekgo.mp3
│   │   ├── Kao Un Chagi Pumadesi.mp3
│   │   ├── Kuturata.mp3
│   │   ├── Na Megot Hao Lahi.mp3
│   │   ├── Sindalun Miyu.mp3
│   │   ├── Ti Hu Nisisita Hao.mp3
│   │   └── Tuhu I Lago Hu-a Tear Fall.mp3
│   ├── famaguon hu
│   │   ├── Bira Hao Magi (Remy & Jocelyn).mp3
│   │   ├── Famaguon Hu (Remy & Jocelyn).mp3
│   │   ├── Ha Hasu Yo (Remy & Jocelyn).mp3
│   │   ├── Josen Amalia (Remy & Jocelyn).mp3
│   │   ├── Kao Sina Nene (Remy & Jocelyn).mp3
│   │   ├── Manoda Hao Otru (Remy & Jocelyn).mp3
│   │   ├── Mongie Si Tata (Remy & Jocelyn).mp3
│   │   ├── Ta Aguaiya Talo (Remy & Jocelyn).mp3
│   │   ├── Tano Hu Guam – Karaoke (Remy & Jocelyn).mp3
│   │   ├── Tano Hu Guam (Remy & Jocelyn).mp3
│   │   └── Ti Konfotme Sinenteku (Remy & Jocelyn).mp3
│   └── Remy, Jocelyn, Jean
│   ├── Ai Nana (Remy, Jocelyn, Jean).mp3
│   ├── An Para Un Hanao (Remy & Jocelyn).mp3
│   ├── Gambuleru (Remy & Jocelyn).mp3
│   ├── Guahu Ha Namaisa (Remy, Jocelyn, Jean).mp3
│   ├── Guahu Sin Hagu (Remy, Jocelyn, Jean).mp3
│   ├── Hu Guaiya Hao Tata (Remy & Jocelyn).mp3
│   ├── I Anghet Hu (Remy, Jocelyn, Jean).mp3
│   ├── I Kasamiento Ku (Remy, Jocelyn, Jean).mp3
│   ├── Kantun Sadug (Remy & Jocelyn).mp3
│   ├── Mames Kiridu Hu (Remy, Jocelyn, Jean).mp3
│   ├── Munga Ma Pacha (Remy & Jocelyn).mp3
│   ├── Nana Yan Tata (Remy & Jocelyn).mp3
│   ├── Neni (Remy & Jocelyn).mp3
│   ├── Otro Bandan I Tasi (Remy & Jocelyn).mp3
│   ├── Put Ayu Na Palaoan (Remy & Jocelyn).mp3
│   ├── Sa Hagu Hu Guaiya (Remy, Jocelyn, Jean).mp3
│   └── Sentimentun Hagu (Remy & Jocelyn).mp3
├── Tropicsette
│   ├── Nobia
│   │   ├── Esta Guiya Na Bai Hanao.mp3
│   │   ├── Finababamo.mp3
│   │   ├── Gatbon Flores.mp3
│   │   ├── Hu Guaiya Hao Neni.mp3
│   │   ├── Ingrato (Para I Sinamo Munga).mp3
│   │   ├── Masetan Flores.mp3
│   │   ├── Nobia.mp3
│   │   ├── Protehe Natibo.mp3
│   │   ├── Tiufan Guaiya Talo.mp3
│   │   └── Un Pupuengen Machom I Adao.mp3
│   ├── Refined
│   │   ├── Bira Hao Magi.mp3
│   │   ├── Commonwealth.mp3
│   │   ├── Estorian Marino.mp3
│   │   ├── Kerida Neni.mp3
│   │   ├── Ofresimento.mp3
│   │   ├── Palasyon Rico.mp3
│   │   ├── Papa I Kandit.mp3
│   │   ├── Patgon Neni1.mp3
│   │   ├── Satmoneti.mp3
│   │   └── Tropicsette Track1.mp3
│   └── Tropicsette
│   ├── Tropicsette – Bira Hao Magi.mp3
│   ├── Tropicsette – Bunechu.mp3
│   ├── Tropicsette – Commonwealth.mp3
│   ├── Tropicsette – Hagu Ha Solo (Fixed).mp3
│   ├── Tropicsette – Ingratu (Fixed).mp3
│   ├── Tropicsette – Kirida Neni.mp3
│   ├── Tropicsette – Ofresimento.mp3
│   ├── Tropicsette – Palasyon Rico.mp3
│   ├── Tropicsette – Patgon Neni.mp3
│   ├── Tropicsette – Satmoneti.mp3
│   └── Tropicsette – Tropicsette.mp3
├── White, Frances
│   └── Memorias Ti Maleffayon
│   ├── Bai Hu Na’ Mesngon Yo’.mp3
│   ├── Fitme Guinaiya-ku.mp3
│   ├── Hagu Ha’ Solu.mp3
│   ├── Hu Chansa I Guinaiya-ku.mp3
│   ├── Komprendi Yo’ Lahi.mp3
│   ├── Manguaiya-hu Nu Hagu.mp3
│   ├── Para I Uttimo.mp3
│   ├── Puti Malago’.mp3
│   └── Tuho’ I Lago’.mp3
└── Yamorro Yammz
├── Chat Room (Phil Santos).mp3
├── From The Moment (Bobby Alvarez).mp3
├── Get It On (Robert O).mp3
├── Guaha Otro (Jerry Poki Meno).mp3
├── Hafa Adai (Britney Cruz).mp3
├── Happy Birthday To Me (Ray Baleto).mp3
├── Island Of Cha Cha (Norman Sazon).mp3
├── Kantan Tororo (Joe Cruz).mp3
├── Korason (Benji Santiago).mp3
├── Monster Undda Me Bed (Jonathan Olkerill).mp3
├── No Other Place Like Guam (Tommy Perez).mp3
├── One More Chance (Frannie Chlarson).mp3
├── Paradise (Monte Coby Garrido).mp3
├── Patriots Medley (Ben Lam Lam San Nicolas).mp3
└── Reggae Music (Sheila Dickson).mp3


Chamorro Christmas
.
├── 2010 Christmas – United In Love
│   ├── 01.A Child Is Born… (Most Rev. Bishop Tomas A. Camacho, D.D.).mp3
│   ├── 02.We Wish A Merry Christmas (Most Rev. Bishop Tomas A. Camacho, D.D., Antonette P. Nogis, Envia Tu Espiritu Choir).mp3
│   ├── 03.Hallowed Night (Genevieve S. Cabrera).mp3
│   ├── 04.Hingok I Dos Na Saklestan (Hear The Two Sextons) (Most Rev. Bishop Tomas A. Camacho, D.D.).mp3
│   ├── 05.Gloria In Excelsis Deo (Korean) (Bernadeta Choi).mp3
│   ├── 06.Nanahuyong I Langit (It Came From Heaven) (Marvin Deleon Guerrero).mp3
│   ├── 07.Kumukuti Kutitap (Twinkling) (Christylynn G. Montina, Charina S. Ramos, Monch B. Badiola, Pablo (Jhun) A. Quimen, Jr.).mp3
│   ├── 08.Adeste Fidelis (Come All Ye Faithful) (Larry Cabrera).mp3
│   ├── 09.Silverbell & Rudolph The Reindeer (Marina (Do Wi) Lee).mp3
│   ├── 10.Nache Buena, Magof Nache Buena (Christmas Night, Joyful Christmas Night) (Envia Tu Spiritu Choir).mp3
│   ├── 11.Kellechaki El Klebesei (Silent Night) (Roland Tangelbad Merar).mp3
│   ├── 13.Gotton Potgon (Beautiful Baby) (Most Rev. Bishop Tomas A. Camacho, D.D.).mp3
│   ├── 14.O Holy Night (Korean) (Bernadeta Choi).mp3
│   └── 15.Joy To The World (Gloria Dei Choir).mp3
├── chamorro_christmas.txt
├── Charlene
│   ├── Ave Maria.mp3
│   ├── Charlene Dandan I Panderata..mp3
│   ├── Charlene Dandan I Panderate.M.mp3
│   ├── Charlene Na’guinaiya’yon Enao.mp3
│   ├── Have Yourself A Very Merry X-.mp3
│   ├── Kantayi Gue.mp3
│   ├── Merry X-mas To You.mp3
│   ├── Puengin Yu’os.mp3
│   ├── Si Jose’ Yan Si Maria.mp3
│   ├── Si Nan’tusan Na Puenge.mp3
│   └── Tafalagui Sahyao.mp3
├── Christmas In The Marianas
│   ├── 01.Felis Navidad (Parker Yobei).mp3
│   ├── 02.Ma Fanagu I Nino Giya Belen (Arnold Kaipat).mp3
│   ├── 03.Ta Falague Sahyao Gi Liyang Belen (Toni Quitugua).mp3
│   ├── 04.Mangakanta I Man Angheles (Alexandro (Colonel) Sablan).mp3
│   ├── 05.Todos Ta Fanmagof (Jude Hofschneider).mp3
│   ├── 06.Nihi Nihi Hamyo Manmanhongge (Julian Hofschneider).mp3
│   ├── 07.Na Guinaiyayon (Joseph H. Aldan).mp3
│   ├── 08.Fan Matto Manhengge (Maggie Naputi).mp3
│   ├── 09.Bwoongi Schooregh (Maluuw Band).mp3
│   ├── 10.Taotao Ni Manmadingu Aramas Kewe O’w Isao (Marvin I. Deleon Guerrero).mp3
│   ├── 11.Rockin’ Around The Christmas Tree (Amber Mendiola).mp3
│   ├── 12.Christmas Time Is Here Again (Walter Manglona).mp3
│   ├── 13.Dandan I Pandoretas (Rose Martinez Certeza).mp3
│   ├── 14.I’ll Be Home For Christmas (Debbie Palacios Salas).mp3
│   └── 15.Ta Fanmagof Todos (Gus B. Kaipat).mp3
├── Christmas on Guam
│   └── Bula Minagof Gi Tano
│   ├── 01.Bula Minagof Gi Tano.mp3
│   ├── 02.Hongga Nana.mp3
│   ├── 03.Oh Patgon Belen.mp3
│   ├── 04.Puengen Yu’os.mp3
│   ├── 05.Man Magof Kantata.mp3
│   ├── 06.Todo Hao Gi Ya Guahu.mp3
│   ├── 07.Felis Pascua.mp3
│   ├── 08.It’s Such A Pretty Christmas Day.mp3
│   ├── 09.Tafalague Sahyao.mp3
│   └── 10.Dikiki Na Nino.mp3
├── Concepcion, JJ
│   └── Espiritun Puengen Yuus
│   ├── Dan Dan I Pandereias.mp3
│   ├── Espiritun Puengen Yuus.mp3
│   ├── Mafanago.mp3
│   ├── Magof Noche Buena.mp3
│   ├── Na Ginai Yayon.mp3
│   ├── Nino Jesus.mp3
│   ├── Puengen Yu’us.mp3
│   ├── Si Jose Yan Si Maria.mp3
│   └── Todos Tafan Magof.mp3
├── DeSha
│   └── The Best Christmas
│   ├── Deshas’ Christmas Medley.mp3
│   ├── Give Love On Christmas Day.mp3
│   ├── I’ll Be Home For Christmas.mp3
│   ├── The Best Christmas.mp3
│   └── The Christmas Song.mp3
├── Espina Alpha
│   └── Back to You (christmas)
│   ├── 02.Gather Little Children.mp3
│   ├── 03.Christmas Means.mp3
│   ├── 04.I Promise.mp3
│   ├── 05.C-h-r-i-s-t-m-a-s.mp3
│   ├── 06.Like Him.mp3
│   ├── 07.Merry Christmas To You.mp3
│   └── 08.Miracle Of Christmas.mp3
├── Gus-n-Doll
│   └── Merry Christmas Para Hamyo Todos
│   ├── 01.Si Rudolph Na Binado.mp3
│   ├── 02.Ay Frosty Na Snowman.mp3
│   ├── 03.Maila Ta Celebra Tiempo Christmas.mp3
│   ├── 04.Mungi Si Santa Claus.mp3
│   ├── 05.Merry Christmas Para Hamyo Todos.mp3
│   ├── 06.Noche Buena Noche Buena.mp3
│   ├── 07.Maila Ta Adora Rai E Tano.mp3
│   ├── 08.Fanmato Manhenggi.mp3
│   ├── 09.E Angheles.mp3
│   └── 10.Puengen Yuus.mp3
├── Louise and Friends
│   └── Voices of Christmas
│   ├── 01.Chamorro Christmas Medley.mp3
│   ├── 02.Have Yourself A Merry Little Christmas.mp3
│   ├── 03.O Holy Night.mp3
│   ├── 04.What Christmas Means To Me.mp3
│   ├── 05.The Christmas Song.mp3
│   ├── 06.Christmas Time.mp3
│   ├── 07.Please Come Home For Christmas.mp3
│   ├── 08.Born Of Mary.mp3
│   ├── 09.Santa’s Island In The Sun.mp3
│   ├── 10.Last Christmas.mp3
│   ├── 11.Someday At Christmas.mp3
│   └── 12.Silent Night Lullaby.mp3
├── Mark_Lowry-Music_Mick_Celis-Translation_ Eric_Falig-Performance
│   └── Maria_Kao_Un_Tungu.mp3
├── misc
│   ├── Kantayi Que (Flora Baza Quan & Friends).mp3
│   ├── Tafala’gue Sahyao (Tommi Aguon).mp3
│   ├── White Christmas ().mp3
│   └── X-mas Forever (Christmas Tymz).mp3
├── Pangelinan, Frank ‘Bokonggo’
│   └── Felis Pascua
│   ├── 01.Christmas Cha Cha Medley.mp3
│   ├── 01.Sinantusan Na Puengi (O Holy Night).mp3
│   ├── 02.Otro Christmas Ta’lo.mp3
│   ├── 03.Nino Jesus.mp3
│   ├── 04.Fan Adispensa.mp3
│   ├── 05.Christmas Sin Hagu (Blue Christmas).mp3
│   ├── 06.Merry Christmas Kirida.mp3
│   ├── 07.Bonitu Na Patgon.mp3
│   ├── 08.Felis Pasgua Medley.mp3
│   ├── 09.Santa Medley.mp3
│   └── 10.Puenggin Yuus.mp3
├── Sablan, Johnny
│   └── Kantan Christmas Collection
│   ├── 01.Ching A Ling A Ling Medley (Live).mp3
│   ├── 02.Jingle Bell Rock.mp3
│   ├── 03.Feliz Navidad.mp3
│   ├── 04.Frosty The Snowman.mp3
│   ├── 05.Hey Mr. Santa.mp3
│   ├── 06.Bi Gagi Gi Christmas.mp3
│   ├── 07.Christmas Odyssey In Vietnam.mp3
│   ├── 08.Christmas In The Islands.mp3
│   ├── 09.Dandan I Paderetas.mp3
│   ├── 10.Noche Buena.mp3
│   ├── 11.Sen Bonito.mp3
│   ├── 12.Gatbon Patgon.mp3
│   ├── 13.Gi Honihau Na Saga.mp3
│   ├── 14.Tafa La Que Sayao.mp3
│   ├── 15.Magof Noche Buena.mp3
│   └── 16.Merry Christmas Happy New Year.mp3
├── Sons Of The Marianas
│   ├── 01.Todos Tafan Magof.mp3
│   ├── 02.En Belen A Media Noche (Giya Belen).mp3
│   ├── 03.Maigo Gi Ni Usan Patgon (Ati Rough Ni No Jesus).mp3
│   ├── 04.Author Del Si Glo.mp3
│   ├── 05.Belen Nochebuena (Lol Bongil Eli).mp3
│   ├── 06.Enchal Et (Ighila).mp3
│   ├── 07.Aoh Mai Ng Jesus.mp3
│   ├── 08.Oigana Dos Sacristanes.mp3
│   ├── 09.Tautau Ni Man Madingo (Aramas Kueu Aoisao).mp3
│   └── 10.I Anu Neubo (Ausbilie Meseigh Alongasch).mp3
├── Taman, Candy
│   ├── Gloria.mp3
│   ├── I Sen Santos Na Nino.mp3
│   ├── Ma’fannuego I Nino Gi Ya Bele.mp3
│   ├── Na’gui’naiyayon.mp3
│   ├── Na’magof Na Puenge.mp3
│   ├── Si Jose Yan Si Maria (Carolin.mp3
│   ├── Silent Night.mp3
│   ├── Si Nan’tusan Na Puenge.mp3
│   ├── Ta Fan Magof Todo.mp3
│   └── Ta Nge Nge Ta Adora.mp3
└── Unknown Artists
├── Track 10.mp3
├── Track 11.mp3
├── Track 12.mp3
├── Track 13.mp3
├── Track 14.mp3
├── Track 15.mp3
├── Track 16.mp3
├── Track 17.mp3
├── Track 18.mp3
├── Track 19.mp3
├── Track 1.mp3
├── Track 20.mp3
├── Track 2.mp3
├── Track 3.mp3
├── Track 4.mp3
├── Track 5.mp3
├── Track 6.mp3
├── Track 7.mp3
├── Track 8.mp3
└── Track 9.mp3

2 thoughts on “Chamorro mp3 List/Collection

  1. Very nice and extensive collection produced on line I have to say. Better than any I seen so far even YouTube for what’s offered. If not THE most.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *